Kerkbode

Juli/augustus 2021

GEMEENTEBERICHTEN DE VUURSCHE
Kerkenraad
Predikant:
Ds. G.H. Kruijmer, Hoge Vuurseweg 2
3749 AB Lage Vuursche, tel. 035 – 6668227
E-mail: gb.kruijmer@solcon.nl
Ouderling – Scriba:
Dhr. R. Oelderik
Bovenkruier 3
3738WB Maartensdijk tel.  0346 211702
Email: kerkenraadlv@gmail.com
Coördinator AVG wetgeving
Tevens het adres om preekbandjes te bestellen.
Adres van de kerkenraad:
Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk.
Ouderling-kerkrentmeester:
Dhr. H. Kuus, Vuurseweg 1
3723 MD Bilthoven. Tel.nr. 035 – 6668201

Website van de gemeente:  www.destulpkerk.nl
Twitter: www.twitter.com/destulpkerk
Facebook: www.facebook.com/destulpkerk

Diaconie:
NL69 INGB 0000 7089 15 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Vuursche te Maartensdijk

Kerkrentmeesters:
NL62 INGB 0000 2353 90 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche
NL48 RABO 0304 7124 69 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche

Ned. Hervormde begraafplaats De Vuursche:
Postadres: Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk
NL76 INGB 0005 3060 07

Uit de gemeente
We zijn dankbaar dat dhr. W. Braun stapje voor stapje mag herstellen. Hij mocht weer thuiskomen na een periode van revalidatie, al zijn er nog steeds zorgen. In Psalm 71 staat het gebed: ’Wees mij tot een rots om daarin te wonen, om voortdurend daarin te gaan’.

Vakantieperiode
De vakantieperiode nadert. Vanaf half juli beginnen de schoolvakanties en we zien ook weer vakantiegasten in onze diensten komen. Zelf heb ik vakantie van D.V. 31 juli-20 augustus. We hopen dat het rustig blijft in de gemeente, indien nodig is er pastorale vervanging geregeld. Neem bij vragen contact op met de kerkenraad (035-6668201).

Gemeentebarbecue
Het is de bedoeling om op D.V. zaterdag 17 juli een gemeentebarbecue te houden. Gezien de coronaregels is het weer mogelijk en we blijven alert op de 1,5 meter regel. We beginnen om 17.00 uur in de tuin van de pastorie. Graag opgeven tot uiterlijk 12 juli om 12.00 uur bij Wim en Corrie van Keulen (0346-213765) of wimencorrievankeulen@casema.nl.

Preekbespreking
De schoolvakanties gaan deze maand beginnen. Op zondag 18 juli willen we als jongeren een preekbespreking houden. Na de avonddienst, waarin ds. B.A. Belder voorgaat, zijn jullie van harte welkom in de pastorie om na te praten over de preek. We hopen samen op een goede en gezellige ontmoeting.

Zomermarkt
De zomermarktcommissie is bezig met de voorbereidingen van de zomermarkt, omdat markten en braderieën inmiddels weer zijn toegestaan. Er wordt een vergunning aangevraagd en we hopen dat de zomermarkt kan plaatsvinden op D.V. 21 augustus van 10.00-16.00 uur rond het dorpshuis of anders op het terrein rond de kerk. Noteer de datum alvast in uw agenda. Verdere informatie zal worden afgekondigd. De zomermarktcommissie.

Ontvangen
Via ds. G.H. Kruijmer is ontvangen € 50,- voor de kerk. Hartelijk dank daarvoor.

Legaat
Uit de nalatenschap van dhr. Reijer van Reenen ontving onze kerkelijke gemeente een legaat. Jarenlang was hij een trouwe kerkganger en de Woordverkondiging betekende veel voor hem. Het is een zegen die we in stille dankbaarheid mogen aanvaarden. De kerkenraad zal het bedrag bestemmen voor de voortgang van de kerkdiensten.

Tenslotte
Een hartelijke groet uit de pastorie,
Ds. G.H. Kruijmer.

Belangstelling en medeleven
In verpleeghuis Elisabeth Park, Kloosterlaan 37, 3749 AJ, Lage Vuursche

  • Mevr. D.J. van Manen
  • Dhr. W. van Schaik

In verpleeghuis De Wijngaard Dennenweg 2, 3735 MR,  Bosch en Duin.

  • Dhr. F. van Wijde, afdeling Merel kamer 2

Collecte Kerkrentmeesters
In de periode van 18 mei t/m 21 juni 2021
Zijn de collecte opbrengsten als volgt:

Instandhouding eredienst                               € 576,40
Giften via de bank voor de eredienst             € 139,00
Onderhoudsfonds                                             €   60,75
Collecte kerkbode  06-06-2021                     €   95,00
Gift via de bank voor de kerkbode                €   20,00

Verantwoording giften:
Via Dhr. H. van Dam  € 10,-   voor de Kerk
Via Dhr. H. van Dam  € 20,-   voor de Kerk
Via Dhr. H. van Dam  € 10,-   voor de Kerkbode

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.

De kerkrentmeesters

Collecte Diaconie
23-05-2021  Pinksterzendingscollecte G.Z.B.          € 388,60
06-06-2021  Diaconie                                                    €   94,50
20-06-2021  Werelddiaconaat Project 1027             € 105,00

Verantwoording giften:
Via Dhr. H. van Dam  € 10,-  voor de diaconie
Gift via de bank           € 50,-  voor de diaconie
Via Dhr. H. van Dam  € 20,- voor de kerktelefoon
Gift via de bank           € 30,- voor de kerktelefoon
Gift via de bank  € 100,- voor de armen en weduwen

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.

De diaconie