Kerkbode

November 2021

GEMEENTEBERICHTEN DE VUURSCHE
Kerkenraad
Predikant:
Ds. G.H. Kruijmer, Hoge Vuurseweg 2
3749 AB Lage Vuursche, tel. 035 – 6668227
E-mail: gb.kruijmer@solcon.nl
Ouderling – Scriba:
Dhr. R. Oelderik
Bovenkruier 3
3738WB Maartensdijk tel.  0346 211702
Email: kerkenraadlv@gmail.com
Coördinator AVG wetgeving
Tevens het adres om preekbandjes te bestellen.
Adres van de kerkenraad:
Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk.
Ouderling-kerkrentmeester:
Dhr. H. Kuus, Vuurseweg 1
3723 MD Bilthoven. Tel.nr. 035 – 6668201

Website van de gemeente:  www.destulpkerk.nl
Twitter: www.twitter.com/destulpkerk
Facebook: www.facebook.com/destulpkerk

Diaconie:
NL69 INGB 0000 7089 15 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Vuursche te Maartensdijk

Kerkrentmeesters:
NL62 INGB 0000 2353 90 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche
NL48 RABO 0304 7124 69 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche

Ned. Hervormde begraafplaats De Vuursche:
Postadres: Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk
NL76 INGB 0005 3060 07

Uit de gemeente
We denken ook deze maand aan mevr. J. van Dijk-de Waal die bezig is met een revalidatieproces en nog in ‘De Biltse Hof’ verblijft. We hopen dat ze in dit alles mag ervaren: ‘Het is God Die mij met kracht omgordt, Hij heeft mijn weg volkomen gemaakt’. Psalm 18:33

Heengegaan
Op 3 oktober is heengegaan mevr. Jannigje Houtman-Veenman in de leeftijd van 96 jaar. De laatste maanden werd ze verzorgd in ‘de Beukenhof’. Ze woonde in Dijckstate en daarvoor jarenlang aan de Dorpsweg 264. We condoleren haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen met het verlies. Ze schrijven op de kaart dat ze dankbaar zijn dat ze haar zo lang in hun midden mochten hebben. De lege plaats zal duidelijk merkbaar zijn. In besloten kring hebben ze afscheid genomen. Zelf wist mevr. Houtman ook van lege plaatsen. Na het overlijden van haar man was het heengaan van haar dochter Myrna een groot verlies voor haar.

We hebben als gemeente goede herinneringen aan mevr. Jannie Houtman-Veenman. Toen ze nog kon autorijden, wat ze ook graag deed, kwam ze trouw naar de kerkdiensten in de Vuursche. Ze was en bleef formeel lid van de Hersteld Hervormde Gemeente te Maartensdijk die haar de jaren door bleven bezoeken, wat ze ook altijd waardeerde. Bij de laatste ontmoeting in ‘de Beukenhof’ lazen we Psalm 23 en zo mochten wij haar aan de Herder toevertrouwen. We hopen dat ook degenen die haar lief waren de zorg van de Goede Herder zullen ervaren in hun leven.

Heengegaan
Op 14 oktober is heengegaan dhr. Frans van Wijde in de leeftijd van 92 jaar. Hij woonde in ‘de Wijngaard’ en daarvoor aan het Maertensplein. We condoleren zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Hij had een grote plaats in hun midden en zal zeker gemist worden. In zijn werkzame leven heeft hij verschillende leidinggevende functies gehad. Hij had een goed geheugen en wist zich gebeurtenissen uit de tijd van de oorlog en zijn militaire diensttijd gedetailleerd te herinneren. Hij was iemand die nadacht over de dingen van het leven, over de Bijbel en het geloof. Hij kon daar scherpe vragen over stellen. Hij gaf op sommige momenten aan te verlangen naar het einde van zijn aardse leven. Eerlijk was hij over zijn strijd, over de vragen van zijn hart. Bij het heengaan van zijn vrouw, mevr. Francien van Wijde-Meurs in 2010, heeft Psalm 121 gesproken. Het was een onvergetelijk moment toen zij rust en overgave mocht ontvangen in het Diaconessenhuis in Utrecht. Daar dacht hij vaak aan terug. Toen zijn krachten minder werden lazen we opnieuw Psalm 121 en er kwam ook vrede over hem. We geloven dat het Gods tijd was. Het Woord van God spreekt van hoop, van licht dat overwint. We wensen dat aan de familie Van Wijde van harte toe.

