Kerkbode

Oktober 2023

Gemeenteberichten Lage Vuursche

Kerkenraad                                       

Consulent:
Ds. G.C. Klok, Muntersgoed 21
3882 KE Putten
Ouderling – Scriba:
Dhr. R. Oelderik
Bovenkruier 3
3738WB Maartensdijk tel.  0346 211702
Email: kerkenraadlv@gmail.com
Coördinator AVG-wetgeving
Adres van de kerkenraad:
Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk.
Kerkrentmeester:
Dhr. H. Kuus, Vuurseweg 1
3723 MD Bilthoven. Tel.nr. 035 – 6668201
Website van de gemeente: www.destulpkerk.nl

Twitter: www.twitter.com/destulpkerk
Facebook: www.facebook.com/destulpkerk

Diaconie:
NL69 INGB 0000 7089 15 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Vuursche Postbus 5, 3738 ZL te Maartensdijk

Kerkrentmeesters:
NL62 INGB 0000 2353 90 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche
NL48 RABO 0304 7124 69 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche

Ned. Hervormde begraafplaats De Vuursche:
Postadres: Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk
NL76 INGB 0005 3060 07

Uit de gemeente

Catechisatie
Op D.V. maandag 2 oktober zal de catechisatie starten. Deze staat ook dit winterseizoen onder leiding van Erik-Jaap van Diermen. De catechisatie wordt gegeven in de pastorie en start om 19:45 uur. De jongeren van onze gemeente zijn van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Bijbelkring
Op D.V. 24 oktober a.s. is de tweede bijeenkomst van de Bijbelkring dit winterseizoen. Deze avond staan wij stil bij het tweede kernwoord Vrede.

De bijeenkomsten van de Bijbelkring zijn in de pastorie en beginnen om 20:00 uur. Een ieder is van harte uitgenodigd om deel te nemen. De data van de volgende bijeenkomsten zijn D.V.:

  • Dinsdag 28 november Verbond
  • Dinsdag 12 december Verwachten
  • Dinsdag 16 januari Vader
  • Dinsdag 20 februari Verwonderen
  • Dinsdag 12 maart Verloochenen

Weeksluiting Elisabeth
Op D.V. vrijdag 27 oktober a.s. is de weeksluiting in het verpleeghuis Elisabeth Park. Ook deze keer wordt de weeksluiting weer verzorgd door ds. A.D. Goijert. Heeft u vragen met betrekking tot de weeksluiting? Dan kunt u contact opnemen met dhr. J. Kuijt, tel. 035-6015185.

Weeksluiting ‘Dijckstate’, Maartensdijk
Op D.V. vrijdag 20 oktober wordt de weeksluiting verzorgd door prop. G.A. van Ginkel uit Maartensdijk.

De avond begint om 19.30 uur.
Na afloop is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken.
U wordt van harte uitgenodigd!

Wist u dat…

Snoeprollen te koop
Er bestaat voor U de mogelijkheid om voor een aantrekkelijk prijsje diverse soorten rollen snoep te kopen, namelijk 10 rollen snoep voor de vaste prijs van € 5,00. U kunt hiervoor contact opnemen met Corrie Oelderik, telefoon 06-36459202.

Van de kerkenraad

Beroepingswerk
In september is van het mobiliteitsbureau een overzicht van beroepbare predikanten ontvangen. De beroepingscommissie, bestaand uit de heer Kuyt, mevrouw Steenbeek, mevrouw Nonhof en de heren Oelderik en van Dam namens de kerkenraad, gaat in haar eerstvolgende vergadering dit overzicht bespreken.

Conform de ordinantie 3-3-6 van de kerkorde is de kerkenraad verplicht de gemeente in de gelegenheid te stellen namen op te geven van in de ogen van de gemeente geschikte proponenten/predikanten.

De kerkenraad roept de gemeente hierbij op namen in te dienen. Let u hierbij op dat bij de ingediende naam of namen een motivatie bijgevoegd moet worden en dat u deze voorziet van uw naam. De kerkenraad verzoekt u uw opgave uiterlijk vrijdag 13 oktober aanstaande in te dienen bij de scriba ouderling R. Oelderik.

