Kerkbode

Maart 2023

GEMEENTEBERICHTEN DE VUURSCHE
Kerkenraad
Consulent:
Ds. G. C. Klok
Muntersgoed 21
3882 KE   Putten
Ouderling – Scriba:
Dhr. R. Oelderik
Bovenkruier 3
3738WB Maartensdijk tel.  0346 211702
Email: kerkenraadlv@gmail.com
Coördinator AVG wetgeving
Adres van de kerkenraad:
Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk.
Ouderling-kerkrentmeester:
Dhr. H. Kuus, Vuurseweg 1
3723 MD Bilthoven. Tel.nr. 035 – 6668201

Website van de gemeente:  www.destulpkerk.nl
Twitter: www.twitter.com/destulpkerk
Facebook: www.facebook.com/destulpkerk

Diaconie:
NL69 INGB 0000 7089 15 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Vuursche te Maartensdijk

Kerkrentmeesters:
NL62 INGB 0000 2353 90 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche
NL48 RABO 0304 7124 69 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche

Ned. Hervormde begraafplaats De Vuursche:
Postadres: Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk
NL76 INGB 0005 3060 07

Uit de gemeente

Bidstond
D.V. woensdag 8 maart aanstaande is het Biddag voor gewas en arbeid. De kerkdienst begint ’s avonds om 19:30 uur. U bent van harte uitgenodigd de dienst bij te wonen.

Viering Heilig Avondmaal
D.V. zondag 19 maart a.s. hopen we in de morgendienst het Heilig Avondmaal te vieren. In de week voorafgaand aan de viering is het Censura Morem. Ds. van Trigt uit Ede zal in deze dienst het Heilig Avondmaal bedienen.

Censura Morum
Leven er bij u vragen in verband met de viering van het Heilig Avondmaal? U kunt zich dan wenden tot onze scriba ouderling R. Oelderik. Hij zal deze doorgeven aan ds. van Trigt. Vervolgens zal ds. van Trigt contact met u opnemen.

Koffiedrinken na de dienst
D.V. Zondag 2 april a.s. is er aansluitend na de morgendienst gelegenheid om elkaar in de pastorie te ontmoeten en kunt u dan genieten van een kopje koffie of thee.

Paasgemeentemiddag
Zoals al vermeld in de vorige Band van het Woord zal op D.V. donderdag 30 maart a.s. de Paasgemeentemiddag zijn. Deze wordt gehouden in de pastorie en de leiding is in handen van ds. Goijert.

De middag begint om 15:00 uur. U kunt zich aanmelden voor de Paasgemeentemiddag bij diaken R. Nonhof, telefoonnummer 035-7370662. Heeft u geen vervoer, geeft u dit alstublieft aan als u zich opgeeft voor de middag. Er wordt dan voor vervoer gezorgd.

In verband met de Paasgemeentemiddag is er geen weeksluiting op vrijdag 31 maart in Elisabeth Park.

Bijbelkring
Op D.V. dinsdag 28 maart a.s. is de volgende avond van de Bijbelkring. Deze avond komt de 7de G, die van getuigen aan de orde. We hopen op net zo´n fijne en leerzame bijeenkomst als de voorgaande. We zien u graag op 28 maart. Iedereen is van harte uitgenodigd; aanvang 20.00 uur in de pastorie.

Weeksluiting ‘Dijckstate’, Maartensdijk
Op D.V. vrijdag 17 maart hoopt prop. G.A. van Ginkel uit Maartensdijk voor te gaan.

De avond begint om 19:30 uur.
Na afloop is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken.
U wordt van harte uitgenodigd!

IRS
Op D.V. dinsdag 21 maart a.s. is er een bijeenkomst georganiseerd door het comité IRS. Het thema deze avond is: Ontmoetingen. De spreker deze avond is evangelist H. Bor.

Locatie: Ontmoetingskerk,
Julianalaan 26 te Maartensdijk.
Aanvang : 19:45 uur. Sluiting: 21:45 uur
Entree: € 3,- (kostendekkend); Koffie/ thee: € 1,-

Naast de entree wordt een collecte gehouden voor het werk van stichting IRS.

Meer informatie over IRS: www.irs.nu en bij de voorzitter van het comité: drs. G.A. van Ginkel, tel. 0346-213445

Belangstelling en medeleven
In verpleeghuis Elisabeth park, Kloosterlaan 37, 3749 AJ Lage Vuursche verblijven de volgende gemeenteleden:

  • D.J. van Manen
  • G. Mouw
  • W. van Schaik
  • G.S. Masselink-Hordijk

    In Oranje Nassau’s Oord, afdeling Het Broek, Kortenburg 4, 6704 AV Wageningen:

  • J.W. Christiaanse

In Wooncentrum de Schutsmantel Gregoriuslaan 35,  3723 KS  Bilthoven:

  • F.A. Kramer-Kant (kamer 601)

Collecte Kerkrentmeesters
In de periode van 24 januari  t/m  20 februari 2023 zijn de collecte opbrengsten als volgt:

Instandhouding eredienst                                          €  494,90
Onderhoudsfonds                                                         €    91,00

Verantwoording giften:

Gift via de bank voor de kerk € 400,00
Via Ouderling C. Zeldenrijk € 50,00 voor de Kerkbalans
Via Dhr. H. van Dam  € 10,00 voor de kerkbode
Via de brievenbus van de pastorie € 10,00 voor de kerk

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.

De kerkrentmeesters

Collecte Diaconie

05-02-2023  Diaconie                                                    € 148,85
05-02-2023  Werelddiaconaat Project 1027             € 132,75
19-02-2023  Collecte aardbevingen Turkije              € 758,70

Verantwoording giften:

Via de bank € 50,00 voor de aardbeving in Turkije en Syrië
Via Dhr. H. van Dam € 10,00  voor de kerkradio.
Via de bank  € 25,00 voor de kerktelefoon.

Giften via de bank voor de diaconie zijn verwerkt tot en met 01-01-2023

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.
De diaconie.

Actie Kerkbalans
Nadat we in januari en februari de meeste reacties hebben mogen ophalen op de actie kerkbalans 2023 kunnen we u melden dat het totaal aan toezeggingen, het mooie bedrag van € 17.668,00 heeft opgeleverd. Dankbaar voor deze opbrengst in deze tijd waar iedereen het moeilijk heeft, maar als we in gebed blijven; GOD zorgt voor ons.

Verwacht wordt dat we in mei a.s. over een volledig beeld beschikken.

Ook willen we de vrijwilligers bedanken, die zich belangeloos hebben inzetten voor onze gemeente. Een ieder hartelijke bedankt.