Kerkbode

GEMEENTEBERICHTEN DE VUURSCHE

Kerkenraad
Predikant:
Ds. G.H. Kruijmer, Hoge Vuurseweg 2
3749 AB Lage Vuursche, tel. 035 – 6668227
E-mail: gb.kruijmer@solcon.nl
Ouderling – Scriba:
Dhr. R. Oelderik
Bovenkruier 3
3738WB Maartensdijk tel.  0346 211702
Email: kerkenraadlv@gmail.com
Coördinator AVG wetgeving
Tevens het adres om preekbandjes te bestellen.
Adres van de kerkenraad:
Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk.
Ouderling-kerkrentmeester:
Dhr. H. Kuus, Vuurseweg 1
3723 MD Bilthoven. Tel.nr. 035 – 6668201

Website van de gemeente:  www.destulpkerk.nl
Twitter: www.twitter.com/destulpkerk
Facebook: www.facebook.com/destulpkerk

Diaconie:
NL69 INGB 0000 7089 15 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Vuursche te Maartensdijk

Kerkrentmeesters:
NL62 INGB 0000 2353 90 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche
NL48 RABO 0304 7124 69 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche

Zendingscommissie Herv. Gem. De Vuursche:
Penningmeester:
Mw. J. Kuus, Vuurseweg 1,
3723 MD Bilthoven
NL69 INGB 0000 7113 40

Ned. Hervormde begraafplaats De Vuursche:
Postadres: Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk
NL76 INGB 0005 3060 07

Uit de gemeente
We denken aan dhr. R. van Reenen, die thuis een weg van zorgen moet gaan. We wensen hem in deze omstandigheden Gods hulp en nabijheid toe. ‘Welzalig de mens van wie de kracht in U is, in hun hart zijn de gebaande wegen’. Psalm 84:6

Verhuisd
We kregen bericht dat mevr. J. van Dijk-Melissen is verhuisd.  We hopen dat ze door Gods genade een goede tijd op haar nieuwe adres zal ontvangen. Ongetwijfeld is het een hele verandering. Er zijn zoveel herinneringen verbonden aan het huis op de Graspieper. Maar tegelijk mogen we zeggen: wat wij op Gods tijd ontvangen is altijd goed. In alle opzichten Zijn nabijheid toegebeden voor de toekomst.

Vrouwengesprekskring
We komen weer bijeen op D.V. 25 juni om 10.00 uur. We gaan verder met de behandeling van het Onze Vader. Dit keer is het bij Marian Steenbeek, in Maartensdijk. Ieder die belangstelling heeft is hartelijk welkom.

Elisabeth Park
Op D.V. vrijdagmiddag 28 juni is er om 15.00 uur weer een weeksluiting in Elisabeth Park. Deze worden gehouden op de tweede verdieping van de Merelhof.

Skelterrace, klimbosactiviteit en gemeentebarbecue
Op D.V. 29 juni is het zover. Voor kinderen van 4-11 jaar is er skelterrace op het kerkterrein. De jongeren vanaf 12 jaar zijn van harte welkom om met ons mee te gaan naar het Klimbos. Omdat we hiervoor moeten reserveren willen we vragen om je hiervoor zo vroeg mogelijk aan te melden. Dit kan bij Barbara Kruijmer, tel. 035-6668227. Aansluitend aan de skelterrace en het Klimbos organiseren we de jaarlijkse gemeentebarbecue. We hopen deze middag op veel belangstelling van jong en oud. Graag opgeven voor de b.b.q. via Wim en Corry van Keulen, tel. Nr. 0346213765.

Zomermarkt
De voorbereidingen voor onze zomermarkt liggen op schema. Iedere eerste zaterdag van de maand is er gelegenheid om spullen in te leveren bij de schuur van de pastorie van 10.00-12.00 uur. Er ligt alweer een mooie voorraad. Verder opnieuw de oproep om DE-zegels en Stoepje-zegels in te leveren. Ieder die al heeft bijgedragen, hartelijk dank. De lotenverkoop gaat ook weer beginnen. We hopen een mooie en gezegende dag te ontvangen. Noteer D.V. 24 augustus in uw agenda!

