Kerkbode

Juli/augustus 2020

GEMEENTEBERICHTEN DE VUURSCHE
Kerkenraad
Predikant:
Ds. G.H. Kruijmer, Hoge Vuurseweg 2
3749 AB Lage Vuursche, tel. 035 – 6668227
E-mail: gb.kruijmer@solcon.nl
Ouderling – Scriba:
Dhr. R. Oelderik
Bovenkruier 3
3738WB Maartensdijk tel.  0346 211702
Email: kerkenraadlv@gmail.com
Coördinator AVG wetgeving
Tevens het adres om preekbandjes te bestellen.
Adres van de kerkenraad:
Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk.
Ouderling-kerkrentmeester:
Dhr. H. Kuus, Vuurseweg 1
3723 MD Bilthoven. Tel.nr. 035 – 6668201

Website van de gemeente:  www.destulpkerk.nl
Twitter: www.twitter.com/destulpkerk
Facebook: www.facebook.com/destulpkerk

Diaconie:
NL69 INGB 0000 7089 15 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Vuursche te Maartensdijk

Kerkrentmeesters:
NL62 INGB 0000 2353 90 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche
NL48 RABO 0304 7124 69 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche

Ned. Hervormde begraafplaats De Vuursche:
Postadres: Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk
NL76 INGB 0005 3060 07

Uit de gemeente
We zijn dankbaar dat langzamerhand het gewone leven terugkeert, zeker ook voor onze gemeenteleden die in zorginstellingen wonen. ‘De HEERE zal Zijn volk kracht geven, de HEERE zal Zijn volk zegenen met vrede’. Psalm 29:11

Protocol vanaf 1 juli 2020
De kerkenraad heeft besloten om vanaf 1 juli op dezelfde wijze verder te gaan als in de maand juni, om de anderhalve meter te kunnen blijven garanderen. De gemeente is op basis van alfabet ingedeeld, zoals inmiddels bij ieder bekend is. Wilt u graag op een ander moment komen, geef het dan even aan bij onze scriba. We hopen onder Gods zegen en bewaring naar de kerk te kunnen blijven gaan. Het adres van de scriba is kerkenraadLV@gmail.com.

De indeling voor de komende maanden – Deo Volente –  is als volgt:

 • In de morgendienst van 28 juni de kerkgangers met de achternamen K-Z
 • In de avonddienst van 28 juni de kerkgangers met de achternamen A-K
 • In de morgendienst van 5 juli de kerkgangers met de achternamen A-K
 • In de avonddienst van 5 juli de kerkgangers met de achternamen K-Z
 • In de morgendienst van 12 juli de kerkgangers met de achternamen K-Z
 • In de avonddienst van 12 juli de kerkgangers met de achternamen A-K
 • In de morgendienst van 19 juli de kerkgangers met de achternamen A-K
 • In de avonddienst van 19 juli de kerkgangers met de achternamen K-Z
 • In de morgendienst van 26 juli de kerkgangers met de achternamen K-Z
 • In de avonddienst van 26 juli de kerkgangers met de achternamen A-K
 • In de morgendienst van 2 augustus de kerkgangers met achternamen A-K
 • In de avonddienst van 2 augustus de kerkgangers met de achternamen K-Z
 • In de morgendienst van 9 augustus de kerkgangers met de achternamen K-Z
 • In de avonddienst van 9 augustus de kerkgangers met de achternamen A-K
 • In de morgendienst van 16 augustus de kerkgangers met de achternamen A-K
 • In de avonddienst van 16 augustus de kerkgangers met de achternamen K-Z
 • In de morgendienst van 23 augustus de kerkgangers met de achternamen K-Z
 • In de avonddienst van 23 augustus de kerkgangers met de achternamen A-K
 • In de morgendienst van 30 augustus de kerkgangers met de achternamen A-K
 • In de avonddienst van 30 augustus de kerkgangers met de achternamen K-Z

Even voorstellen
Wij zijn Daan en Rianne van Oostenbrugge, drie jaar getrouwd en we wonen in Groenekan. We zijn belijdend lid van De Ark in Bilthoven. Daan is in zijn dagelijks werk illustrator en Rianne is studente Social Work aan de CHE. Via een goede vriend werd ik gevraagd om de diensten in de mooie Stulpkerk te begeleiden, wat ik inmiddels met veel plezier en dankbaarheid mag doen!

Zomerperiode
Vanaf 17 juli-9 augustus hoop ik vakantie te hebben. Met ds. C. van de Scheur uit Eemnes heb ik afgesproken elkaar te vervangen in deze zomerperiode en ook drs. G.A. van Ginkel is bereid om te assisteren, al heeft hij in deze weken ook de pastorale zorg voor Veen en Wijk bij Heusden, waar hij werkzaam is. Neem bij vragen daarom contact op de kerkenraad (6668201).

