Kerkbode

Oktober 2020

GEMEENTEBERICHTEN DE VUURSCHE
Kerkenraad
Predikant:
Ds. G.H. Kruijmer, Hoge Vuurseweg 2
3749 AB Lage Vuursche, tel. 035 – 6668227
E-mail: gb.kruijmer@solcon.nl
Ouderling – Scriba:
Dhr. R. Oelderik
Bovenkruier 3
3738WB Maartensdijk tel.  0346 211702
Email: kerkenraadlv@gmail.com
Coördinator AVG wetgeving
Tevens het adres om preekbandjes te bestellen.
Adres van de kerkenraad:
Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk.
Ouderling-kerkrentmeester:
Dhr. H. Kuus, Vuurseweg 1
3723 MD Bilthoven. Tel.nr. 035 – 6668201

Website van de gemeente:  www.destulpkerk.nl
Twitter: www.twitter.com/destulpkerk
Facebook: www.facebook.com/destulpkerk

Diaconie:
NL69 INGB 0000 7089 15 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Vuursche te Maartensdijk

Kerkrentmeesters:
NL62 INGB 0000 2353 90 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche
NL48 RABO 0304 7124 69 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche

Ned. Hervormde begraafplaats De Vuursche:
Postadres: Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk
NL76 INGB 0005 3060 07

Uit de gemeente
We zijn dankbaar dat pastoraat de afgelopen weken weer mogelijk was, maar blijven voorzichtig. Altijd bent u vrij om aan te geven of u bezoek wilt ontvangen of liever (nog) niet. Geef bij ziekte en zorg bericht door, zodat er kan worden meegeleefd. Wij weten bovenal dat de HEERE, Die hemel en aarde heeft gemaakt, ook nu onze hoogste Bewaarder is. Laten we steeds onze hoop op Hem stellen.

Heengegaan
Op 27 september is overleden dhr. Geurt Vervat in de leeftijd van 81 jaar. Van harte condoleren we zijn kinderen en kleinkinderen. Het is voor hen een groot verlies door de grote plaats die hun vader en opa innam in hun leven. We zullen ook als dorp deze karakteristieke Vuurschenaar missen. Hij was iemand die altijd klaar stond voor zijn medemens. Wekelijks kwam hij als vrijwilliger in het verpleeghuis St. Elisabeth. Geregeld vertelde hij over zijn werk als dorpssmid in de oude smederij. De hekwerken die hij en zijn vader hebben gesmeed, zijn er nog steeds zijn als zichtbare herinnering aan het verleden. Hij was en bleef betrokken op de dingen die in het dorp gebeurden. In onze kerkelijke gemeente hield hij van zingen. Trouw bezocht hij de ‘Geliefde liederen’. Hij werd het laatste jaar van zijn leven geconfronteerd met veel beperkingen. Hij vond een nieuw thuis in ‘Schoonoord’ in Baarn, maar bleef kerkelijk betrokken op de Vuursche. Nu was het Gods tijd voor hem. Hij is in alle rust heengegaan. We wensen zijn kinderen en kleinkinderen in alle opzichten Gods kracht en nabijheid toe. De begrafenis heeft plaatsgevonden op zaterdag 3 oktober.

Kerkdiensten
In de maand oktober blijft voor de morgendiensten de indeling op alfabet gelden. In de avonddiensten is iedereen welkom en we hopen van harte dat degenen die ’s morgens niet naar de kerk kunnen gaan, daarvan gebruik zullen maken. Hebt u een reden om in de morgendienst af te wijken van de indeling, dan is de vraag van de kerkenraad om dit door te geven aan de koster, dhr. W. van Keulen, wimencorrievankeulen@casema.nl of 0346-213765.

 • In de morgendienst van 4 oktober de kerkgangers met de achternamen K-Z
 • In de morgendienst van 11 oktober de kerkgangers met de achternamen A-K
 • In de morgendienst van 18 oktober de kerkgangers met de achternamen K-Z
 • In de morgendienst van 25 oktober de kerkgangers met de achternamen A-K

Zondagsschool
Nu het nieuwe seizoen is gestart, hopen we met de zondagsschool verder te gaan op D.V. 11 oktober om 14.30 uur in de pastorie. We hopen op een fijne middag samen en bovenal dat God Zijn Woord voor ons zal zegenen. Allemaal weer hartelijk welkom!

Catechese
We hopen weer van start te gaan met de catechese. Op maandag D.V. 5 oktober start de 18+ groep om 19.00 uur in de Ontmoetingskerk te Maartensdijk. We willen de eerste avond in gesprek over het vervolg van de catechese en horen graag hoe jullie er zelf in staan. De 12+ groep begint weer op donderdag D.V. 8 oktober om 19.00 uur in de pastorie. Allemaal hartelijk welkom!

Bijbelkring
We hopen voor het nieuwe Bijbelkringseizoen samen te komen op D.V. 6 oktober om 20.00 uur. De daarop volgende keren zijn 3 november, 24 november, 1 december.  Vanwege de 1,5 meter komen we samen in de kerk. We gaan verder met de geschiedenis van Jozef. Daarbij bekijken we nog de mogelijkheid om de kerktelefoon aan te zetten, zodat er ook thuis kan worden meegeluisterd. Allen weer hartelijk welkom!

