Kerkbode

GEMEENTEBERICHTEN DE VUURSCHE       april 2018

Kerkenraad
Predikant:
Ds. G.H. Kruijmer, Hoge Vuurseweg 2
3749 AB Lage Vuursche, tel. 035 – 6668227
E-mail: gb.kruijmer@solcon.nl
Ouderling – Scriba:
Dhr. R. Oelderik
Bovenkruier 3
3738WB Maartensdijk tel.  0346 211702
Email: kerkenraadlv@gmail.com
Tevens het adres om preekbandjes te bestellen.
Adres van de kerkenraad:
Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk.
Ouderling-kerkrentmeester:
Dhr. H. Kuus, Vuurseweg 1
3723 MD Bilthoven. Tel.nr. 035 – 6668201

Website van de gemeente:  www.destulpkerk.nl
Twitter: www.twitter.com/destulpkerk
Facebook:  www.facebook.com/destulpkerk

Diaconie:
NL69 INGB 0000 7089 15 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Vuursche te Maartensdijk
Kerkrentmeesters:
NL62 INGB 0000 2353 90 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche
NL48 RABO 0304 7124 69 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche

Zendingscommissie Herv. Gem. De Vuursche:
Penningmeester:
Mw. J. Kuus, Vuurseweg 1,
3723 MD Bilthoven
NL69 INGB 0000 7113 40

Ned. Hervormde begraafplaats De Vuursche:
Postadres: Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk
NL76 INGB 0005 3060 07

Uit de gemeente
Op dit moment zijn er verschillende zieken in onze gemeente. In het ziekenhuis in Blaricum onderging mevr. H.G. Braun-den Hertog, een operatie, waarvan zij nu weer mag herstellen. We wensen haar een voorspoedig herstelproces toe. Verder kwam mevr. J. Hoogendoorn-Boshuis, thuis na een medische ingreep. De Heere is onze hulp en bewaring in alle omstandigheden van het leven. Inmiddels is mevr. M. Steenbeek-van Es, O. gestart met een reeks van behandelingen. We hopen en bidden dat het onder Gods zegen tot herstel voor haar zal leiden. Verder wacht dhr. R. van Reenen nog op een operatie.

We wensen allen die met zorg en verdriet te maken hebben, dat ze het in deze omstandigheden zullen weten met de dichter van Psalm 56: ‘Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op U. In God prijs ik Zijn Woord, op God vertrouw ik, ik vrees niet’. Wonderlijk dat de dichter in dezelfde zin zegt dat hij vreest en tegelijk dat hij niet vreest. Het is door zijn vertrouwen op de HEERE, dat maakt het verschil. Deze levenshouding is voor ons allen van belang, of nu ziek zijn of gezond.

Heengegaan
Op 22 maart kwam het einde van het aardse leven van dhr. Frans van de Kuinder, Hij werd 87 jaar. De week ervoor moest hij in het ziekenhuis worden opgenomen. Daar werd duidelijk dat zijn situatie heel zorgelijk was. De afgelopen jaren werd hij vaker in het ziekenhuis opgenomen met benauwdheidsklachten, maar toen mocht hij daarvan herstellen. Het was nu Gods tijd voor hem. Bij de laatste ontmoeting hebben we Psalm 121 gelezen. Het reislied dat zingt van Gods bewaring voor nu en altijd.  Van harte condoleren we Aaltje en Menno.

In het verleden werkte dhr. Van de Kuinder als vrachtwagenchauffeur op een bomentruck, om vanuit de bossen de bomen te vervoeren, in binnen- en buitenland. Hij hield nog altijd van autorijden. Vanuit onze gemeente denken we aan de jarenlange inzet van dhr. Van de Kuinder als kerkrentmeester en koster. Ook bij vele trouwdiensten, als de kerk werd verhuurd, deed hij dienst als koster. We denken aan de dorpelwachter van Psalm 84: ‘Een dag in Uw voorhoven is mij beter dan duizend elders’. Het geheim daarvan ligt in Gods nabijheid en Zijn trouw over ons. Zo bevelen wij ook nu de familie Van de Kuinder in Gods genade aan.

Kring Raad van kerken
Op D.V. 10 april is er een kring die georganiseerd wordt vanuit de Raad van kerken te Baarn. Vanuit een catechismus van Luther en aan de hand van eigentijdse theologische teksten hopen we met elkaar in gesprek te gaan. Deze avond wordt gehouden in de kerk in Lage Vuursche. Er zijn zowel gemeenteleden als mensen uit naburige kerken welkom. De avond begint om 20.00 uur.

Zondagsschool
We komen weer samen op de zondagsschool op D.V. zondag 15 april om 14.30 uur. Allemaal weer hartelijk welkom!

Bijbelkring
De laatste Bijbelkringavond van het dit seizoen is op D.V. 17 april om 20.00 uur in de pastorie. Inmiddels hebben we al enkele hoofdstukken van de eerste Korinthebrief doorgenomen. Het volgend seizoen hopen we verder te gaan. Ieder weer hartelijk welkom.

Sluiting winterwerk
Op D.V. zondagmorgen 22 april is de sluiting van het winterseizoen. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de pastorie. Ieder hartelijk welkom.

Koningsdagconcert
Op Koningsdag is er om 16.00 uur een concert met samenzang in de kerk. Het is alweer verschillende jaren een goede traditie om samen te zijn in de kerk, te zingen en bidden. We wensen onze koning en koningin en hun familie in alle opzichten Gods zegen toe. De organist van de Grote Kerk Hilversum, Ton van der Horst, zal deze middag leiden. Welkom!

