Kerkbode

GEMEENTEBERICHTEN DE VUURSCHE       December 2017

Kerkenraad
Predikant:
Ds. G.H. Kruijmer, Hoge Vuurseweg 2
3749 AB Lage Vuursche, tel. 035 – 6668227
E-mail: gb.kruijmer@solcon.nl
Scriba:
Dhr. R. Oelderik
Bovenkruier 3
3738WB Maartensdijk tel.  0346 211702
Email: kerkenraadlv@gmail.com
Tevens het adres om preekbandjes te bestellen.
Adres van de kerkenraad:
Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk.
Ouderling-kerkrentmeester:
Dhr. H. Kuus, Vuurseweg 1
3723 MD Bilthoven. Tel.nr. 035 – 6668201

Website van de gemeente:  www.destulpkerk.nl
Twitter: www.twitter.com/destulpkerk
Facebook:  www.facebook.com/destulpkerk

Diaconie:
NL69 INGB 0000 7089 15 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Vuursche te Maartensdijk
Kerkrentmeesters:
NL62 INGB 0000 2353 90 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche
NL48 RABO 0304 7124 69 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche

Zendingscommissie Herv. Gem. De Vuursche:
Penningmeester:
Mw. J. Kuus, Vuurseweg 1,
3723 MD Bilthoven
NL69 INGB 0000 7113 40

Ned. Hervormde begraafplaats De Vuursche:
Postadres: Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk
NL76 INGB 0005 3060 07

Uit de gemeente
Eind november onderging dhr. J.G.C. van Zijtveld, een operatie waarvan hij nu mag herstellen. Van harte beterschap toegewenst en veel sterkte bij de revalidatie. We wensen onze broeder Jochem toe dat in alle opzichten voor hem zal gelden: ‘U hebt mijn rechterhand gevat, U zult mij leiden door Uw raad’. Psalm 73:23-24

Jubileum
Op 7 november vierde de fam. W.H. van Oosterom-Barendrecht, dat zij 30 jaar getrouwd waren. Samen met hun kinderen hebben zij dit mooie jubileum gevierd. Van harte gefeliciteerd met dit mooie jubileum en voor de toekomst veel goede jaren toegewenst onder Gods zegen.

Jubileum
Op D.V. 28 december is de 50-jarige trouwdag van fam. B.J.C. Werrie-Boshuis. We wensen hen een goede en gezegende dag toe, samen met Bart, Felicia en hun kleindochter. Hun trouwtekst was Deuteronomium 33 : 27 a: ‘De eeuwige God zij u een woning’. Dat woord is met hen meegereisd en heeft een boodschap voor iedere dag. Een halve eeuw is een lange tijd. We kunnen alleen maar terugzien in dankbaarheid. Er waren moeilijke tijden, maar de Heere heeft daarin doorgeholpen. Voor de toekomst wensen we hen Gods nabijheid toe.

Verhuisd
Per 1 december woont mevr. J. Boshuis-Boom op Maertensplein, Maartensdijk. Het zal een hele verandering zijn om de vertrouwde Molenweg, waar zoveel herinneringen liggen, achter te laten. Een nieuwe woonomgeving geeft ook weer nieuw perspectief. We wensen haar veel gezegende jaren in haar nieuwe woning!

Kerkenraadsverkiezing
We ontvingen het bericht van dhr. R. Oelderik, dat hij de benoeming tot ouderling heeft aangenomen. Daar zijn we dankbaar voor, al betekent het ook een nieuwe vacature in onze kerkenraad. Dhr. C. Boom kreeg geen vrijmoedigheid om de benoeming tot diaken te aanvaarden, hij moest daarvoor bedanken. We wensen beide broeders vrede toe op hun beslissing. Op de eerste zondag van het nieuwe jaar worden de broeders Van Dam en Oelderik (her)bevestigd en in het voorjaar hopen we een nieuwe ambtsdragersverkiezing te starten.

Zondagsschool
De zondagsschool komt deze maand bij elkaar op D.V. 17 december. We hopen deze keer na te denken over de boodschap van het Kerstfeest. De Heere Jezus kwam als een baby, als een kind naar de wereld. Hij is ons in alles gelijk worden om onze Redder te kunnen zijn. Allemaal weer hartelijk welkom om 14.30 uur in de pastorie.