Prekenserie
Op de website van onze gemeente staat een prekenserie die ik vorig jaar heb gehouden over het boek Daniël. Allereerst de historische hoofdstukken (1-6), vervolgens het profetische gedeelte (7-12) van het boek. Er staat veel in om nog eens te overdenken, zeker ook in deze coronatijd!

Ontvangen
Via ds. Kruijmer werd ontvangen € 50,- als bijdrage voor de collecten (kerk)

Voornemen barbecue
De kerkenraad heeft gesproken over het idee om begin september, als alles goed blijft gaan, de gemeentebarbecue alsnog te kunnen houden. Uiteraard in overleg met Wim en Corrie van Keulen. We houden u op de hoogte.

Tenslotte
Een hartelijke groet uit de pastorie,

Ds. G.H. Kruijmer

Belangstelling en medeleven

In verpleeghuis Elisabeth Park, Kloosterlaan 37,
3749 AJ  Lage Vuursche

Mevr. D.J. van Manen
Mevr. H.M. Gunther-de Jong
Mevr. J. van Lambalgen – van Schaik

Dhr. W. van Schaik Merel hof  BO-18

Mevr. A. P. van den Bos-Bierens
Kloosterlaan 37c 3749 A.J. Lage Vuursche

In verpleeghuis De Wijngaard Dennenweg 2,
3735 MR  Bosch en Duin.

Dhr. F. van Wijde Afdeling  Merel  Kamer 2

Dhr. G. Vervat
Schoonoord, Tromplaan 81
3742 AB  Baarn,

Collecte kerkrentmeesters
In de periode van 19 mei t/m 22 juni 2020

Zijn de collecte opbrengsten als volgt:

Instandhouding eredienst                          € 269,75
Waarvan is overgemaakt per bank           € 550,00
Onderhoudsfonds                                        €   16,85
Collecte kerkbode 07-06-2020                  € 183,15

Verantwoording giften:

Via dhr. H. van Dam   € 50,-  voor de kerk
Via dhr. H. van Dam   € 20,- voor de kerkbode

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.

De kerkrentmeesters.

Diaconie collecte
07-06-2020  Diaconie                                     € 115,30
Waarvan is overgemaakt per bank              € 127,-
21-06-2020  Project 1027                              €   98,70
01-10-2019 t/m 25-06-2020
Zending busje                                                  €  86,30

Verantwoording giften:

Via dhr. H. van Dam   € 20,- voor de zondagsschool
Via dhr. H. van Dam  € 72,50 voor de kerktelefoon

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.

De diaconie

Het levensscheepje
Ons leven is als een scheepsreis. Want zoals de zeelieden de haven voor ogen hebben, waarheen zij koers zetten – en verlangen om daar te mogen komen, waar zij veilig en buiten alle gevaar zijn – zó is aan ons de belofte van het eeuwige leven ook gegeven en gedaan, opdat wij in het andere leven, als in een haven, veilig en behouden mogen aankomen en eeuwig mogen rusten.
Omdat echter het schip, waarin wij varen, zwak is, en er grote, geweldige, gevaarlijke en onstuimige stormwinden, onweders en golven over ons heenkomen en heenslaan, die ons graag geheel willen bedekken, daarom hebben wij werkelijk wel een verstandige, bekwame Kapitein of Stuurman nodig – Iemand Die het schip met beleid en verstand zó beheerst en bestuurt, dat het niet ergens op een verborgen klip of op een zandbank lekstoot en ondergaat.
Nu is onze Kapitein en Meester niemand anders dan God de Heere, Die het schip niet alleen wil, maar ook kan besturen en behouden, zodat, wanneer het schip zelfs door de meest onstuimige golven en woedende stormwinden heen en weer geworpen en overvallen wordt, – Hij het toch ondanks dit alles veilig en ongebroken aan de oever en in de haven zal laten aankomen.
Hij heeft evenwel beloofd dat Hij ons wil bijstaan, wanneer wij Hem slechts om besturing en ondersteuning, bescherming en bewaring voortdurend bidden en ernstig aanroepen. En zolang wij deze Kapitein bij ons hebben en bij ons houden, is er geen nood en komen wij eenmaal alle ellende en ongeluk te boven, zodat de gruwelijke winden en golven ons scheepje niet kunnen beschadigen of bedekken.
Maar als zij, die in het schip zijn, in het grootste gevaar deze Kapitein niet willen vertrouwen en Hem moedwillig uit het schip werpen – Die hen door Zijn aanwezigheid en raad had kunnen redden en behouden! –  dan moet het schip noodwendig ondergaan in de golven.
Hieruit kun je dan zien en ervaren dat het schip niet door verwaarlozing en schuld van de Kapitein is ondergegaan, maar door de moedwil en onzinnigheid van hen die in het schip waren. Deze verborgenheid en dit voorbeeld laten duidelijk zien wat de oorzaak van onze eeuwige ondergang en ellende is en van waar die komt.

Luther in de ‘Tafelgesprekken’.