Tenslotte
Vanuit Weesp is mij gevraagd om het pastorale werk te gaan doen in de Gereformeerde Bondsgemeente. Ze komen iedere zondagavond samen in de Grote Kerk. Al vanaf mijn kandidatentijd mag ik in deze gemeente voorgaan en de contacten zijn altijd goed geweest. In de consistoriekamer zei een van de ambtsdragers eens: ‘We kunnen Gods aanwezigheid niet afdwingen, maar wel afsmeken’. Vorig jaar is hij heengegaan, dat was een groot verlies voor deze kleine gemeente. We zien tegelijk ook dat Gods werk in hun midden doorgaat. We hopen onder Gods zegen een goede tijd te ontvangen.

Een hartelijke groet uit de pastorie.

Ds. G.H. Kruijmer

Collecte kerkrentmeesters
In de periode van 25 augustus t/m 21 september 2020
Zijn de collecte opbrengsten als volgt:

Instandhouding eredienst                                                          €  647,34
Via de bank is overgemaakt                                                       €    86,00
Onderhoudsfonds                                                                         €    26,35
Schuur verkoop voor onderhoudsfonds                                   €  153,79

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.

De kerkrentmeesters

Diaconie collecte

30-08-2020 I.Z.B.                                                                            €    85,75
06-09-2020  Diaconie                                                                    €  125,05
Via de bank voor de Diaconie                                                   €    20,00
06-09-2020  Project 1027 van de G.Z.B.                                 €    85,70

Verantwoording giften:

Via dhr. H. van Dam    €  90,-  voor de kerktelefoon
Via de bank                    €  50,-  voor de kerktelefoon

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.

De diaconie.

Kledinginzameling
Ook dit jaar doen we weer mee met Sams kleding actie. Het is de organisatie die de inzameling regelt voor Cordaid en het geld aan hen overmaakt. In Lage Vuursche is het waarschijnlijk op 10 november van 18.00 tot 20.00 uur en woensdag 11 november van 14.00 tot 17.00 uur. De verdere aankondigingen staan DV in het volgende kerkblad. Alvast bedankt als u ons aan kleding helpt.

Belangstelling en medeleven
In verpleeghuis Elisabeth Park, Kloosterlaan 37, 3749 AJ, Lage Vuursche

 • A. P. van den Bos-Bierens
 • D.J. van Manen
 • H.M. Gunther-de Jong
 • J. van Lambalgen – van Schaik
 • A. Reijmerink-Verhoeven
 • W. van Schaik

In verpleeghuis De Wijngaard Dennenweg 2, 3735 MR,  Bosch en Duin.

 • F. van Wijde, afdeling Merel kamer 2

Verschenen: ‘Strijd de goede strijd des geloofs’
Er is een boek verschenen over het leven van ds. J. van Amstel, geschreven door zijn kleindochter Eveline van Amstel. Hij was predikant in Lage Vuursche van 1936-1940 en in Eemnes van 1949-1951. In een filmpje op Youtube vertelt de auteur over het boek en speelt de muziek die haar vader, de organist Piet van Amstel, heeft gespeeld https://youtu.be/I6cJssUygIE.

Een portret van dominee Jan van Amstel is een reis langs de negen gemeentes waar hij predikant was. De reis gaat onder anderen langs Lage Vuursche waar de Stulpkerk naast kasteel Drakensteyn staat. De witte pastorie bevindt zich naast de kerk in het bos waar wandelaars graag naartoe gaan. De Stulpkerk was ooit erg in verval. De houten balken moesten bijvoorbeeld gerestaureerd worden. Jan van Amstel zette zich in voor de restauratie en haalde op alle denkbare manieren geld op om dat mogelijk te maken. Hij wist snel projecten van de grond te krijgen en de financiering mogelijk te maken. Ook de Koninklijke familie speelde daarin een rol.

De laatste gemeente die hij diende was Eemnes. Hij deed intrede met de woorden uit Psalm 71: ‘O God, Gij hebt mij geleerd van mijn jeugd af aan en tot nu toe verkondig ik Uwe wonderen. Daarom ook, terwijl mijn ouderdom en grijsheid daar is, verlaat mij niet, o God; totdat ik aan dit geslacht verkondig Uw arm, aan alle nakomelingen uw macht’. Na zijn emeritaat bleef hij nog een aantal jaren bijstand in het pastoraat.

Dominee Jan van Amstel zag zijn leven als een reis met een doel. Het doel was het eeuwige leven bij God door de aanbidding van het Lam Gods dat alle zonden van de wereld wegdraagt. Het leven hier op aarde was slechts tijdelijk en hij beschrijft die in zijn preek als een tent die gemakkelijk weggenomen kan worden. Het eigenlijke leven komt dus nog en daar vestigde hij zijn hoop op. Het uitzien naar het reisdoel, de eeuwigheid bij God, spreekt door alles heen in voor- en tegenspoed. Bij God is hij thuis en hier is hij slechts op doorreis.

 

Te bestellen via: evaa338@icloud.com of boekscout.nl