Kerkbode

GEMEENTEBERICHTEN DE VUURSCHE

Januari 2020

Kerkenraad
Predikant:
Ds. G.H. Kruijmer, Hoge Vuurseweg 2
3749 AB Lage Vuursche, tel. 035 – 6668227
E-mail: gb.kruijmer@solcon.nl
Ouderling – Scriba:
Dhr. R. Oelderik
Bovenkruier 3
3738WB Maartensdijk tel.  0346 211702
Email: kerkenraadlv@gmail.com
Coördinator AVG wetgeving
Tevens het adres om preekbandjes te bestellen.
Adres van de kerkenraad:
Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk.
Ouderling-kerkrentmeester:
Dhr. H. Kuus, Vuurseweg 1
3723 MD Bilthoven. Tel.nr. 035 – 6668201

Website van de gemeente:  www.destulpkerk.nl
Twitter: www.twitter.com/destulpkerk
Facebook: www.facebook.com/destulpkerk

Diaconie:
NL69 INGB 0000 7089 15 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Vuursche te Maartensdijk

Kerkrentmeesters:
NL62 INGB 0000 2353 90 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche
NL48 RABO 0304 7124 69 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche

Ned. Hervormde begraafplaats De Vuursche:
Postadres: Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk
NL76 INGB 0005 3060 07

Uit de gemeente
Na een periode van ziekenhuisopname en revalidatie kwam dhr. W. Braun weer thuis. We zijn dankbaar voor het voorspoedige herstel. Ondertussen waren er voor mevr. H.G. Braun-den Hertog onverwachte zorgen. Ze onderging onderzoeken en wacht op verder bericht. We hopen dat ook zij weer nieuwe krachten zal ontvangen uit Gods hand. Eind december heeft dhr. P.W. van Rooijen door een val zijn heup gebroken. Hij moest worden opgenomen in het Tergooiziekenhuis in Hilversum voor een operatie. Inmiddels is hij bezig met het proces van revalidatie. We wensen hem Gods nabijheid toe in deze zorgen. We leven ook mee met de familie P. Witteveen uit Kamerik, omdat we hoorden dat dhr. Witteveen een grote operatie moest ondergaan. Van harte Gods nabijheid toegewenst in deze zorgen en hopelijk ook herstel van krachten. ‘De God van Israël, Hij geeft het volk kracht en sterkte’. Psalm 68:36

Verhuisd
In de vorige kerkbode schreven we dat dhr. G. Vervat naar Baarn ging verhuizen, maar het is voorlopig Elisabeth Park geworden. Het deed goed hem direct ook te ontmoeten bij de verschillende Kerstvieringen van onze kerkelijke gemeente en ook van de stichting Welzijn. We hopen dat hij een gezegende tijd zal ontvangen op zijn nieuwe adres.

Heengegaan
We ontvingen bericht van het heengaan op 13 december van mevr. Ottine Looman-Rozenberg uit Eemnes in de leeftijd van 88 jaar. De familie die achterblijft willen we in alle opzichten Gods nabijheid en genade toewensen. Het correspondentieadres: Ruizendaallaan 90, 3755 SB Eemnes

Heengaan
Op 15 december is heengegaan mevr. W.W. Nokkert-van Keulen in de leeftijd van 89 jaar. Van harte condoleren haar man, kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Het is een grote lege plaats die zij achterlaat in hun midden. God die uitkomsten geeft tegen de dood, is een God is van volkomen zaligheid. Aan Hem kunnen wij ons toevertrouwen, nu en altijd.

Zondagsschool
Ook in het nieuwe jaar hopen we elkaar weer te ontmoeten op zondagsschool. Op eerste Kerstdag hebben we afscheid genomen van Christine van Rheenen. Ze kreeg van de kerkenraad een jongerenbijbel. We wensen haar Gods zegen en hopelijk op andere momenten tot ziens. De volgende keer zondagsschool is op D.V. 19 januari om 14.30 uur in de pastorie.

Catechese
Op D.V. maandag 6 januari komt de 18+ catechesegroep weer samen in Maartensdijk. De jongeren van de 12+ groep worden verwacht op D.V. donderdag 16 januari om 19.00 uur in de pastorie. Mogelijk zijn er jongeren die belangstelling hebben om ook te komen. Je bent van harte welkom.

Bijbelkring
We komen als Bijbelkring weer bijeen op de volgende data in het nieuwe jaar: D.V. 28 januari, 18 februari, 10 maart, 31 maart. We hopen op gezegende ontmoetingen rond de geschiedenis van Jozef. Ieder die belangstelling heeft is van harte welkom.

Weeksluiting
Op D.V. 31 januari hopen we om 16.00 uur de maandelijkse weeksluiting te houden in de Merelhof met de bewoners van Elisabeth Park.

Gemeentemiddag
Het duurt nog even, maar op D.V. 6 februari is er weer een gemeentemiddag in dorpshuis ‘De Furs’, samen met bewoners van Elisabeth park. We hebben afgesproken met een van de bekendste natuurfotografen van de koninklijke domeinen, de boswachter Huttinga. Zijn serie over de flora en de fauna in dit gebied is wel bekend. We hopen dat er goede belangstelling voor deze middag is vanuit de gemeente en vanuit ons dorp. Aanvang 14.30 uur in ‘De Furs’. Tot ziens, namens de KCC.