Zomermarkt
Voor de zomermarkt kunnen er weer DE- en ’t Stoepje-zegels worden ingeleverd. Vanaf de maand mei begint het inzamelen van spullen. Reserveer alvast de datum: D.V. 25 augustus.

Tenslotte
Een hartelijke groet, ook van Barbara & Bartine, Neline, Henrieke

Ds. G.H. Kruijmer

Gemeentemiddag
De Paasgemeentemiddag met dia’s van de heer V.W. van Poortvliet over tekeningen uit de kinderbijbels van W.G. van de Hulst en Anne de Vries, getekend door Jetses en Isings, brachten ons terug in de tijd. We waren verrast door de verschillen in de benadering. Als vervanging van onze traditionele Paasviering voldeed dit met toch de lijdensgeschiedenis als centraal punt. De aanwezigheid van de gemeenteleden uit de Johanneskerk uit Soest was voor herhaling vatbaar. Namens de KCC dank voor ieders inzet.

 Belangrijke datums
25 augustus – zomermarkt
11 oktober – gemeentemiddag in ‘De Furs’

 Belangstelling en meeleven
In verpleeghuis St. Elisabeth, Kloosterlaan 29
3749 AK Lage Vuursche:

Mevr. A.A. Meerveld-de Waard
Mevr. D.J. van Manen
Mevr H.M. Gunther-de Jong

In verpleeghuis ‘de Wijngaard’, afdeling Merel, kamer 2,
Dennenweg 2, 3735 MR Bosch en Duin:

Dhr. F. van Wijde.


Collecten kerkrentmeesters

In de periode van 20 februari t/m 19 maart 2018 zijn
de collecte opbrengsten als volgt:

Instandhouding eredienst:                                        € 357,65
Onderhoudsfonds:                                                       €   85,50
Collecte kerkbode:   (04-03-2018)                           € 145,35
Bidstondcollecte totaal                                            € 1.264,40

Verantwoording giften:

Via ouderling H. Kuus  € 100,- voor de onkosten van de zangavond met ons geliefde liederen.

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.

De kerkrentmeesters

Diaconie collecten
25-02-2018  Voorjaarszendingscollecte G.Z.B.        € 279,55
04-03-2018  Diaconie                                                    € 139,20
11-03-2018  Project 1027                                               €   92,40

Verantwoording giften:

Via diaken H. van Dam € 10,- voor de diaconie.
Via diaken H. van Dam € 10,- voor de diaconie.

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.

De diaconie

Opbrengst inzamelingsactie in 2017:
Ook in 2017 zijn er in plaatselijke gemeenten weer dozen vol postzegels en ansicht- en geboortekaarten ingezameld. Vrijwilligers hebben alles vervoerd, uitgezocht en gesorteerd om het materiaal uiteindelijk te kunnen verkopen op beurzen voor verzamelaars en aan handelaren. De opbrengst in 2017

Is totaal € 31.533,- Een heel mooi bedrag! Heel hartelijk dank aan alle vrijwilligers, die met veel inzet en enthousiasme voor een mooie opbrengst nebben gezorgd voor Kerk in Actie en de GZB. Hiermee kunnen beide organisaties mensen ondersteunen hun leven waardevol te leven.

Zo kan Li uit China naar school, kan Kwazi uit Afrika aan het werk en kan Ltje naailes geven aan vrouwen in Papoea. Namens hen, hartelijk dank!

Psalmzangavond

Op D.V. vrijdagavond 13 april 2018 is er een niet-ritmische Psalmzangavond met medewerking van de bovenstemgroep Kockengen. Deze zal zijn in de Hersteld Hervormde kerk, Groenekanseweg 66 te Groenekan. Aanvang 19.30 uur. De algehele leiding is in handen  van Ds. A.J. Britstra, die tevens ook een meditatie hoopt te verzorgen. De avond wordt georganiseerd door Comité Adullam Maartensdijk, er zal een collecte zijn voor de Stichting Adullam Gehandicaptenzorg. Jong en oud van harte uitgenodigd te komen zingen!

Weeksluiting Dijckstate
Er is weer een weeksluiting in Dijckstate op D.V. 20 april om 19.30 uur. Voorganger is ds. R.W. de Kooijer. Na afloop is er gelegenheid tot koffiedrinken. Hartelijk welkom.

Voor de liefde van Jezus

Dank Heer Jezus, dank Heer Jezus
is ons lied nu en altijd
Want er is geen hoop, geen Redder
als Gij Zelf ons niet bevrijdt.

Dank Heer Jezus, want Gij geeft ons
voor de dienst aan U de kracht;
Niet kan ons van U meer scheiden,
in vertrouwen op Uw macht.

Dank Heer Jezus, aan Uw Tafel
wilt Gij Zelf aanwezig zijn;
Daar ontvangen w’U, o Heiland,
in het Brood en in de Wijn.

Dank Heer Jezus, voor Uw liefde
Dank Heer Jezus, voor het kruis;
Dank Heer Jezus, Gij zijt met ons,
brengt ons naar het Vaderhuis.

Dank Heer Jezus, dank Heer Jezus
dat dit danklied eeuwig duurt;
Met Uw kinderen vergaderd,
één in liefde, één in U!

Amen

Het slotkoraal van ‘the Crucifixion’ van John Stainer