Kerkbode

GEMEENTEBERICHTEN DE VUURSCHE

Kerkenraad
Predikant:
Ds. G.H. Kruijmer, Hoge Vuurseweg 2
3749 AB Lage Vuursche, tel. 035 – 6668227
E-mail: gb.kruijmer@solcon.nl
Scriba:
Dhr. R. Oelderik
Bovenkruier 3
3738WB Maartensdijk tel.  0346 211702
Email: kerkenraadlv@gmail.com
Tevens het adres om preekbandjes te bestellen.
Adres van de kerkenraad:
Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk.
Ouderling-kerkrentmeester:
Dhr. H. Kuus, Vuurseweg 1
3723 MD Bilthoven. Tel.nr. 035 – 6668201

Website van de gemeente:  www.destulpkerk.nl
Twitter: www.twitter.com/destulpkerk
Facebook:  www.facebook.com/destulpkerk
Diaconie:
NL69 INGB 0000 7089 15 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Vuursche te Maartensdijk
Kerkrentmeesters:
NL62 INGB 0000 2353 90 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche
NL48 RABO 0304 7124 69 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche

Zendingscommissie Herv. Gem. De Vuursche:
Penningmeester:
Mw. J. Kuus, Vuurseweg 1,
3723 MD Bilthoven
NL69 INGB 0000 7113 40

Ned. Hervormde begraafplaats De Vuursche:
Postadres: Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk
NL76 INGB 0005 3060 07

Uit de gemeente
Mevr. M. Nokkert-van Eijk, Maertensplein 108 kreeg met grote zorgen over haar gezondheid te maken. Er zal een behandeling worden gestart en we hopen dat het onder Gods zegen tot verbetering in haar conditie zal leiden. We hopen dat ze in alle omstandigheden zich aan Gods genade zal toevertrouwen. ‘Welzalig is hij die God van Jakob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God’. Psalm 146:5

Nieuw ingekomen
We heten als nieuwe leden van onze gemeente van harte welkom de fam. R. Nonhof-Baars, Soesterberg. Ze zijn overgekomen uit de hersteld hervormde gemeente te Woudenberg. Sinds vorig jaar leven ze mee en we zijn dankbaar dat ze nu ook lid zijn geworden. We wensen hen samen met hun kinderen Judith, Willem en Elise een goede tijd toe onder Gods zegen.

Heengegaan
In de vorige keer stond haar naam nog onder de zieken, maar kort daarna is heengegaan mevr. Johanna Vervat-Boon. Of zoals velen haar kenden: Jopie Vervat. Het was Gods tijd voor haar, ze had het zelf eigenlijk al aangegeven door te verwijzen naar Psalm 31: ‘Mijn tijden zijn Uw hand’. Het verlies is groot voor haar man, kinderen en kleinkinderen. Oorspronkelijk kwam ze uit Ede, ze bleef ook altijd betrokken op haar geboortegrond. Ze was zorgzaam, attent en liefdevol. Vaak stuurde ze een kaartje naar mensen die ziek waren. Samen met haar man deed ze vrijwilligerswerk in verpleeghuis St. Elisabeth. Er waren de afgelopen jaren veel zorgen over haar gezondheid. Ze heeft heel wat dokters gezien, maar was de afgelopen weken dankbaar voor de zorg die ze kreeg. In het ziekenhuis in Zeist vertelde oma Vervat nog dat Mitchell was geslaagd voor een bepaald onderdeel van zijn studie. Zo was en bleef ze betrokken op anderen. Duidelijk was ook dat haar krachten snel minder werden. Toen was het Gods tijd voor haar. Ook de tekst die in de afscheidsdienst centraal stond uit Mattheüs 11:28 had ze al opgeschreven: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven’. We wensen de familie Vervat de rust toe die Christus geeft. Hij verkondigt een boodschap van liefden en die is niet zwaar om te dragen. Maar het is wel nodig om tot Hem te gaan. We besluiten met het gedicht dat op de liturgie stond:

Moeder zijn is alles geven
zorg en lijden,
liefde en leven.

