Kerkbode

GEMEENTEBERICHTEN DE VUURSCHE       Februari 2018

Kerkenraad
Predikant:
Ds. G.H. Kruijmer, Hoge Vuurseweg 2
3749 AB Lage Vuursche, tel. 035 – 6668227
E-mail: gb.kruijmer@solcon.nl
Scriba:
Dhr. R. Oelderik
Bovenkruier 3
3738WB Maartensdijk tel.  0346 211702
Email: kerkenraadlv@gmail.com
Tevens het adres om preekbandjes te bestellen.
Adres van de kerkenraad:
Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk.
Ouderling-kerkrentmeester:
Dhr. H. Kuus, Vuurseweg 1
3723 MD Bilthoven. Tel.nr. 035 – 6668201

Website van de gemeente:  www.destulpkerk.nl
Twitter: www.twitter.com/destulpkerk
Facebook:  www.facebook.com/destulpkerk

Diaconie:
NL69 INGB 0000 7089 15 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Vuursche te Maartensdijk
Kerkrentmeesters:
NL62 INGB 0000 2353 90 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche
NL48 RABO 0304 7124 69 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche

Zendingscommissie Herv. Gem. De Vuursche:
Penningmeester:
Mw. J. Kuus, Vuurseweg 1,
3723 MD Bilthoven
NL69 INGB 0000 7113 40

Ned. Hervormde begraafplaats De Vuursche:
Postadres: Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk
NL76 INGB 0005 3060 07


Uit de gemeente
Op het moment van het schrijven van deze kerkbode ondergaat mevr. H.G. Braun-den Hertog, verschillende onderzoeken. We hopen dat de medische zorg gezegend zal worden en dat ze herstel van kracht zal ontvangen. Na een ziekenhuisopname kwam mevr. M. Kuijt-Koster,  weer thuis uit het ziekenhuis. We zijn heel dankbaar dat ze weer herstel mag ontvangen uit Gods hand. Verder wacht dhr. R. van Reenen, op de oproep voor een operatie in het ziekenhuis in Hilversum. We wensen hem daarin sterkte en Gods nabijheid toe en ook een voorspoedig herstel. ‘Kom mij spoedig te hulp, HEERE, mijn heil’. Psalm 38:22

Ledenbestand
In onze administratie zijn de volgende leden binnengekomen, die we van harte welkom heten en in alle opzichten Gods zegen willen toewensen:

  • Arustamyan Astghik Simoni
  • J. Steenbeek-van Es
  • W. van Es-Wendt

De familie Steenbeek heeft aangegeven gastlid te willen blijven in Baarn en de familie van Es in ‘de Ark’ te Bilthoven. Daar hebben we begrip voor. Ze weten zich tegelijk verbonden met Lage Vuursche, vanwege onze betrokkenheid bij de hervormde gemeente Maartensdijk in 2007-2014.

Zondagsschool
Er is weer zondagsschool op D.V. 11 februari om 14.30 uur in de pastorie. We hopen weer op een leerzame en gezellige middag.

Koffiedrinken
Na de morgendienst van D.V. 18 februari is er weer gelegenheid tot koffiedrinken in de pastorie. Iedereen is hartelijk welkom.

Catechese
Er is deze maand geen catechese op D.V. 26 februari vanwege de voorjaarsvakantie. Verder hopen we elkaar weer te ontmoeten rond het Woord van God. Het is een Boek voor alle leeftijden!

Bijbelkring
Deze maand komen we bijeen op D.V. 6 februari om 20.00 uur. We hopen weer op een goede en leerzame ontmoeting rond de eerste Korinthebrief. De Bijbelkringbus is geteld, de opbrengst daarvan was €102,85. Het bedrag is verdeeld tussen de St. Evangelisatie Bootvluchtelingen Italië, waar dhr. Kees van den Boogaart zich voor inzet en Bijbelvertaalwerk van Wycliffe in Congo.

Vrouwengesprekskring
Op 9 januari zijn we als vrouwengesprekskring voor het eerst bij elkaar geweest. We kijken terug op een fijne en goede ontmoeting. Aan de hand van een boekje over ‘het Onze Vader’ zijn we met elkaar in gesprek gegaan over bidden. Bidden… het is het allerbelangrijkste in het christelijk leven. Door met God te praten versterk je je relatie met Hem. Waarom vinden we het dan toch soms zo moeilijk? Het boekje heeft de titel ‘Bidden zoals Jezus’ en is geschreven voor ds. M. Klaassen.