Ter inzage leggen jaarstukken
Op dinsdag 24 oktober a.s. heeft u de gelegenheid de jaarrekeningen 2022 van onze gemeente in te zien. U kunt hiervoor, voorafgaand aan de Bijbelkring, terecht in de pastorie van 19:00 uur tot 20:00 uur.

IRS Gooi & Sticht

Reformatieherdenking Lage Vuursche
Het nieuwe seizoen van IRS Gooi & Sticht vangt aan met een Reformatieherdenking in de Stulpkerk van Lage Vuursche op dinsdagavond 31 oktober, aanvang: 19.30 u. De voorzitter, drs. G.A. van Ginkel verzorgt de opening, en ds. A.J. Speksnijder spreekt over een nader te bepalen thema.

Thema-avonden Maartensdijk
In Maartensdijk wordt door het regionale comité sinds 1999 ieder seizoen een aantal thema-avonden belegd. Het doel van deze avonden is onderwijs te ontvangen vanuit de Bijbel tot verdieping en verrijking van het geestelijk leven. Na de lezing is er gelegenheid vragen in te dienen, die na de pauze door de inleider behandeld worden. Van iedere lezing wordt een samenvatting uitgereikt.

Het programma voor het winterseizoen 2023-2024 bestaat uit drie avonden waarop dominee M. Goudriaan lezingen verzorgt over het thema Voorbede.

Dinsdag 21 november 2023
Thema:  Enkele lessen uit Job

Dinsdag 23 januari 2024
Thema: Artikel 24 Nederlandse Geloofsbelijdenis

Dinsdag 19 maart 2024
Thema: Maria, onze voorbidster?

Voor alle data geldt Deo Volente.
Locatie: Ontmoetingskerk, Julianalaan 26 te Maartensdijk.
Aanvang : 19.45 uur. Sluiting: 21.45 uur
Entree: € 3,- (kostendekkend)
Koffie/ thee: € 1,-
Naast de entree wordt een collecte gehouden voor het werk van stichting IRS.

Meer informatie over IRS: www.irs.nu en/of  bij voorzitter drs. G.A. van Ginkel, tel. 0346-213445

Belangstelling en medeleven
De kerkenraad heeft bericht ontvangen van mevr. A. Kazius-Berkhof dat zij momenteel verblijft in huize De Wijngaard, Dennenweg 2, 3735 MR Bosch en Duin Afdeling Kervel kamer 8.

In verpleeghuis Elisabeth park, Kloosterlaan 37, 3749 AJ Lage Vuursche verblijven de volgende gemeenteleden:

  • D.J. van Manen
  • G. Mouw
  • W. van Schaik
  • G.S. Masselink-Hordijk

Collecte Kerkrentmeesters
In de periode van 21 augustus tot en met 18 september 2023 zijn de collecte opbrengsten als volgt:

Instandhouding eredienst                                          €  1.198,55
Onderhoudsfonds                                                        €     167,85

Verantwoording giften:

Monumentendag opbrengt                                       €       31,00
Zomermarkt van de  tikjes                                        €       10,00

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.

De kerkrentmeesters

Collecte Diaconie
03-09-2023 Diaconie                                                  €    144,30
03-09-2023 Werelddiaconaat Project 1027           €    120,70
22-05 t/m 19-09-2023 Zendingsbusje                    €    278,20

Verantwoording giften:
Giften via de bank voor de diaconie zijn verwerkt tot en met 31-08-2023

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.

De diaconie

Solidariteitskas
In november hopen we weer de bekende bijdrage te innen van de bovengenoemde kas.
Deze is in het verleden door de synode in het leven geroepen om steun te verlenen aan kleine gemeenten die aan bepaalde verplichtingen niet kunnen voldoen of opdrachten niet meer kunnen bekostigen.

Het is voor hen primair bedoeld als overbruggingsbijdrage.

Wij worden gevraagd een bedrag van € 10,00 per lidmaat en volwassen dooplid te innen.

Ongeacht de opbrengst, voor onze gemeente een vaste afdracht, maar wel mag de eigen gemeente een gedeelte voor eigen gebruik houden voor haar werkzaamheden.

De Kerkrentmeesters rekenen op uw medewerking!