Diaconaat

Bij de diakenen van onze gemeente leeft de wens om niet alleen zelf diaconaal bezig te zijn, maar breder, namelijk een diaconale gemeente te zijn. In onze opinie is het diaconaat niet een zaak van alleen de diakenen. Integendeel, in wezen heeft ieder gemeentelid een diaconale taak: het elkaar tot hand en voet zijn in de brede zin van het woord. Vanuit het Evangelie, dat Christus voor onze zonden is gestorven, mogen we uit dankbaarheid de ‘vertaalslag’ maken naar het leven van iedere dag. Zoals Christus naar ons heeft omgezien, zelfs Zijn leven voor ons heeft gegeven, hebben ook wij als leden van één lichaam om te zien naar elkaar en elkaar bij te staan in materiële en geestelijke noden. Uit liefde tot Christus en liefde tot de naaste. Op de diakenen rust de taak om structuur in het diaconale werk te creëren en leiding te geven: enerzijds is dat het in ‘kaart’ brengen van de noden, materieel/financieel, maar ook geestelijk en anderzijds het (laten) ontdekken van talenten en gaven van gemeenteleden om deze vervolgens op elkaar ‘af te stemmen’.

De diaconie is o.a. vertegenwoordigd in:

    1. Kerkcontactcommissie
    2. Stichting ‘Baarn helpt Peris’

Via een contactpersoon uit onze gemeente bestaat er nog steeds een nauwe band tussen onze gemeente en de stichting ‘Baarn helpt Peris’. Via deze weg wordt diaconale hulp geboden aan onze medebroeders en zusters in Peris, Roemenië.

    1. Reiscommissie

De reiscommissie draagt zorg voor het jaarlijkse gemeentereisje, zie hiervoor de kerkbode of de website van de kerk

    1. Kerkcontactcommissie (KCC)

De leden van de KCC brengen bezoeken aan eenzame en alleenstaande leden van de gemeente. Door de KCC worden jaarlijks diverse activiteiten ontplooid, o.a. twee gemeente middagen, een Kerstgemeente middag een Paasgemeentemiddag.