Kerkbode

December 2022

GEMEENTEBERICHTEN DE VUURSCHE
Kerkenraad
Consulent:
Ds. G. C. Klok
Muntersgoed 21
3882 KE   Putten
Ouderling – Scriba:
Dhr. R. Oelderik
Bovenkruier 3
3738WB Maartensdijk tel.  0346 211702
Email: kerkenraadlv@gmail.com
Coördinator AVG wetgeving
Adres van de kerkenraad:
Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk.
Ouderling-kerkrentmeester:
Dhr. H. Kuus, Vuurseweg 1
3723 MD Bilthoven. Tel.nr. 035 – 6668201

Website van de gemeente:  www.destulpkerk.nl
Twitter: www.twitter.com/destulpkerk
Facebook: www.facebook.com/destulpkerk

Diaconie:
NL69 INGB 0000 7089 15 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Vuursche te Maartensdijk

Kerkrentmeesters:
NL62 INGB 0000 2353 90 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche
NL48 RABO 0304 7124 69 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche

Ned. Hervormde begraafplaats De Vuursche:
Postadres: Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk
NL76 INGB 0005 3060 07

Uit de gemeente

In memoriam
Op 91 jarige leeftijd overleed plotseling op 24 oktober 2022 mw. Tiny Meijndert-Veerman, Vliegtuiglaan 42 te Soesterberg. Ds. en mw. Meijndert wisten zich verbonden met de Hervormde Gemeente van Lage Vuursche en leefden trouw mee. Een korte terugblik.

Tiny Veerman groeide op in Huizen. Zij werd mentrix van het zusterhuis in ’s Hertogenbosch. Jarenlang woonde, werkte en kerkte Tiny in ’s Hertogenbosch. Op 22 mei 1987 trouwde zij met de weduwnaar ds. Bastiaan Maarten Meijndert, die in 1984 na een 25 jarig huwelijk zijn lieve vrouw Corrie verloor. Wat een gemis voor ds. Meijndert en hun kinderen Leo en Mariët. Zij maakten een zware tijd mee. Corrie houdt een dierbare plek in hun leven. Toch mochten ds. Meijndert en zijn zorgzame Tiny Meijndert-Veerman nog ruim 35 huwelijksjaren in lief en leed met elkaar delen. Zij wisten zich in hun beider leven geleid door de Heere. Op zaterdag 29 oktober 2022 waren wij bijeen in de Aula van de begraafplaats Koningsvaren, Varenlaan 27 te Ermelo. Op die begraafplaats is destijds ook Corrie begraven. Het geloofsgetuigenis van Tiny mocht onder andere vanuit Psalm 103:6 en 7 en vanuit Gezang 174:2 en 4 door velen gezongen worden. De tekst bovenaan de rouwkaart zijn woorden uit het nieuwe lied in het visioen van Johannes op Patmos: ‘Gij hebt ons Gode gekocht met uw bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk en natie’ (Openbaring 5:9b). Ons meeleven gaat bijzonder uit naar ds. Meijndert en de familiekring van beide zijden. Dankbaar is ds. Meijndert voor het vele meeleven. Dankbaar is hij ook voor de zorg en warme betrokkenheid vanuit het Meanderziekenhuis te Amersfoort in verband met de nodige dialyse: driemaal per week. Het correspondentieadres is dat van zijn dochter Mariët: Fam. Roggeveen-Meijndert, Sophiastraat 11, 6882 NH Velp. In overleg met de consulent ds. G. Klok en de kerkenraad van Lage Vuursche heb ik deze vriendendienst vanuit de band van onze Soester jaren (Johanneskerk) mogen vervullen. Soli Deo Gloria!

Ds. C. van Sliedregt

Heengegaan in 2022

Op de laatste dag van het jaar herdenken we degenen die ons in het achterliggende jaar zijn ontvallen. Lege plaatsen zijn gekomen in onze gemeente en in families. We wensen de nabestaanden  Gods nabijheid en troost toe.