Nieuw ingekomen
We kregen bericht dat mevr. Willemien Post lid wil van onze gemeente. We kennen haar al langere tijd vanuit de kerkdiensten, die ze geregeld samen met haar vader bezoekt. Eind deze maand hoopt ze vanuit Lage Vuursche te verhuizen naar Hilversum (Oude Amersfoortseweg 77M). Sterkte bij de verhuizing en van harte welkom in onze kerkelijke gemeente. In alles Gods zegen toegewenst.

Catechese
We komen op dit moment met een groep van zeven jongeren samen op donderdagavond. Inmiddels hebben we een goede start kunnen maken. We behandelen het boekje ‘Spreken met God’. Het gaat over het gebed en wij vragen zoals de discipelen eens: Heere leer ons bidden. In het Onze Vader leert de Heere Jezus ons bidden. We hopen op een goed vervolg rond de geopende Bijbel.

Bijbelkring
De Bijbelkring komt deze maand samen op D.V. 2 november en 23 november. Deze datum is toegevoegd ten opzichte van het vorige kerkbodebericht. Lees als voorbereiding het eerste hoofdstuk van het boekje ‘Bidden kun je leren’ van ds. A. van Olst. Het heeft als titel: Bidden is leven. We beginnen om 20.00 uur in de kerk en hopen op een gezegende bespreking.

Opbrengst gemeenteavond
Op de gemeenteavond werd het mooie bedrag van € 212,- opgehaald voor het werk van Jaap en Marieke den Butter. Daarbij was ook de opbrengst van de Bijbelkringbus, een bedrag van € 32,- Allen hartelijk dank voor het geven.

Ontvangen
Via ds. Kruijmer werd ontvangen € 50,- waarvan € 25,- kerk en € 25,- kerktelefoon. Hartelijk dank.

Tenslotte
Een hartelijke groet uit de pastorie.
Ds. G.H. Kruijmer

Belangstelling en medeleven
In verpleeghuis Elisabeth Park, Kloosterlaan 37, 3749 AJ, Lage Vuursche verblijven de volgende gemeenteleden:

  • Mevr. P.M. Gerritsma – Hogeweg
  • Mevr. D.J. van Manen
  • Mevr. G. Mouw
  • Dhr. W. van Schaik

In verpleeghuis Huize Nieuwoord, Maarsbergseweg 22, 3931 JH Woudenberg’

  • J. W. Christiaanse

Weeksluiting Dijckstate
Er is deze maand een weeksluiting in Dijckstate op D.V. 19 november om 19.30 uur waarin ds. A.J. Speksnijder uit Maartensdijk zal voorgaan.

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij u hartelijk bedanken voor de ontvangen attenties ter ere van ons 65 jarig huwelijk. Herman en Annie Boshuis.

De Kerk-Contact-Commissie
Eind oktober heeft de Kerk-Contact-Commissie samenspraak gehouden over de dingen die we wel of niet kunnen doen. Omdat de bezoeken in de regel één op één zijn, gaan we op de normale manier verder. Wilt u graag bezoek ontvangen, of op een andere manier contact maken, meld het dan bij ds. Kruijmer. Verder wordt er nagedacht over de mogelijkheid om een Kerstgemeentemiddag te houden, afhankelijk van de mogelijkheden.

