Kerkbode

April 2024 no. 4

Gemeenteberichten Lage Vuursche

Kerkenraad                                       

Consulent:
Ds. G.C. Klok, Muntersgoed 21
3882 KE Putten
Ouderling – Scriba:
Dhr. R. Oelderik
Bovenkruier 3
3738WB Maartensdijk tel.  0346 211702
Email: kerkenraadlv@gmail.com
Coördinator AVG-wetgeving
Adres van de kerkenraad:
Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk.
Kerkrentmeester:
Dhr. H. Kuus, Vuurseweg 1
3723 MD Bilthoven. Tel.nr. 035 – 6668201
Website van de gemeente: www.destulpkerk.nl

Twitter: www.twitter.com/destulpkerk
Facebook: www.facebook.com/destulpkerk

Diaconie:
NL69 INGB 0000 7089 15 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Vuursche Postbus 5, 3738 ZL te Maartensdijk

Kerkrentmeesters:
NL62 INGB 0000 2353 90 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche
NL48 RABO 0304 7124 69 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche

Ned. Hervormde begraafplaats De Vuursche:
Postadres: Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk
NL76 INGB 0005 3060 07

Uit de gemeente

Van de kerkenraad

Beroepingswerk
In de morgendienst van zondag 10 maart mocht de kerkenraad met grote dankbaarheid afkondigen dat ds. Lucas het beroep naar onze gemeente mocht aannemen. De komende tijd zal daarom in het teken staan van de voorbereiding op de komst van ds. Lucas en zijn vrouw naar Lage Vuursche.

De bevestigings- en intrededienst zal zijn op D.V. 7 juli 2024 aanstaande. In de bevestigingsdienst zal onze consulent ds. G.C. Klok voorgaan.

We danken onze Heere God met de woorden uit Psalm 68 vers 10:

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?

Met het aanvaarden van het uitgebrachte beroep komt er einde aan het werk van de beroepingscommissie. Vanaf deze plaats een woord van dank voor alle werk wat de commissie verzet heeft.

Paasgemeentemiddag
Woensdag 17 maart jl. mochten we als gemeente weer de gemeentemiddag hebben in de pastorie. We kijken terug op een zeer geslaagde middag.

Als gemeente mogen we terugkijken op een gezegende paasgemeentemiddag woensdag 27 maart jl. De paasliturgie was aangevraagd bij de stichting Vrouw tot vrouw en ds. A.D. Goijert was wederom bereid gevonden de meditatie te verzorgen. Er hadden zich heel wat mensen opgegeven en het is fijn om elkaar als gemeente zo te mogen ontmoeten.

Ook onze nieuwe predikant ds. Lucas en zijn vrouw kwamen later op de middag nog langs en hebben genoten van de ongedwongen sfeer en goede gesprekken met elkaar.

Een woord van dank gaat uit naar de organisatie; alles was weer goed geregeld: koffie en thee, gebak en een broodmaaltijd met heerlijke soep. Dank iedereen voor jullie inzet!

Kortom een fijne dag.

Catechisatie
De afgelopen 2 jaar hebben wij catechisatie gehad van Erik-Jaap van Diermen. We hebben veel van hem geleerd over diverse onderwerpen, bijvoorbeeld het Onze Vader, bekering, etc. We kregen veel extra informatie waardoor de tijd voorbij vloog en het soms langer duurde dan een preek … Elke les moesten we ook een zondag uit de catechismus leren. We hebben een fijne tijd gehad en zijn erg dankbaar voor het onderwijs wat hij ons gegeven heeft. Het volgende seizoen hopen we te starten met ds. Lucas, we hopen ook dan weer op een gezegende tijd.

Judith, Willem en Elise

Bijbelkring
Op dinsdag 12 maart was de laatste bijeenkomst van de Bijbelkring dit winterseizoen. We kijken met grote dankbaarheid terug op twee seizoenen onder leiding van drs. G. van Ginkel. Aan de hand van een aantal kernwoorden mochten we fijne bijeenkomsten hebben. In het vorige seizoen kernwoorden met de letter G: geloof, gerechtigheid, genade, gebod, gebed, gemeente en getuigen; het achterliggende seizoen kernwoorden met de letter V: verlangen, vrede, verbond, verwachten, Vader, verwonderen en verloochenen. Aan de hand van deze kernwoorden mochten we leren vanuit Gods Woord en hier over met elkaar spreken.

