Kerkbode

GEMEENTEBERICHTEN DE VUURSCHE      dec. 2018

Kerkenraad
Predikant:
Ds. G.H. Kruijmer, Hoge Vuurseweg 2
3749 AB Lage Vuursche, tel. 035 – 6668227
E-mail: gb.kruijmer@solcon.nl
Ouderling – Scriba:
Dhr. R. Oelderik
Bovenkruier 3  3738 WB Maartensdijk
Coördinator AVG wetgeving
Tevens het adres om preekbandjes te bestellen.
Adres van de kerkenraad:
Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk.
Ouderling-kerkrentmeester:
Dhr. H. Kuus, Vuurseweg 1
3723 MD Bilthoven. Tel.nr. 035 – 6668201

Website van de gemeente:  www.destulpkerk.nl
Twitter: www.twitter.com/destulpkerk
Facebook: www.facebook.com/destulpkerk

Diaconie:
NL69 INGB 0000 7089 15 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Vuursche te Maartensdijk

Kerkrentmeesters:
NL62 INGB 0000 2353 90 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche
NL48 RABO 0304 7124 69 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche

Zendingscommissie Herv. Gem. De Vuursche:
Penningmeester:
Mw. J. Kuus, Vuurseweg 1,
3723 MD Bilthoven
NL69 INGB 0000 7113 40

Ned. Hervormde begraafplaats De Vuursche:
Postadres: Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk
NL76 INGB 0005 3060 07

 

Uit de gemeente
Vorige maand onderging dhr. W. van Es, Dorpsweg 186 een operatie, inmiddels mag hij daarvan herstellen. Na een periode van enkele maanden in Amersfoort is mevr. J. Hoogendoorn-Boshuis naar ‘de Wijngaard’ verhuisd. Ze verblijft op afdeling Koriander, kamer 4. We hopen dat ze daar een gezegende tijd zal ontvangen. Verder onderging mevr. Nel Sukkel, Maertensplein 28 een onderzoek in het ziekenhuis. We wensen haar herstel van krachten toe onder Gods zegen.

Daarnaast leven we mee met een aantal gemeenteleden die in de achterliggende weken een ingrijpend verlies meemaakten. ‘Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid. Psalm 125:2

Zij die van ons heengingen
Op Oudejaarsavond gedenken wij hen die ons zijn ontvallen in het afgelopen jaar. Overleden betekent letterlijk: over het lijden heen. Het neemt niet weg dat de nabestaanden het verlies moeten verwerken. We bidden dat zij zich door Gods genade gesterkt en getroost zullen weten. Uitzicht is voor ons mensen van essentieel belang. Een bepaald perspectief in de gewone dingen van het leven. Iets om je op te kunnen richten. Aandacht voor elkaar. Het is juist in moeilijke tijden van belang.

Uitzicht ontvangen we in het slot van Psalm 17. De Psalmdichter weet dat hij eens God Zelf zal zien: ‘Ik echter zal in gerechtigheid Uw aangezicht aanschouwen; ik zal, wanneer ik ontwaak, verzadigd worden met Uw beeld’. Zien, dat is nog te weinig gezegd. Verzadigd worden met Uw beeld! Het gaat ons bevattingsvermogen te boven. Wij zullen Hem zien zoals Hij is. Zo zien wij in het Evangelie de lichtende horizon van Gods toekomst.

We noemen de namen van:

  • F. van de Kuinder, heengegaan op 22 maart in de leeftijd van 87 jaar
  • M.E.C. van de Kuinder-Veldhuizen, heengegaan op 29 maart in de leeftijd van 92 jaar
  • A.A. Meerveld-de Waard, heengegaan op 24 mei in de leeftijd 95 jaar
  • M. Nokkert-van Eijk, heengegaan op 7 juni in de leeftijd van 91 jaar

Huwelijksjubileum
Op D.V. 30 december hoopt de fam. W. van Es-Wendt, Dorpsweg 186 hun 60-jarige trouwdag te vieren. Ze mogen met verwondering zien op de weldaden die de HEERE hen al deze jaren heeft gegeven. De tijd die wij ontvangen is genadetijd, dat maakt verwonderd en stil. We wensen hen samen met hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen een goede en gezegende dag toe. ‘Maar de goedertierenheid van de HEERE is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen’.