Catechese
In december is er catechese op de 4e en 11e van de maand. We hebben al verschillende mooie gesprekken gehad over belangrijke thema’s uit de Bijbel. Hopelijk weer tot ziens!

Bijbelkring
Inmiddels hebben we het boekje over Prediker afgesloten. We maken een nieuwe start met de eerste Korinthebrief. Daarvoor hopen we een boekje te gaan gebruiken van ds. M. van Kooten. We komen in het nieuwe jaar bijeen op D.V. 16 januari, 6 februari, 6 maart, 20 maart.

Vrouwengesprekskring
Tijdens de zomermarkt is het eerste idee ontstaan voor een vrouwengesprekskring. In het nieuwe jaar willen we hier mee gaan starten. Aan de hand van een boekje over ‘het Onze Vader’ willen we met elkaar in gesprek gaan over bidden. Bidden… het is het allerbelangrijkste in het christelijk leven. Door met God te praten versterk je je relatie met Hem. Waarom vinden we het dan toch soms zo moeilijk? Het boekje heeft de titel ‘Bidden zoals Jezus’ en is geschreven voor ds. M. Klaassen. Het is de bedoeling om elke tweede dinsdagmorgen van de maand van 10.30 – 12.00 uur bij een van de deelnemers thuis samen te komen. De eerste keer is op D.V. 9 januari in de pastorie, van harte welkom! Meer informatie: Barbara Kruijmer.

Catechismus
We zijn opnieuw begonnen met de behandeling van de Heidelbergse Catechismus. Om tot enige voortgang te komen, vragen we ook gastvoorgangers om een zondag voor hun rekening te nemen. Op D.V. 3 december zal onze broeder drs. G.A. van Ginkel preken over zondag 4. We stellen het op prijs dat hij daartoe bereid is. In de avonddienst van D.V. 17 december zal ds. Kruijmer zondag 5 behandelen.

Kerstdagen
Op D.V. 21 december is om 20.00 uur de jaarlijkse Kerstzangdienst m.m.v. het Ichtuskoor onder leiding van John Propitius. We gaan de Kerstdagen zingend tegemoet. Zingend van de Zaligmaker die gekomen is naar een wereld vol duisternis. Zingend van het licht dat Hij ons heeft gebracht. Zingend van Zijn genade voor zondaren. We hopen op een goede samenkomst. Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken in dorpshuis ‘de Furs’. Op 1e Kerstdag is er de morgendienst en op 2e Kerstdag een zangdienst, beide om 10.00 uur.

Zij die heengingen
Op Oudejaarsavond noemen wij de namen van gemeenteleden die van ons zijn heengegaan in het afgelopen jaar. Het zijn de namen van drie bekende mensen op de Vuursche. De lege plaatsen zullen worden gevoeld en we wensen de nabestaanden van harte Gods nabijheid en genade toe, om het van Hem te verwachten in alles. We gedenken in respect de namen van:

  • M. de Jong, Dorpsstraat 5, heengegaan op 9 februari in de leeftijd van 78 jaar
  • A.H. van de Krol, Koudelaan 12, heengegaan op 23 mei in de leeftijd van 89 jaar
  • J. Vervat-Boon, Dorpsstraat 30, heengegaan op 31 mei in de leeftijd van 78 jaar

Nieuwe buren
Vanaf de Hoge Vuurseweg 2 heten we onze nieuwe overburen welkom! De Kastanjehof is vanaf 1 oktober het eigendom geworden van Nino de Boer en IJme Woensdregt. Veel succes gewenst in ons mooie dorp met de Nieuwe Kastanjehof. We hopen op goede contacten, zoals dat met de horecaondernemers al jarenlang het geval is!

