Kerkbode

GEMEENTEBERICHTEN DE VUURSCHE      Juni 2018

Kerkenraad
Predikant:
Ds. G.H. Kruijmer, Hoge Vuurseweg 2
3749 AB Lage Vuursche, tel. 035 – 6668227
E-mail: gb.kruijmer@solcon.nl
Ouderling – Scriba:
Dhr. R. Oelderik
Bovenkruier 3  3738 WB Maartensdijk
Coördinator AVG wetgeving
Tevens het adres om preekbandjes te bestellen.
Adres van de kerkenraad:
Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk.
Ouderling-kerkrentmeester:
Dhr. H. Kuus, Vuurseweg 1
3723 MD Bilthoven. Tel.nr. 035 – 6668201

Website van de gemeente:  www.destulpkerk.nl
Twitter: www.twitter.com/destulpkerk
Facebook: www.facebook.com/destulpkerk

Diaconie:
NL69 INGB 0000 7089 15 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Vuursche te Maartensdijk

Kerkrentmeesters:
NL62 INGB 0000 2353 90 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche
NL48 RABO 0304 7124 69 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche

Zendingscommissie Herv. Gem. De Vuursche:
Penningmeester:
Mw. J. Kuus, Vuurseweg 1,
3723 MD Bilthoven
NL69 INGB 0000 7113 40

Ned. Hervormde begraafplaats De Vuursche:
Postadres: Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk
NL76 INGB 0005 3060 07

Geachte lezer,
Zoals u wellicht gehoord heeft hebben we een nieuwe wetgeving. In verband met de privacy mogen we geen volledige namen publiceren op het internet.
Of we moeten schriftelijke toestemming hebben van de betrokkenen.

Zover zijn we nog niet, dus we doen het nog even met de initialen in deze kerkbode.
In een volgende kerkbode meer hierover.

Uit de gemeente
In het UMC verblijft nog steeds mevr. J. H-B. We wensen haar Gods voortdurende nabijheid en genade toe. We denken aan mevr. M. N-van E. Langzaam wordt haar conditie minder, maar met alle hulp die ze krijgt kan ze nog wel naar de dagopvang gaan. Na een aantal weken in het ziekenhuis is dhr. W. van S. naar ‘de Hoogstraat’ in Utrecht gegaan voor verdere revalidatie. Ook hem wensen we Gods nabijheid toe en veel sterkte bij het revalidatieproces. We denken aan anderen die wachten op een operatie of bezig zijn met een traject van behandelingen. ‘Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u’. 1 Petrus 5:7

Heengegaan
In de nacht van 24 mei is heengegaan mevr. A. A. M-de W. Ze is 95 jaar geworden. We condoleren haar dochter en kleindochter, met allen die hen lief zijn. Veel heeft ze voor hen betekend in haar lange leven. De afgelopen jaren mochten zij aan haar de zorg geven die zij nodig had. Op de laatste zondag heeft ze nog geluisterd bij de kerktelefoon en meegezongen. Daarna kon ze niet meer spreken, maar ze vouwde nog wel haar handen bij het gebed. Zo geloven we dat ze zich aan Hem heeft toevertrouwd en is thuisgekomen in Gods heerlijkheid.

Ingrijpend was het moment dat ze is gevallen van de trap in haar huis, nu alweer bijna 6 jaar geleden. In kritieke toestand werd ze in het ziekenhuis opgenomen, maar ze herstelde wonderlijk. Daarbij werd ze trouw geholpen door dhr. Geurt Vervat en ook de fam. Jan en Marie Kuijt betekende veel voor haar. We denken als gemeente terug aan de grote plaats die zij heeft ingenomen. Samen met haar man was ze altijd te vinden rond de kerk. We denken met dankbaarheid terug aan haar altijd vriendelijke glimlach. In de afscheidsdienst stond Psalm 36:10 centraal: ‘Want bij U is de bron van het leven’. Wij wensen de familie Meerveld in alle opzichten Gods nabijheid toe.

Verhuisbericht
We kregen bericht dat mevr. J. H.-V. is verhuisd. Het zal een hele verandering zijn om het karakteristieke huis aan de Dorpsweg achter zich te laten, waar zoveel herinneringen liggen. Op haar nieuwe adres wensen we haar een goede tijd toe onder Gods zegen.

Skelterrace/gemeentebarbecue
Hallo jongens en meisjes van de basisschool. We gaan weer skelteren, en wel op 16 juni. De middag start om 14.45 uur met de inschrijving voor de race. Voordat we daaraan beginnen, luisteren we  naar een Bijbelverhaal. Ondertussen snoepen en drinken we wat. En aan het einde van de skelterrace is weer patat.

Aansluitend hopen we de gemeentebarbecue te houden. We hopen bij beide activiteiten op veel belangstelling uit de gemeente. Voor de barbecue graag vooraf aanmelden bij Wim en Corrie.

Zomermarkt
De inzameling voor spullen van de zomermarkt begint op gang te komen. De leden van de commissie zijn weer aanwezig op iedere eerste zaterdag van de maand, van 10.00-12.00 uur bij de pastorie. We ontvangen graag weer de zegels van ‘het Stoepje’ en DE-punten. Verder gaat de verkoop van loten beginnen. We hebben ook hulp nodig op de dag van de zomermarkt. Wil je helpen, dan horen we dat heel graag! Neem contact op met
C. van K, C. O. of C. S. voor meer informatie.

Privacy-wetgeving
In het kader van de AVG-wetgeving heeft de kerkenraad beleid geformuleerd over de wijze waarop we omgaan met privacy. Het statement is te vinden op de website van onze gemeente en ligt ter inzage achter in de kerk. In een volgende kerkbode meer hierover.

Neem bij vragen contact op met Ouderling/Scriba dhr. R. Oelderik, (Coördinator AVG)

Tenslotte
Een hartelijke groet uit de pastorie
Ds. G.H. Kruijmer

Belangrijke datums
25 augustus – zomermarkt
11 oktober – gemeentemiddag in ‘De Furs’

Belangstelling en meeleven

In verpleeghuis St. Elisabeth, Kloosterlaan 29
3749 AK Lage Vuursche:

Mevr. D.J. van M.
Mevr H.M. G.-de J.

In verpleeghuis ‘de Wijngaard’, afdeling Merel, kamer 2,
Dennenweg 2, 3735 MR Bosch en Duin:

Dhr. F. van W.

 Weeksluiting Dijckstate
Er is weer een weeksluiting in Dijckstate op D.V. 15 juni om 19.30 uur. Voorganger is ds. G.H. Kruijmer. Na afloop is er gelegenheid tot koffiedrinken. Hartelijk welkom.