 • Op 30 december 2021 mevr. A. de Greef-van Zijtveld in de leeftijd van 92 jaar
 • Op 14 maart dhr. W.J. Hoksbergen in de leeftijd van 89 jaar
 • Op 16 maart mevr. A.M. Broere-Kroon in de leeftijd van 83 jaar
 • Op 30 maart mevr. J. van Staverden-Delfgou in de leeftijd van 92 jaar
 • Op 31 maart dhr. J.A. Schep in de leeftijd van 77 jaar
 • Op 16 september mevr. W. Gerritsen-Boot in de leeftijd van 78 jaar
 • Op 24 oktober mevr. T. Meijndert-Veerman in de leeftijd van 91 jaar
 • Op 26 november ds. B.M. Meijndert in de leeftijd van 92 jaar

Een hartelijke groet
Lieve gemeenteleden van de gemeente te Lage Vuursche.
Hartelijk dank dat wij enige tijd mede lid van uw gemeente mochten zijn. Het plotselinge heengaan van mijn lieve vrouw noodzaakt mij echter naar een andere plaats te verhuizen.
Mijn adres zal vanaf 1 december zijn:
B.M. Meijndert
Sophiastraat 11
6882NH Velp

Gode bevolen B.M. Meijndert vdm.

Koffiedrinken na de dienst
D.V. Zondag 1 januari (nieuwjaarsdag) is er na de morgendienst gelegenheid om elkaar in de pastorie te ontmoeten en elkaar een gezegend nieuwjaar te wensen. Tevens kunt u dan genieten van een kopje koffie of thee.

 Bijbelkring
Op D.V. dinsdag 13 december a.s. is de vierde avond. Deze avond komt de 4de G, die van gebed aan de orde. Graag tot 13 december.

Onderstaand de na deze avond nog resterende data en thema´s:

10 januari           – gebod
15 februari         – gemeente
28 maart             – getuigen

Iedereen is van harte uitgenodigd; aanvang 20.00 uur in de pastorie.

Kerstzangdienst
Op D.V. donderdag 22 december is de Kerstzangdienst. De dienst begint om 20:00 uur. Medewerking aan deze dienst wordt verleend door christelijk gemengd zangkoor Excelsior uit Kockengen. Tijdens de dienst zal een collecte gehouden worden ter dekking van de onkosten.

Na afloop is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee.

Kerkenraad
Ouderling-kerkrentmeesters H. Kuus en C. van Dam zijn per 31 december 2022 aftredend. Ouderling-kerkrentmeester C. van Dam is herkiesbaar en zal op D.V. zondag 5 februari worden herbevestigd.

De kerkenraad beraadt zich nog over de invulling van de vacature van ouderling-kerkrentmeester die aan het einde van jaar ontstaat. De kerkorde biedt hiervoor de ruimte; uiterlijk 30 juni 2023 a.s. zal de kerkenraad een besluit dienen te nemen inzake de ontstane vacature.

Belangstelling en medeleven
In verpleeghuis Elisabeth park, Kloosterlaan 37, 3749 AJ Lage Vuursche verblijven de volgende gemeenteleden:

 • N. de Jong-van der Flier
 • D.J. van Manen
 • G. Mouw
 • W. van Schaik
 • R. Seubring

In Oranje Nassau’s Oord, afdeling Het Broek, Kortenburg 4, 6704 AV Wageningen:

 • J.W. Christiaanse

In Wooncentrum de Schutsmantel Gregoriuslaan 35,  3723 KS  Bilthoven:

 • F.A. Kramer-Kant (kamer 601)

 Collecte Kerkrentmeesters
In de periode van 18 oktober  tot en met 21 november 2022 zijn de collecte opbrengsten als volgt:

Instandhouding eredienst                                          € 801,75
Onderhoudsfonds                                                         € 121,05
De dankstond gave voor gewas en arbeid               € 435,00
Via de Bank voor de Dankstond gave                      € 660,00

Verantwoording giften:
Via Dhr. H. van Dam voor de kerk                            € 10,00
Via Dhr. H. van Dam voor de kerk                            € 10,00
Via de bank  € 50,00 voor de kerk

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank,

De kerkrentmeesters

Collecte Diaconie
06-11-2022  Diaconie                                                    € 110,05
06-11-2022  Najaarszendingscollecte GZB           € 232,10
20-11-2022  Diaconaat in Nederland                      € 165,00

Verantwoording giften:
Via de bank  € 20,00 voor de kerktelefoon
Giften via de bank voor de diaconie zijn verwerkt tot en met 31-10-2022

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank,

De diaconie.