Kerstgemeentemiddag/Kinderkerstactiviteit
Op D.V. 19 december is onze jaarlijkse Kerstgemeentemiddag. Er is dit jaar gekozen voor een andere opzet, namelijk om tegelijkertijd ook een activiteit voor de kinderen te organiseren. We beginnen om 14.30 uur gezamenlijk in ‘de Furs’ met het zingen van enkele Kerstliederen. Daarna gaan de kinderen naar de kerk en hebben een eigen activiteit. Na de pauze komen ze terug naar het dorpshuis en  gebruiken we gezamenlijk de maaltijd. Kom dus samen met kinderen of kleinkinderen naar de Kerstgemeentemiddag! Graag wel opgeven bij dhr. H. van Dam (0346-212797) en de kinderen bij Barbara Kruijmer (035-6668227).

Kerstliederen in het dorpshuis
Op D.V. zaterdag 22 december hopen we met de bewoners van Elisabeth Park samen Kerstliederen te zingen in het dorpshuis vanaf 14.30 uur. Door de nieuwbouw is een gezamenlijke ruimte voor een dergelijke viering niet meer beschikbaar, zoals dat voorheen het geval was. Daarom hebben we in overleg gezocht naar een andere vorm om toch samen het wonder van het Kerstfeest centraal te kunnen stellen. Ieder die wil komen om mee te zingen deze middag is welkom. Degenen willen meehelpen met rolstoelduwen kunnen zich aanmelden bij fam. J. Kuijt (035-6015185).

Vrouwengesprekskring
Op D.V. 8 januari 2019 willen we weer gaan starten met de vrouwengesprekskring. Aan de hand van een boekje over ‘het Onze Vader’ willen we met elkaar in gesprek gaan over bidden. Bidden… het is het allerbelangrijkste in het christelijk leven. Door met God te praten versterk je je relatie met Hem. Waarom vinden we het dan toch soms zo moeilijk? Het boekje heeft de titel ‘Bidden zoals Jezus’ en is geschreven voor ds. M. Klaassen. Het is de bedoeling om elke tweede dinsdagmorgen van de maand van 10.30 – 12.00 uur bij een van de deelnemers thuis samen te komen. Ook als u vorig jaar niet geweest bent, van harte welkom!! Meer informatie: Barbara Kruijmer.

Vacature Eemnes
We feliciteren onze buurgemeente Eemnes met het aannemen van het beroep dat werd uitgebracht op ds. C. van der Scheur te Veenendaal. Een teken van Gods trouw, een teken dat Hij doorgaat. We hopen op een blijvende goede samenwerking.

Troost en medeleven.
Hierbij willen wij de gemeente bedanken voor de vele kaarten en woorden van troost , die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze twee kleinkinderen.
Ook voor onze dochter en schoonzoon mag dat een grote troost zijn

Corrie en Rene Oelderik

Tenslotte
We wensen elkaar een gezegende Adventsperiode toe, op weg naar het Kerstfeest. Vergeet daarbij vooral niet dat Jezus terugkomt!

Een hartelijke groet, ook van Barbara en de kinderen

Ds. G.H. Kruijmer

Weeksluiting Dijckstate
Er is weer een weeksluiting in Dijckstate op D.V. 14 december om 19.30 uur. Voorganger is ds. M. van der Zwan. Na afloop is er gelegenheid tot koffiedrinken. Hartelijk welkom.

Belangrijke datums
19 december – Kerstgemeentemiddag

Belangstelling en meeleven
In verpleeghuis Elisabeth Park. Kloosterlaan 37  3749 AJ Lage Vuursche

Mevr. D. J. van Manen
Mevr. H.M. Gunther-de Jong

Elisabeth Park Kloosterlaan 37  3749 AJ  Lage Vuursche
Merelhof BO-18
Dhr. W. van Schaik

In verpleeghuis ‘de Wijngaard’ Dennenweg 2, 3735 MR Bosch en Duin:

Afdeling Merel, kamer 2,
Dhr. F. van Wijde.