We sloten de laatste Bijbelkring van het seizoen af met de woorden uit 2 Timotheüs 2 vers 12 en 13:

Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren. Als wij hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan zich niet verloochenen.”

We danken God voor de mooie momenten met elkaar, rondom de Bijbel.

Weeksluiting Elisabeth Park
Op D.V. vrijdag 26 april a.s. is de weeksluiting in het verpleeghuis Elisabeth Park. Ook deze keer wordt de weeksluiting weer verzorgd door ds. A.D. Goijert. Heeft u vragen met betrekking tot de weeksluiting? Dan kunt u contact opnemen met dhr. J. van Zijtveld, tel. 06-30168239.

Weeksluiting ‘Dijckstaete’ Maartensdijk
Op D.V. vrijdag 19 april wordt de weeksluiting verzorgd door Ds. M. van der Zwan uit Westbroek.
De avond begint om 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken.
U wordt van harte uitgenodigd!

Zomermarkt
Op D.V. 17 augustus a.s. is de jaarlijkse zomermarkt van onze gemeente. Net als voorgaand jaar kunt u uw spullen inleveren op de 1ste zaterdag van de maanden mei, juni, juli en augustus bij de schuur van de pastorie. Van 10: 00 tot 11:00 uur wordt u met open armen ontvangen. Als u DE zegels of Stoepje zegels gespaard heeft, dan kunt u deze inleveren bij Corrie van Keulen.

Belangstelling en medeleven
De kerkenraad heeft bericht ontvangen van mevr. A. Kazius-Berkhof dat zij momenteel verblijft in huize De Wijngaard, Dennenweg 2, 3735 MR Bosch en Duin Afdeling Laurier kamer 8.

In verpleeghuis Elisabeth park, Kloosterlaan 37, 3749 AJ Lage Vuursche verblijven de volgende gemeenteleden:

  • D.J. van Manen
  • G. Mouw
  • W. van Schaik
  • G.S. Masselink-Hordijk
  • G.H.M. Hesselink

Nog te koop: snoeprollen
Er is inmiddels al voor een aardig bedrag door u gekocht, maar U kun nog altijd bij Corrie Oelderik terecht voor rollen snoep. Neemt u contact op met Corrie Oelderik, telefoon 06-36459202.

Collecte Kerkrentmeesters

Instandhouding eredienst                                          €    599,70
Onderhoudsfonds                                                         €      49,05
Bidstond collecte van 13-03-2024                             € 1.771,00

Verantwoording giften:

Via de bank voor de kerk 1 x € 50,- en 1 x € 25,-
Via de bank voor de voortgang erediensten en behoud predikantsplaats € 80,-

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.
De kerkrentmeesters

Collecte Diaconie

03-03-2024  Diaconie                                                                € 148,45
03-03-2024  Voorjaarszendingscollecte GZB                       € 349,65
04-02-2024 Diaconaat in Nederland Project 1027             € 157,50
27-03-2024 Paasgemeentemiddag                                         € 188,00

Verantwoording giften:

Voor het zendingsbusje een gift van € 29,22
Via de bank voor de kerktelefoon 1 x € 25,-

Giften via de bank voor de diaconie zijn verwerkt tot en met 29-02-2024
Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.

De diaconie

Actie kerkbalans
Nadat we in januari en in de 1ste helft van februari de meeste reacties hebben mogen ophalen op de Actie Kerkbalans 2024 kunnen we u melden dat het voorlopige totaal aan toezeggingen het mooie bedrag van € 22.580,- heeft opgeleverd.

Dankbaar voor deze opbrengst in deze tijd waar iedereen het moeilijk heeft, maar als we in gebed blijven, mogen we weten: God zorgt voor ons.

Verwacht wordt dat we in mei a.s. over een volledig beeld beschikken.

Ook willen we de vrijwilligers nogmaals hartelijk bedanken voor hun belangeloze inzet voor onze gemeente. Een ieder hartelijke bedankt.