Kerkbode

Uit de gemeente
We denken aan mevr. J. Hoogendoorn-Boshuis, die in ‘De Wijngaard’ verblijft. De afgelopen periode ging haar conditie verder terug en heeft ze meer zorg nodig gekregen. We bevelen haar in Gods genade aan. ‘Houdt vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen’. Openbaring 3:11

Heengegaan
Op 3 maart is onverwacht overleden mevr. Yvonne Otten, Karnemelkseweg 1 in de leeftijd van 49 jaar. Van harte condoleren we haar man Hein van Oosterom en de kinderen met dit grote verlies. Op de kaart schrijven zij dat ze hun steun en toeverlaat verliezen. ‘Zij was de beste raadgever voor iedereen’. Opeens is deze lege plek in hun leven gekomen. Onze woorden schieten te kort bij zo’n verlies. Yvonne was geen lid van de kerk, maar wel bij velen in het dorp bekend. Op de dag van het afscheid was iets van het verdriet voelbaar in het dorp. Het was zichtbaar door de vlaggen die halfstok hingen bij restaurant ‘De Lage Vuursche’. We wensen deze familie veel sterkte toe en Gods nabijheid om het verlies te kunnen verwerken.

Ingekomen
Vanuit Soest is mevr. A.P. van den Bos-Bierens in Elisabeth Park, Kloosterlaan 37C (Vinkenhof) komen wonen. Ze hoopt geregeld de kerkdiensten in onze gemeente te kunnen bezoeken. We heten haar van harte welkom en hopen dat ze uit Gods hand een gezegende tijd zal ontvangen.

Sluiting winterwerk
Op D.V. 7 april hopen we het winterwerk te besluiten. Op de catechese en Bijbelkring zijn we tot een afronding gekomen en we kunnen met dankbaarheid terugzien op een goed seizoen. Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie drinken in de pastorie.

Vrouwengesprekskring
We komen weer bijeen op D.V. 9 april om 10.00 uur. We gaan verder met de behandeling van het Onze Vader. Zo heeft Jezus Zijn discipelen geleerd om te bidden. Ieder die belangstelling heeft is hartelijk welkom. Dit keer is het in de pastorie in Lage Vuursche.

Zondagsschool
We hopen elkaar te zien op zondagsschool op D.V. 14 april. Deze keer staat in het teken van de komende Paasdagen. Allemaal weer tot ziens!

Paasgemeentemiddag
Op D.V. woensdag 17 april houden we de Paasgemeentemiddag. We beginnen met zingen en een meditatie. We hopen ook iets te horen over het werk van de stichting Compassion. We houden deze middag samen met de gemeente van de Johanneskerk te Soest. De middag begint om 14.30 uur, graag aanmelden voor de maaltijd bij dhr. H. van Dam (0346-212797).

Koningsdagconcert
Op D.V. 27 april is om 16.00 uur in de kerk het jaarlijkse Koningsdagconcert met organist Ton van der Horst uit Hilversum. Het thema is dit jaar ‘Zingen met Wilhelmina’. Er worden liederen uit haar de huwelijksdienst gezongen, maar ook liederen die zij citeerde in haar autobiografie ‘Eenzaam maar niet alleen’ en in toespraken tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hartelijk welkom.

Skelterrace, klimbosactiviteit en gemeentebarbecue
Het duurt nog even, maar reserveer D.V. 29 juni 2019 alvast in jouw/ uw agenda. Voor kinderen van 4-11 jaar is er weer de bekende skelterrace op het kerkterrein. De jongeren vanaf 12 jaar zijn van harte welkom om met ons mee te gaan naar het Klimbos. Omdat we hiervoor moeten reserveren willen we vragen om je hiervoor zo vroeg mogelijk aan te melden. Dit kan bij Barbara Kruijmer, tel. 035-6668227. Aansluitende aan de skelterrace en het Klimbos organiseren we de jaarlijkse gemeentebarbecue. We hopen deze middag op veel belangstelling van jong en oud. Meer informatie over de activiteiten volgt in de volgende kerkbode.

Zomermarkt
We hopen dit jaar onze zomermarkt te houden op D.V. 24 augustus. De eerste voorbereiding zijn  weer begonnen. Op de eerste zaterdag van de maand (vanaf 4 mei) is er gelegenheid om spullen in te leveren bij de schuur van de pastorie van 10.00-12.00 uur. De zomermarktcommissie is dan aanwezig om te sorteren. Verder denken we na over nieuwe ideeën. Er wordt dit jaar een taartenbakwedstrijd georganiseerd. Voor informatie en/of ideeën  kunt u contact opnemen met de commissie.