Moeder zijn is alles derven
alles… en tevreden
sterven.

Afsluiting torenhaanactie
Graag willen we iedereen heel hartelijk danken voor de geweldige financiële actie om onze torenhaan te kunnen restaureren. We ontvingen van Lage Vuursche als dorp een cheque ter waarde van € 11.072,12. De torenhaan die al 111 jaar op onze mooie kerk staat glimt weer als nieuw.

We danken de Welzijnscommissie voor het organiseren van het Dorpsgezelligheidsfeest op vrijdagmiddag 16 juni. Het was een goede gedachte van dhr. Tjark Boot, want Lage Vuursche is het gezelligste dorp van Nederland en dat moet vooral zo blijven. In het bijzonder noemen we de gebroeders Van Oosterom voor het beschikbaar stellen van de catering en dhr. Ed van Breen voor het beschikbaar stellen van het Koetshuis voor de receptie.

We danken H.K.H. prinses Beatrix van harte voor haar komst en betrokkenheid. Ook burgemeester M. Roëll van Baarn zijn we erkentelijk voor zijn aanwezigheid. We zijn er stil van, maar ook heel dankbaar. Ieder die heeft bijdragen, nogmaals heel veel dank!!

actie

Zomermarkt
Spullen voor de zomermarkt kunnen worden gebracht op D.V. zaterdag 1 juli van 10.00-12.00 uur bij de schuur van de pastorie. Ook op zaterdag 6 auugstus is er gelegenheid om goederen te brengen. De lotenverkoop is begonnen en er kunnen spaarpunten worden ingeleverd bij de commissie. Dan komt zaterdag 26 augustus alweer snel in zicht. We hopen op een goede en geslaagde dag onder Gods zegen. De zomermarktcommissie.

Vakantie
Ik hoop vakantie te hebben van D.V. 30 juli-20 augustus. In geval van nood kunt u contact opnemen met de kerkenraad (6668201).

Geslaagd
We feliciteren Esther van Dam die het mooie bericht kreeg dat ze geslaagd is voor de HAVO. Het is een zegen van God als je na jaren van inspanning je diploma in ontvangst mag nemen. Geniet ervan en hopelijk wordt ook duidelijk welk vervolgtraject je hierna wilt gaan.

Tenslotte
Een hartelijke groet, ook van Barbara en de kinderen.

Ds. G.H. Kruijmer.

Belangrijke data
26 augustus – Zomermarkt
05 oktober – Gemeentemiddag

Belangstelling en meeleven
In verpleeghuis St. Elisabeth, Kloosterlaan 29
3749 AK Lage Vuursche:

Mevr. G.W. van Velzen-Hulsken
Mevr. A.A. Meerveld-de Waard
Mevr. D.J. van Manen

In verpleeghuis ‘de Wijngaard’, afdeling Merel, kamer 2,
Dennenweg 2, 3735 MR Bosch en Duin:

Dhr. F. van Wijde.

Collecten Kerkrentmeesters
In de periode van 23 mei t/m 19 juni 2017 zijn
De collecte opbrengsten als volgt:

Instandhouding eredienst:                                         € 470,20
Onderhoudsfonds:                                                        € 152,62
Koningsdag concert:                                                     € 358,70
Collecte bij de gemeentebarbecue:                            € 228,00

Verantwoording giften
Via diaken H. van Dam  € 25,- voor de kerk.

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.

Diaconie collecten
04-06-2017  Diaconie:                                               € 126,25
04-06-2017  Pinksterzendingscollecte G.Z.B.:     € 250,40
11-06-2017  Werelddiaconaat Project 1027:         € 128,80
18-06-2017  Eleos:                                                     € 132,40
18-12-2016  t/m 12-06-2017 Zending busje:        € 194,15

Via diaken H. van Dam  € 25,-  voor de diaconie.

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.