Afdeling Koriander, kamer 4.
Mevr. J. Hoogendoorn-Boshuis

Actie kerkbalans
De landelijke actie kerkbalans wordt dit jaar gehouden van 19 Januari tot 2 Februari 2019.Het thema van 2019:  Geef voor je Kerk.

De Heere heeft de blijmoedige gever lief, zo staat in één
van de nieuwtestamentische brieven.
Laten we vanuit deze intentie naar vermogen geven.
Er is weer een aansprekende folder gemaakt.
Verdere bijzonderheden volgen in de kerkbode van de komende maanden.

De kerkrentmeesters

Collecten kerkrentmeesters
In de periode van 23 oktober t/m 19 november 2018
Zijn de collecte opbrengsten als volgt:

Instandhouding eredienst:                        €      428,80
Onderhoudsfonds:                                        €        76,05
Dankstond collecte:                                      €  1.413,25

Verantwoording giften:

30-10-2018 via de bank gift voor de kerk                                  € 100,-
08-11-2018 via de bank gift voor de kerk                                   € 100,-
12-11-2018 via de bank gift voor onderhoud van de kerk       € 100,-.

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.

De kerkrentmeesters

Diaconie collecten

28-10-2018  H.G.J.B.                                                €   89,00
04-11-2018  Diaconie                                                € 103,65
04-11-2018  G.Z.B. najaarszendingscollecte        € 188,45
11-11-2018  Binnenlands diaconaat  (I.Z.B.)        €   84,25

Verantwoording giften:
29-10-2018 via de bank bijdrage kerktelefoon   €  25,-

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.
De diaconie

Actie Schoenendoos
het was heerlijk om te doen, en spannend hoeveel dozen we op zouden halen, en we hebben 141 dozen gekregen. Jong en oud heeft mee gedaan uit de Gemeente, en de jeugd van het Rode Kruis.

Allen die mee gedaan hebben heel hartelijk bedankt voor zoveel blijde kindergezichtjes want daar doen we het voor.

De zendingscommissie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleding inzameling Mensen in Nood .
Deze actie is intussen aardig ingeburgerd in ons dorp en daarbuiten. De opbrengst was geweldig, wat de volle aanhangwagen wel laat zien. Ieder hartelijk bedankt namens de organisatie.

En we hopen dat veel kinderen door het te volgen onderwijs een betere toekomst krijgen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Winterwandeling
Zin in een gezellige activiteit in de koude en donkere winter? Op D.V. vrijdag 28 december organiseert het comité een (hart)verwarmende winterwandeling.

Deze keer hebben we een mooie route in de bossen op de grens tussen Lage Vuursche en Bilthoven uitgestippeld. Het is een wandeling van ongeveer 5 km met verrassende stops! Gewoontegetrouw is de laatste helft van de route met kaarsjes verlicht. Na afloop van de wandeling kunt u zich warmen aan vuurkorven en genieten van een kom dampende erwtensoep. De kinderen kunnen gezellig meewandelen en voor hen zijn er heerlijke pannenkoeken.

Locatie op gewijzigde locatie: u bent van harte welkom vanaf 15.15 uur bij fam. Van Wiggen op het terrein van Houthandel Van der Krol, Maartensdijkseweg 10 in Bilthoven. We starten daar met de wandeling van 16.00 uur. De kosten zijn € 9,50 p.p. en € 5,00 p.k. Aanmelden voor deze wandeling is noodzakelijk. Dit kan bij voorkeur via onze website www.woordendaadsoest.nl en eventueel telefonisch bij Marieke van Wiggen 06-52589191.

De netto opbrengst van deze activiteit is bestemd voor het werkgelegenheidsproject van Woord en Daad “Sterk voor werk” in Ethiopië. Meer informatie hierover vindt u op onze website.