Eemnes
We feliciteren onze buurgemeente Eemnes met de intrede van ds. C. van de Scheur op zondag 24 maart. Vanaf de snelweg kijk ik graag naar de skyline van dorpen. Een rij van bomen, verscholen boerderijen, op de achtergrond een enkel hoger gebouw. Het kan zich scherp aftekenen tegen de avondlucht. De ondergaande zon zorgt voor een kleurenrijkdom, die altijd weer anders is. Wat dat betreft is de skyline van Eemnes vanaf de A1 altijd de moeite waard! De kerktorens zijn zichtbaar als een herkenningspunt. Al eeuwenlang zijn ze er als onderdeel van het landschap. Een plaats waar hemel en aarde elkaar raken, waar het Evangelie wordt verkondigd, waar mensen samenkomen om te vieren. Het is goed om daar te zijn. Vanwege de levende God, die tot mensen spreekt en gebeden hoort. Een plaats om steeds opnieuw Zijn kracht te ontvangen. Een plaats om steeds opnieuw te ervaren dat Hij genade geeft. We mochten daar iets van ervaren tijdens de intrededienst. We wensen onze buurgemeente een goede en gezegende tijd toe met haar nieuwe herder en leraar.

Paasdagen
Iedere zondag is eigenlijk Paaszondag. De blijde boodschap van de opstanding van Christus is de centrale boodschap van de kerk. Tijdens de Paasdagen denken we er in dubbele zin aan dat Hij de Opgestane is. Op Tweede Paasdag is er om 10.00 uur een zangdienst met een meditatie en samenzang onder muzikale begeleiding van Erik-Jaap van Diermen en Henk Liberia. We hopen op gezegende diensten tijdens deze dagen.

Belangstelling en meeleven
In verpleeghuis Elisabeth Park, Kloosterlaan 37,
3749 AJ  Lage Vuursche

Mevr. D.J. van Manen
Mevr. H.M. Gunther-de Jong
Dhr. W. van Schaik Merel hof  BO-18

In verpleeghuis De Wijngaard Dennenweg 2,
3735 MR  Bosch en Duin.

Mevr. J. Hoogendoorn – Boshuis
Afdeling  Koriander  Kamer 4

Dhr. F. van Wijde
Afdeling  Merel  Kamer 2

Agenda    Alle data D.V.
10-10-2019 Gemeentemiddag samen met het Elisabeth Park.
18-12-2019 Kerstgemeentemiddag.
06-02-2020 Gemeentemiddag samen met het Elisabeth Park.

Tenslotte
Een hartelijke groet uit de pastorie, ook van Barbara en de kinderen.

Ds. G.H. Kruijmer

Weeksluiting Dijckstate
Er is weer een weeksluiting in Dijckstate op D.V. 26 april om 19.30 uur. Voorganger is drs. G.A. van Ginkel. Na afloop is er gelegenheid tot koffiedrinken. Hartelijk welkom.

Psalmzangavond met bovenstem
Op D.V. vrijdagavond 12 april 2019 is er een niet-ritmische Psalmzangavond met medewerking van de bovenstemgroep Kockengen. Deze zal zijn in de Hersteld Hervormde kerk, Groenkanseweg 66 te Groenekan. Aanvang 19.30 uur. De algehele leiding is in handen van kand. G.A. van Ginkel, die tevens ook een meditatie hoopt te verzorgen. De avond wordt georganiseerd door comité Adullam Maartensdijk, er zal een collecte zijn voor de Stichting Adullam Gehandicaptenzorg. Jong en oud van harte uitgenodigd te komen zingen!

Collecten kerkrentmeesters
In de periode van 19 februari t/m 18 maart 2019
Zijn de collecte opbrengsten als volgt:

Instandhouding eredienst:                                        €   410,70
Onderhoudsfonds:                                                       €   115,40
Collecte kerkbode:  (03-03-2019)                            €   113,65
Bidstondcollecte totaal                                                € 1256,00

Verantwoording giften:
Via de bank 08-03-2019                € 500,- voor de Bidstond.
Via de bank 20-03-2019                € 200,- voor de Bidstond.
Via de bank 07-03-2019                €  75,-  voor de Bidstond.
Via de bank 13-03-2019                €    5,-  voor de Bidstond.
Via de bank 04-03-2019                € 100,- voor de kerk.
Via de bank 09-03-2019                € 100,- gift voor zangdienst 30 maart
Via diaken H. van Dam                  € 10,-   voor de kerkbode.

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.

De kerkrentmeesters

Diaconie collecten
03-03-2019  Diaconie                                                € 121,65
10-03-2019  Voorjaarszendingscollecte G.Z.B.    € 263,35
17-03-2019  Werelddiaconaat Project 1027          €   79,95

Verantwoording giften:
Via diaken H. van Dam                  €  10,- voor de diaconie.
Via diaken H. van Dam                  € 55,50 voor de Kerkradio.

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.
De diaconie

Actie kerkbalans
Nadat we in januari februari en maart de meeste reacties binnen, zijn lopen de reacties nog door. Verwacht wordt dat we in mei a.s. over een volledig beeld beschikken

We zijn nu op het mooie bedrag van € 22.460 euro.  Iedereen hartelijke dank.

De kerkrentmeesters.