Kerkbode

GEMEENTEBERICHTEN DE VUURSCHE       Oktober 2017

Kerkenraad
Predikant:
Ds. G.H. Kruijmer, Hoge Vuurseweg 2
3749 AB Lage Vuursche, tel. 035 – 6668227
E-mail: gb.kruijmer@solcon.nl
Scriba:
Dhr. R. Oelderik
Bovenkruier 3
3738WB Maartensdijk tel.  0346 211702
Email: kerkenraadlv@gmail.com
Tevens het adres om preekbandjes te bestellen.
Adres van de kerkenraad:
Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk.
Ouderling-kerkrentmeester:
Dhr. H. Kuus, Vuurseweg 1
3723 MD Bilthoven. Tel.nr. 035 – 6668201

Website van de gemeente:  www.destulpkerk.nl
Twitter: www.twitter.com/destulpkerk
Facebook:  www.facebook.com/destulpkerk

Diaconie:
NL69 INGB 0000 7089 15 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Vuursche te Maartensdijk
Kerkrentmeesters:
NL62 INGB 0000 2353 90 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche
NL48 RABO 0304 7124 69 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche

Zendingscommissie Herv. Gem. De Vuursche:
Penningmeester:
Mw. J. Kuus, Vuurseweg 1,
3723 MD Bilthoven
NL69 INGB 0000 7113 40

Ned. Hervormde begraafplaats De Vuursche:
Postadres: Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk
NL76 INGB 0005 3060 07

 

 

Uit de gemeente
In ‘Weltevreden’ in De Bilt verblijft nog steeds mevr. M. Nokkert-van Eijk. We hopen dat ze in deze periode Gods nabijheid over haar leven zal ervaren. Wij bidden met de Psalmdichter: ‘Bewaar mij, o God, want ik heb tot U de toevlucht genomen’. Psalm 16:1

Zondagsschool
We zijn in september weer gestart en nadat we met elkaar nagedacht hebben over Genesis 21:1-13 hebben we elk een verjaardagsboom gemaakt, met assistentie van dhr. Kuus. Zo kunnen we in de gemeente (meer) met elkaar meeleven. Ieder gemeentelid die dat op prijs stelt, krijgt op zijn of haar verjaardag een kaartje van de zondagsschool. Als u uw naam en volledige adresgegevens nog niet op de lijst hebt genoteerd dan kunt u dat doen op de lijst die deze maand achterin de kerk ligt. De volgende keer dat we samenkomen is op D.V. 15 oktober om 14.30 uur in de pastorie.

Catechese
Deze week starten we met het nieuwe catecheseseizoen. Dit seizoen werken we met het HGJB-boekje ‘Leer en leef uit je Bijbel’. Er is catechese op D.V. maandagavond 2, 9 en 23 oktober om 19.00 uur in de Ontmoetingskerk te Maartensdijk. In de week van 16 en 30 oktober vervalt de catechese i.v.m. de herfstvakantie en Dankdag. Hopelijk (weer) tot ziens!

Bijbelkring
We hopen deze maand bij elkaar te komen als Bijbelkring op D.V. dinsdag 3 en 24 oktober om 20.00 uur in de pastorie. Iedereen, ook nieuwe deelnemers, weer hartelijk welkom!

Ontvangen
Door ds. Kruijmer is ontvangen vier keer € 20,- voor de kerk en € 25,- voor de kerk.

Koffiedrinken
Na de morgendienst van D.V. 29 oktober is er koffiedrinken in de pastorie. De voorganger is deze morgen ds. J. Veldhuijzen te Putten. Zoals eerder aangegeven zal er in plaats van de zomerperiode nu door het jaar heen met enige regelmaat gelegenheid zal zijn voor ontmoeting van gemeenteleden en gasten, onder het genot van een kopje koffie/ thee of limonade. Iedereen hartelijk welkom.

Reformatieherdenking
Deze maand denken we terug aan 31 oktober 1517. De dag dat Maarten Luther zijn 95 stellingen publiceerde, was het begin van de Reformatie in Europa. Het belangrijkste van de Reformatie is dat de Bijbel werd teruggegeven aan de kerk. Enkele uitspraken van Luther over de Heilige Schrift.

  • Er is op aarde geen duidelijker boek geschreven dan de Heilige Schrift. Zij is tegenover andere boeken als de zon in vergelijking met elk ander licht.
  • Let erop dat dit de kracht is van de Heilige Schrift: dat zij niet veranderd wordt in hem die erin studeert, maar dat zij diegene die haar liefheeft in haarzelf en in haar krachten verandert.
  • Mijn geweten is gevangen in het Woord van God.
  • Neem Christus uit de Schriften weg en wat zult gij verder nog in haar vinden?

Tenslotte
In de week van D.V. 16-21 oktober heb ik herfstvakantie. Een hartelijke groet uit de pastorie

Ds. G.H. Kruijmer

Belangrijke data
05 oktober – Gemeentemiddag
14 oktober – Zangavond
19 December- Kerst Gemeente middag

Belangstelling en meeleven
In verpleeghuis St. Elisabeth, Kloosterlaan 29
3749 AK Lage Vuursche:

Mevr. A.A. Meerveld-de Waard
Mevr. D.J. van Manen
Mevr H.M. Gunther-de Jong  Kloosterlaan 29

In verpleeghuis ‘de Wijngaard’, afdeling Merel, kamer 2,
Dennenweg 2, 3735 MR Bosch en Duin:

Dhr. F. van Wijde.

Gemeentemiddag
Op D.V. 5 oktober hoopt dhr. Rien Mouw uit Nunspeet een diaserie te laten zien over de natuur en het wild van de Veluwe. Hij is een van de bekendste natuurfotografen en ook maakt hij fotoboeken over alles wat hij zoal tegen komt. Aanvang half drie en zoals gewoonlijk op diamiddagen zijn ook de bewoners van huize Elisabeth welkom. We zien u graag en dus tot ziens.