Examens
De examens zijn afgerond, nu is het wachten op de uitslag. We wensen de jongeren die examen hebben gedaan veel sterkte toe en hopen natuurlijk veel vlaggen te zien. Wat een mooi moment als je je schooltas aan de vlaggenstok kunt bevestigen. Vergeet op dat moment niet om aan Hem te denken die aan jou de kracht heeft gegeven. Vergeet Hem niet te danken!

Afscheidsdienst
Op D.V. 7 juli neemt onze oud-predikant ds. G.J. van den Top afscheid van Vorchten. Vanuit Lage Vuursche wensen we hem, zijn vrouw Ellen en de kinderen alvast een goede dienst toe en veel sterkte bij de verhuizing die komt. Daarmee wordt een periode afgesloten van werken in Gods Koninkrijk. We hopen dat ze onder Zijn zegen een goede tijd zullen ontvangen in Groningen, om ook daar opnieuw dienstbaar te kunnen zijn.

De familie Van den Top gaat wonen te Wedde.

Belangstelling en meeleven
In verpleeghuis Elisabeth Park, Kloosterlaan 37,3749 AJ  Lage Vuursche

Mevr. D.J. van Manen
Mevr. H.M. Gunther-de Jong

Dhr. W. van Schaik
Merel hof  BO-18

Dhr. A.W. Pijlman
Kloosterlaan 37b 3749 A.J. Lage Vuursche

Mevr. A. P. van den Bos-Bierens
Kloosterlaan 37c 3749 A.J. Lage Vuursche

In verpleeghuis De Wijngaard Dennenweg 2,3735 MR  Bosch en Duin.

Dhr. F.van Wijde
Afdeling  Merel  Kamer 2

Agenda
Alle data D.V.
10-10-2019 Gemeentemiddag samen met het Elisabeth Park.
18-12-2019 Kerstgemeentemiddag.
06-02-2020 Gemeentemiddag samen met het Elisabeth Park.

TenslotteEen hartelijke groet uit de pastorie,
Ds. G.H. Kruijmer

Weeksluiting Dijckstate
Er is weer een weeksluiting in Dijckstate op D.V. 21 juni om 19.30 uur. Voorganger is ds. M. van der Zwan. Na afloop is er gelegenheid tot koffiedrinken. Hartelijk welkom.

Collecten kerkrentmeesters

in de periode van 23 april t/m 20 mei 2019
Zijn de collecte opbrengsten als volgt:

Instandhouding eredienst:                                        € 582,60

Onderhoudsfonds:                                                       € 116,75

Collecte kerkbode:    12-05-2019                              € 116,10

Verantwoording giften:
Via diaken H. van Dam voor de kerk                      € 10,-
Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.

De kerkrentmeesters.

Diaconie collecten
27-04-2019 Koningsdagconcert                                              € 335,90

05-05-2019 Diaconie                                                                 € 127,70

05-05-2019 Werelddiaconaat Project 1027                          € 130,90

Verantwoording giften:

Via diaken H. van Dam  € 56,- voor de kerkradio.

Via dhr.  J. Kuijt   € 10,- voor de diaconie.

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.

De diaconie.

Verzamel postzegels, kaarten
Ook in 2018 zijn er weer dozen vol postzegels en ansicht- en geboortekaarten ingezameld in plaatselijke gemeenten. Na sortering is dit verkocht op beurzen voor verzamelaars, aan handelaren of op Marktplaats. De opbrengst hiervan bestemd voor Kerk in Actie en de GZB – was meer liefst  € 28.969,-

Een prachtig bedrag! Doet uw gemeente ook mee met deze inzamelingsacties? Hartelijk dank voor uw inzet!  Wellicht goed om te weten dat ook andere verzamelingen welkom zijn, bijvoorbeeld oude mobiele telefoons en lege toners en cartridges. Maar ook munten, modelautootjes, speldjes en oud speelgoed. Zo is een mooie muntenverzameling en een modelautootjes verzameling met groot succes verkocht.