Kerstgemeentemiddag
Op D.V. 20 december hopen we onze Kerstgemeentemiddag te houden en natuurlijk in dorpshuis ‘De Furs’. Na diverse mogelijkheden tot verandering te hebben bekeken, gaan we toch wel op ongeveer dezelfde voet verder. Dus u bent verzekerd van een Kerstprogramma met een broodmaaltijd. Het dorpshuis heeft afscheid genomen van Hendrik-Jan de Boer, die wij als gemeente willen bedanken voor de goede zorgen van al die jaren. De nieuwe beheerster heet Sharon van den Oosten. We hopen op een goede samenwerking met haar. Opgeven voor het eten voor 16 december bij dhr. Henk van Dam, 0346-212797. Iedereen welkom en tot ziens. Namens de KCC

Tenslotte
We gaan richting het einde van het jaar 2017. Het is een jaar dichterbij de wederkomst van Christus, en dat vervult ons met hoop. Het gaat naar de grote morgen toe, al weten wij dag en uur niet. We wensen elkaar gezegende feestdagen en alvast een goed en gelukkig 2018.

Een hartelijke groet van ons vijven.
Ds. G.H. Kruijmer

Belangrijke data
20 December 2017- Kerst Gemeente middag in de Furs
01 Februari 2018- Gemeente middag in de Furs
22 Maart 2018 – Paas Gemeente middag in de Furs

Belangstelling en meeleven
In verpleeghuis St. Elisabeth, Kloosterlaan 29

3749 AK Lage Vuursche:

Mevr. A.A. Meerveld-de Waard
Mevr. D.J. van Manen
Mevr H.M. Gunther-de Jong  Kloosterlaan 29

In verpleeghuis ‘de Wijngaard’, afdeling Merel, kamer 2,
Dennenweg 2, 3735 MR Bosch en Duin:

Dhr. F. van Wijde.

Actie kerkbalans

 De landelijke actie kerkbalans wordt dit jaar gehouden van  20  januari  tot  3  februari  2018 het thema van 2018   Geef voor je kerk.
De Heere heeft de blijmoedige gever Lief, zo staat in één van de nieuwtestamentische brieven.
Laten we vanuit deze intentie naar vermogen geven.
Er is weer een aansprekende folder gemaakt.
Verdere bijzonderheden volgen in de kerkbode van de komende maanden.

De kerkrentmeesters

Actie schoenendozen
Het was weer heerlijk om te doen en spannend om te zien hoeveel dozen er zouden komen.
En op 11 november hebben we 160 dozen gekregen.
Iedereen in en buiten de  gemeente en de jeugd van het Rode Kruis heeft mee gedaan.
Allen die meegedaan hebben hartelijk bedankt voor 160 blijde kindergezichten want daar doen we het voor.

De Zendingscommissie.

Weeksluiting Dijckstate
Er is weer een weeksluiting in Dijckstate op D.V. 15 december om 19.30 uur. Voorganger is ds. R.W. de Koeijer. Na afloop is er gelegenheid tot koffiedrinken. Hartelijk welkom.

Collecten kerkrentmeesters

In de periode van 24 oktober t/m 20 november 2017 zijn
de collecte opbrengsten als volgt:

Instandhouding eredienst:                                         € 389,25
Onderhoudsfonds:                                                        € 112,45
Dankdag collecte (totaal)                                        € 1.320,50

Verantwoording giften

Voor de kerk
Via ouderling H. Kuus                                              € 100,00
Via de koster voor de preekcassete                      €   10,00

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.

De kerkrentmeesters

Diaconie collecten
29-10-2017  I.R.S. In de Rechte Straat                    € 112,70
05-11-2017  Diaconie                                                   € 121,55
05-11-2017  Najaarszendingsweek G.Z.B.              € 284,40
12-11-2017  Binnenlands diaconaat                          €   77,60
19-11-2017  Stichting de Hoop                                   €   92,45

Verantwoording giften

Via diaken H. van Dam  € 30,00 voor de diaconie
Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.

De diaconie

IRS-avond Maartensdijk

Op D.V. dinsdag 16 januari 2018 is er weer een IRS-avond in de Ontmoetingskerk te Maartensdlijk. Het thema: Geloofsbeleving en Godsbeelden de eeuwen door. De spreker is ds. J. Belder. Aanvang 19.45 uur in de Ontmoetingskerk te Maartensdijk