Terugblik Kerstdagen
We kijken terug op goede diensten tijdens de Kerstdagen. Het begon voor onze gemeente op woensdag 18 december met de Kerstgemeentemiddag. Dank aan het dorpshuis voor de goede zorgen! Op donderdagavond hadden we een mooie Kerstzangdienst met ‘Excelsior’ uit Kockengen. Op zaterdagmiddag waren we opnieuw in het dorpshuis, nu om liederen te zingen met de bewoners van Elisabeth Park. Deze dagen was er een Kerstmarkt in ons dorp, een nieuw initiatief waar de kerk bij betrokken was. De kraam bij de kerk werd een succes, dankzij Cathie Schouten en de hulp van mevr. M. Bakker, mevr. Kuijt en mevr. Kuus. We hopen de zegen van het Kerstfeest met ons mee te dragen in het nieuwe jaar. Immanuel, God met ons. In die Naam is alles gezegd!

Belangstelling en meeleven
In verpleeghuis Elisabeth Park, Kloosterlaan 37,
3749 AJ  Lage Vuursche

Mevr. D.J. van Manen
Mevr. H.M. Gunther-de Jong
Dhr. W. van Schaik Merel hof  BO-18
Dhr. A.W. Pijlman
Kloosterlaan 37b 3749 A.J. Lage Vuursche
Mevr. A. P. van den Bos-Bierens
Kloosterlaan 37c 3749 A.J. Lage Vuursche

In verpleeghuis De Wijngaard Dennenweg 2,
3735 MR  Bosch en Duin.

Dhr. F. van Wijde Afdeling  Merel  Kamer 2

Tenslotte
Ieder die rond de Kerstdagen en jaarwisseling een kaart heeft gestuurd, willen wij daarvoor danken.

We wensen elkaar Gods zegen toe voor het nieuwe jaar, want Zijn zegen is onverdiend en onmisbaar. Een hartelijke groet uit de pastorie.

Ds. G.H. Kruijmer

Data
6 februari, gemeentemiddag
14 maart, geliefde liederen
1 april, Paasgemeentemiddag

Actie kerkbalans
De landelijke actie kerkbalans wordt dit jaar gehouden van 18 januari tot en met 01 februari 2020. Het thema van 2020 Geef voor je kerk. Dus gaan de vrijwilligers weer op pad om u uw toezegging voor kerkbalans 2020 te vragen. Eerst om de bekende kerkbalans enveloppe bij u te posten of af te geven, en ongeveer twee weken daarna opnieuw om uw (hopelijk positieve) antwoord weer op te halen. In de kerkbalans enveloppe vindt u een informatiefolder over het werk en de begroting van onze gemeente, en de bestedingen van de beoogde inkomsten. Voor een nadere toelichting op deze cijfers kunt u een inzage krijgen in het financieel verslag van 2018 en de begroting van 2020. Op de bijgesloten antwoordstrook kunt u aangeven hoeveel u dit jaar denkt te kunnen bijdragen aan het plaatselijk kerkenwerk. U kunt deze strook in de eveneens bijgesloten antwoordenveloppe doen, liefst al voordat de kerkbalans vrijwilliger weer bij u aanbelt. Daarmee helpt u de vrijwilliger bij het werk dat hij, ondanks de winterse koude en duisternis, belangeloos voor onze gemeente uitvoert. Legt u de enveloppe met de antwoordstrook klaar? Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Namens het college van kerkrentmeesters.

Collecte kerkrentmeesters
In de periode van 19 november t/m 16 december 2019
Zijn de collecte opbrengsten als volgt:

Instandhouding eredienst                                                      €  388,10
Onderhoudsfonds                                                                    €    72,65
Collecte Kerstzangdienst                                                        €  227,10
Opbrengst kerstmarkt op het kerkplein                              €  512,50

Verantwoording giften:
Via de bank op 19-12-2019  gift voor de kerk                     €  100,-
Via de bank op 19-12-2019  gift voor de kerk                     €  101,-
Via diaken H. van Dam gift voor de kerk                            €    40,-
Via dhr. J. Kuijt  3 x 10 euro  en  1x 30 euro                       €    60,-
Via diaken H. van Dam  gift voor de kerkbode                  €    20,-
Via dhr. J. Kuijt  gift voor de kerkbode                                €    20,-
Via ouderling  H. Kuus                                                            €    10,-

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.

De kerkrentmeesters.

Diaconie collecten
24-11-2019  Stichting de Herberg                                       €    74,-
01-12-2019  Diaconie                                                             €  110,90
01-12-2019  I.Z.B.                                                                   €    97,95
15-12-2019  Jeugdwerk in eigen gemeente                        €  143,05
Zending busje van  14-06-2019  t/m  16-12-2019            €  125,45

Verantwoording giften:
Via diaken H. van Dam giften voor de kerstdozen            €  230,-
Via diaken H. van Dam giften kerstgemeentemiddag      €  110,-

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.
De diaconie