Het is de bedoeling om elke tweede dinsdagmorgen van de maand van 10.30 – 12.00 uur bij een van de deelnemers thuis samen te komen. De eerstkomende keer is op D.V. 13 februari bij Marian Steenbeek, Otto Doornenbalweg 5 in Maartensdijk. Van harte welkom, ook als je/u er de eerste keer niet bij kon zijn. Meer informatie: Barbara Kruijmer.

Dank
Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen en cadeaus’s die wij mochten ontvangen bij ons 50-jarig huwelijk en vooral met dank aan de Heere die ons heeft gespaard.

Jan en Riet Werrie-Boshuis.

Dank
Bedankt allemaal die ons in deze weken van ziekte en herstel hebben gesteund en met ons meegeleefd. Het heeft ons geweldig goed gedaan.

Fam. Kuijt.

Voorjaarsvakantie
In de week van D.V. 25 februari heb ik voorjaarsvakantie.

Ontvangen
Door ds. Kruijmer is ontvangen €50,- voor de kerk. Daarvoor hartelijk dank.

Tenslotte
Een hartelijke groet uit de pastorie, ook van Barbara en de kinderen.
Ds. G.H. Kruijmer

Belangrijke data
22 Maart 2018 – Paas Gemeentemiddag in de Furs

Belangstelling en meeleven
In verpleeghuis St. Elisabeth, Kloosterlaan 29
3749 AK Lage Vuursche:

Mevr. A.A. Meerveld-de Waard
Mevr. D.J. van Manen
Mevr H.M. Gunther-de Jong  Kloosterlaan 29

In verpleeghuis ‘de Wijngaard’, afdeling Merel, kamer 2,
Dennenweg 2, 3735 MR Bosch en Duin:

Dhr. F. van Wijde.

Paasgemeentemiddag
Op D.V. 22 maart houden we onze Paasgemeentemiddag om half drie in ‘De Furs’. Voor deelname aan de broodmaaltijd aanmelden bij diaken H. van Dam (0346-212797). We hopen op veel belangstelling. De Kerk- Contact-Commissie.

Weeksluiting Dijckstate
Er is weer een weeksluiting in Dijckstate op D.V. 16 februari om 19.30 uur. Voorganger is ds. M. van der Zwan. Na afloop is er gelegenheid tot koffiedrinken. Hartelijk welkom.

Moment van bezinning
Gewoontegetrouw maakt een groep wandelaars die de zogenaamde Willibrord-route lopen op Witte Donderdag gebruik van de Stulpkerk voor een korte meditatie en gezamenlijk gebed. Zij lopen deze route van Zwolle naar Utrecht met telkens in de plaats waar zij overnachten een stilte moment. De groep bestaat uit leden van verschillende kerk gemeenschappen de grote varieert van 10 tot 15 personen. De nacht in Lage Vuursche brengen zij door in het Koos Vorrink huis. De aanvangstijd in de kerk wisselt wel iets, maar ze beginnen rond 18.00 uur. Belangstellenden kunnen meeluisteren en meebeleven.

Collecten kerkrentmeesters
In de periode van 19 december  t/m  22 januari 2018 zijn

de collecte opbrengsten als volgt:

Instandhouding eredienst:                                        € 709,72
Onderhoudsfonds:                                                       € 193,55
Collecte kerkbode:         07-01-2018                         € 115,80

Verantwoording giften:

Via dhr. J. Kuijt  € 5,- voor de kerkbode
Via de koster  € 10,- voor de Preekcassette

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.

De kerkrentmeesters

Diaconie collecten
31-12-2017  Leerstoelfonds                                       € 166,75
07-01-2018  Diaconie                                                € 115,65
Opbrengst Kerktelefoon                                           €   74,50

Verantwoording giften:

Via dhr. J. Kuijt  € 20,- voor de G.Z.B. boekjes.

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.

De diaconie

Samenzang van geliefde liederen
Als vervolg op de zeer gewaardeerde zangdienst in oktober zal er op D.V. zaterdagavond 17 maart om 20:00 uur wederom een samenzangdienst met uw geliefde liederen gehouden worden in de historische, pittoreske Stulpkerk (Hervormde Kerk) van Lage Vuursche. Het idee is om samen te zingen waarbij het programma wordt samengesteld uit door u opgegeven liederen. U kunt uw voorkeursliederen kenbaar maken t/m zaterdag 17 februari via email stulpkerkzang@hotmail.com of bellen naar 035-52 64342. De dienst zal muzikaal begeleid worden door trompettist Jakob Bout en organist Jan Gooijer. Opening en sluiting door ds. G.H. Kruijmer. Toegang is gratis. Parkeergelegenheid aan de kerk. IEDEREEN hartelijk welkom!