Collecte Kerkrentmeesters

 In de periode van 21 september t/m 18 oktober 2021
Zijn de collecte opbrengsten als volgt:

Instandhouding eredienst                              €   398,60

Giften via de bank voor de eredienst            €     54,00

Onderhoudsfonds                                             €     59,55

Collecte kerkbode  03-10-2021                      €     91,50

Verantwoording giften:

Gift via de bank voor de Kerk                       € 1500,-

Gift via de bank voor de Kerk                       €   250,-

Gift via huisbezoek voor de Kerk                 €     50,-

Gift via diaken R. Nonhof voor de kerk      €     20,-

Voor het boek van Stulp tot Kerk.

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.
De kerkrentmeesters

Collecte Diaconie

03-10-2021  Diaconie                                         €  102,60

10-10-2021  Messias belijdende Joden          €    98,60

05-09-2021  Werelddiaconaat Project 1027  €  140,70

Verantwoording giften:

Gift via de bank voor de diaconie                 €    28,50

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.
De diaconie

Solidariteitskas
In november hopen we weer de bekende bijdrage te innen van de bovengenoemde kas.
Deze is in het verleden door de synode in het leven geroepen om steun te verlenen aan kleine
Gemeenten die aan bepaalde verplichtingen niet kunnen voldoen of opdrachten niet meer kunnen bekostigen. Het is voor hen primair bedoeld als overbruggingsbijdrage.
Wij worden gevraagd een bedrag van 10 euro per lidmaat en volwassen dooplid te innen.
Ongeacht de opbrengst, voor onze gemeente een vaste afdracht, maar wel mag de eigen gemeente een gedeelte voor eigen gebruik houden voor haar werkzaamheden.
De Kerkrentmeesters rekenen op uw medewerking!

Actie Schoenendoos
We hebben 17 jaar met de actie schoenendoos meegedaan.
Nu is het tijd om er mee te stoppen, veel opgehaald en veel kinderen blij gemaakt.
Een dankwoord voor de gemeente.

De Zendingscommissie

ADVENT SAMENZANG CONCERT
Om alvast in uw agenda te noteren het Advent Samenzang Concert

Datum                                 vrijdag avond 10 december

Tijd                                      19:45 uur

Plaats                                   Stulpkerk Lage Vuursche

Medewerkers                     Martine Dubois      Harp & Solozang

Marianne Vos                    Lector

Jan Gooijer                         Orgel

Op een doorgaande muzikale lijn Advent beleven met als thema “naar het Licht toe”.

Voordracht van schriftteksten en gedichten ondersteund door instrumentaal harp en orgel en afgewisseld met solozang en ook veel ruimte voor samenzang van bekende en gewaardeerde Advent- en Kerstliederen.

Allen hartelijk welkom!

Wij hopen op een volle Stulpkerk en dit Advent Samenzang Concert zal ook worden uitgevoerd op vrijdag avond 17 december in de Kruiskerk in Huizen.

Kleding-inzameling
Ook dit jaar werken we mee aan ‘Sams kledingactie’ voor schoolkinderen in Oeganda. Het is op de volgende dagen: maandag 8 november van 18.00 tot 20.00 uur en dinsdag 9 november van 14.00 tot 17.00 uur. Op de flyer in de kerk kun je de gevraagde spullen en de datums vinden. De uitbraak van corona heeft in Oeganda hard ingegrepen. Men hoopt dat de scholen weer kunnen beginnen en daarbij is hulp nodig. Ook de kleding actie kan daar aan bijdragen. De hulporganisatie ‘Cordaid’ zorgt voor de uitvoering van het programma. We hopen u te zien.

Jongerenwerk CGK
De jeugdorganisatie van de Christelijk Gereformeerde Kerk wil haar bezinningsweekenden weer opstarten. Het Koos Vorrinkhuis is hun locatie. Ze hopen op zondagmiddag 7 november een uurtje samen te zingen in de Stulpkerk 14.00 tot 15.00 uur. Op dit moment is de situatie onzeker door de verwachte maatregelen die nu nog niet duidelijk zijn. Hopelijk kan het doorgaan.