Kerkbode

Juni 2020

GEMEENTEBERICHTEN DE VUURSCHE
Kerkenraad
Predikant:
Ds. G.H. Kruijmer, Hoge Vuurseweg 2
3749 AB Lage Vuursche, tel. 035 – 6668227
E-mail: gb.kruijmer@solcon.nl
Ouderling – Scriba:
Dhr. R. Oelderik
Bovenkruier 3
3738WB Maartensdijk tel.  0346 211702
Email: kerkenraadlv@gmail.com
Coördinator AVG wetgeving
Tevens het adres om preekbandjes te bestellen.
Adres van de kerkenraad:
Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk.
Ouderling-kerkrentmeester:
Dhr. H. Kuus, Vuurseweg 1
3723 MD Bilthoven. Tel.nr. 035 – 6668201

Website van de gemeente:  www.destulpkerk.nl
Twitter: www.twitter.com/destulpkerk
Facebook: www.facebook.com/destulpkerk

Diaconie:
NL69 INGB 0000 7089 15 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Vuursche te Maartensdijk

Kerkrentmeesters:
NL62 INGB 0000 2353 90 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche
NL48 RABO 0304 7124 69 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche

Ned. Hervormde begraafplaats De Vuursche:
Postadres: Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk
NL76 INGB 0005 3060 07

Uit de gemeente
Op dit moment is het rustig in onze gemeente. Zeker in deze tijd besef je, dat daarin niets vanzelf spreekt. Hoewel er beperkingen zijn in het contact, krijg ik ook signalen dat er juist met elkaar wordt meegeleefd en daar mogen we dankbaar voor zijn. De Psalmdichter bidt: ‘Leer mij Uw welbehagen te doen, want U bent mijn God’. Psalm 143:10

Avondmaalsbediening
Deze maand zou de viering van het Heilig Avondmaal zijn. De kerkenraad heeft besloten dit uit te stellen tot september. Laat het ons des te meer doen verlangen naar de tekenen van brood en beker. Laten we bidden het op Gods tijd weer te mogen ontvangen.

Heengegaan
Op 30 april is overleden dhr. A.W. Pijlman in de leeftijd van 81 jaar. De afgelopen tijd woonde hij in verpleeghuis Elisabeth Park. We wensen zijn vrouw en kinderen van harte Gods nabijheid toe. Verschillende keren had ik contact met hem. Hij was als lid ingeschreven bij onze gemeente en gaf aan het als een actieve gemeente te ervaren. Hij was oorspronkelijk afkomstig uit Amsterdam en is daar ouderling geweest bij de Gereformeerde Kerk. Jarenlang werkte hij bij de FIAT-fabrieken. Hij verwees in een van de gesprekken naar Psalm 125: ‘Wie op de HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft, zo is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid’. Wie in dat vertrouwen leeft, kan ook op Gods tijd heengaan. We geloven dat hij voor altijd Thuis mocht komen. We wensen zijn vrouw datzelfde vertrouwen toe.

Bericht van de kerk-contact-commissie
Onze werkzaamheden zijn stil gevallen door de coronacrisis. We hebben de afgelopen tijd het blad ‘Lichtspoor’ door de bus gestopt. Verder waren er vele telefoontjes en kaarten om met elkaar mee te leven. De eerstvolgende gemeentemiddag voor 8 oktober is afgezegd, omdat bijeenkomen met het verpleeghuis Elisabeth Park zeker nog niet gewenst is. Over de Kerstgemeentemiddag wordt later beslist. Hopelijk veranderen de omstandigheden nog, vooral de afstand en het zingen leveren problemen op. In het verpleeghuis is een van de vaste bezoekers, dhr. A.W. Pijlman overleden. Bij de maandsluiting was hij een geïnteresseerde aanwezige. Er zijn er ook verschillende andere bewoners heengegaan, waar we minder contact mee hadden. Het is nu een moeilijke situatie omdat je niet naar binnen mag, en contact door het raam lukt niet altijd. We hopen op betere tijden.

Met hartelijke groeten van de KCC.

Organist
Vorige maand heeft Jan Gooijer aangegeven te willen gaan stoppen als organist van onze gemeente. Hij heeft aangegeven de samenwerking altijd als bijzonder fijn te hebben ervaren en dat is wederzijds. Ook wil hij de ‘geliefde liederen’ blijven doen, als de omstandigheden het weer toelaten. We vinden het heel jammer dat hij stopt en kijken met dankbaarheid terug op de jaren waarin hij de gemeentezang heeft begeleid. Hij wist altijd in te spelen op de verkondiging. Daarvoor heel veel dank.

We zijn tegelijk dankbaar dat Daan van Oostenbrugge uit Groenekan bereid gevonden is om diensten te gaan begeleiden. Hij zal de komende weken in enkele diensten te horen zijn als organist en we willen hem en zijn vrouw van harte welkom heten in onze gemeente.

Hartelijk dank
Henny en Henk Broekhuizen willen graag iedereen bedanken voor de belangstelling bij en met ons 60 jarig huwelijks feest, op 20 mei j.l.

Maartensdijk, Alexialaan.

 Gelezen
In het blad ‘Kracht naar Kruis’:

C hristus
O offer
R edt
O nze
N atie
A lleen
V lucht
I n deze
R ecessie tot
U w
S chepper

Tenslotte
Een hartelijke groet uit de pastorie,

Ds. G.H. Kruijmer

Belangstelling en medeleven
In verpleeghuis Elisabeth Park, Kloosterlaan 37, 3749 AJ  Lage Vuursche

Mevr. D.J. van Manen
Mevr. H.M. Gunther-de Jong
Mevr. J. van Lambalgen – van Schaik

Dhr. W. van Schaik Merel hof  BO-18

Mevr. A. P. van den Bos-Bierens
Kloosterlaan 37c 3749 A.J. Lage Vuursche

In verpleeghuis De Wijngaard Dennenweg 2, 3735 MR  Bosch en Duin.

Dhr. F. van Wijde Afdeling  Merel  Kamer 2

Dhr. G. Vervat, Schoonoord, Tromplaan 81, 3742 AB  Baarn,

Collecte Kerkrentmeesters
In de periode van 20 april t/m 18 mei 2020

Zijn de collecte opbrengsten als volgt:

Instandhouding eredienst                          € 744,00
( Is over gemaakt per bank.)

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.
De kerkrentmeesters.

Diaconie collecten

Is over gemaakt per bank                           € 145,00

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.
De diaconie.