Weeksluiting Dijckstate
Er is weer een weeksluiting in Dijckstate op D.V. 20 oktober om 19.30 uur. Voorganger is ds. M. Van der Zwan. Na afloop is er gelegenheid tot koffiedrinken. Hartelijk welkom.

Kledingsinzamelingsactie
Zoals we al jaren gewoon zijn doen we weer mee met de inzameling van kleding in Baarn en huishoudtextiel van ‘Mensen in Nood’. Er is gelegenheid op dinsdag 24 oktober van 18.00-20.00 uur en op 25 oktober van 14.00-17.00 uur in het portaal van de Hervormde Kerk in de Lage Vuursche. Graag in een goede verpakking en schoon. Alles is welkom, ook schoenen, mits apart ingepakt. U helpt met uw overschot mensen in gebieden waar hulp nodig is. Dit jaar gaat de  hulp naar Zuid-Soedan voor de bestrijding van de hongersnood. Het is de bedoeling dat 4000 gezinnen een hulppakket krijgen om zo te proberen weer in hun eigen behoefte te kunnen voorzien. Meer informatie op www.samskledingactie.nl

Collecten kerkrentmeesters
In de periode van 22 augustus t/m 18 september 2017 zijn de collecte opbrengsten als volgt:
Instandhouding eredienst:                        € 574,14
Onderhoudsfonds:                                      € 121,90

Verantwoording giften.
Via diaken H. van Dam  € 20,-  voor de kerk.

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.

Diaconie collecten
03-09-2017  Diaconie                     € 102,05
03-09-2017  Stichting de Hoop      €  80,55
10-09-2017  H.G.J.B.                        €  93,80
17-09-2017  Vredeswerk               €  102,40

Verantwoording giften
Via diaken H. van Dam  € 20,-  voor de diaconie.

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.

SOLIDARITEITSKAS
In november hopen we weer de bekende bijdrage te innen van de bovengenoemde kas.
Deze is in het verleden door de synode in het leven geroepen om steun te verlenen aan kleine gemeenten die aan bepaalde verplichtingen niet kunnen voldoen of opdrachten niet meer kunnen bekostigen.
Het is voor hen primair bedoeld als overbruggingsbijdrage. Wij worden gevraagd een bedrag van 10 euro per lidmaat en volwassen dooplid te innen.
Ongeacht de opbrengst, voor onze gemeente een vaste afdracht, maar wel mag de eigen gemeente een gedeelte voor eigen gebruik houden voor haar werkzaamheden.

De Kerkrentmeesters rekenen op uw medewerking.

ACTIE SCHOENENDOOS
De folders van de schoenendoos zijn weer binnen gekomen, dus we kunnen weer aan de slag. We vinden het fijn als u als gemeente weer mee doet.
Binnen kort krijgt u de folders weer uitgedeeld, als u zegt het is te veel werk, willen wij u graag helpen.
De gevulde schoenendozen gaan dit jaar naar West Afrika, Oost Europa, het Midden Oosten en de kinderen van vluchtelingen in Europa.

Zaterdag 11 november kunnen ze worden ingeleverd tussen 10.00 uur en 12.00 uur in het voor portaal van de kerk.
Wij hopen weer op heel veel blijde kindergezichtjes doet u mee ?

Namens de zendingscommissie Lage Vuursche

Reformatieherdenking in Lage Vuursche
Het nieuwe seizoen van IRS Gooi & Sticht vangt aan met een Reformatieherdenking in de Stulpkerk van Lage Vuursche op zaterdag 28 oktober, aanvang: 19.45 u. De plaatselijke predikant ds. G.H. Kruijmer verzorgt de opening, en ds. J. van Amstel, emeritus predikant van de Christelijk Gereformeerde Kerken spreekt over ‘Een vrolijke ruil’. Muzikale intermezzo’s door dwarsfluitgroep o.l.v. Marieke van Ginkel-Slootweg, Joletta van Meer, viool en Rick Grootendorst, orgel.

Thema-avonden Maartensdijk
In Maartensdijk wordt door het regionale comité sinds 1999 ieder seizoen een aantal thema-avonden belegd. Het doel van deze avonden is onderwijs te ontvangen vanuit de Bijbel tot verdieping en verrijking van het geestelijk leven. Na de lezing is er gelegenheid vragen in te dienen, die na de pauze door de inleider behandeld worden. Van iedere lezing wordt een samenvatting uitgereikt. Het programma voor het winterseizoen 2017-2018 bestaat uit drie avonden:

 Dinsdag 21 november 2017

Thema:  Een persoonlijk getuigenis van Roberto Goroni, over Gods leiding in zijn leven en het werk van IRS in Italië.

Sprekers: Roberto Goroni en Hans ten Klooster (directeur IRS)

Dinsdag 16 januari 2018

Thema: Geloofsbeleving en Godsbeelden de eeuwen door.
Spreker: Ds. J. Belder

Dinsdag 20 maart 2018

Thema: Maria, moeder Gods of moeder in Israel?
Spreker: Ds. M. van Kooten

Voor alle data geldt Deo Volente.
Locatie: Ontmoetingskerk, Julianalaan 26 te Maartensdijk.
Aanvang : 19.45 uur. Sluiting: 21.45 uur.
Entree: € 3,- (kostendekkend) Koffie/ thee: € 1,-

Naast de entree wordt een collecte gehouden voor het werk van stichting IRS. Meer informatie over IRS: www.irs.nu en bij de voorzitter van het comité: drs. G.A. van Ginkel, tel. 0346-213445