Kerkbode

Juli/augustus 2022

GEMEENTEBERICHTEN DE VUURSCHE
Kerkenraad
Consulent:
Ds. G. C. Klok  Putten
Pastoraat:
drs. G. A. van Ginkel  Maartensdijk

Ouderling – Scriba:
Dhr. R. Oelderik
Bovenkruier 3
3738WB Maartensdijk tel.  0346 211702
Email: kerkenraadlv@gmail.com
Coördinator AVG wetgeving
Tevens het adres om preekbandjes te bestellen.
Adres van de kerkenraad:
Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk.
Ouderling-kerkrentmeester:
Dhr. H. Kuus, Vuurseweg 1
3723 MD Bilthoven. Tel.nr. 035 – 6668201

Website van de gemeente:  www.destulpkerk.nl
Twitter: www.twitter.com/destulpkerk
Facebook: www.facebook.com/destulpkerk

Diaconie:
NL69 INGB 0000 7089 15 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Vuursche te Maartensdijk

Kerkrentmeesters:
NL62 INGB 0000 2353 90 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche
NL48 RABO 0304 7124 69 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche

Ned. Hervormde begraafplaats De Vuursche:
Postadres: Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk
NL76 INGB 0005 3060 07

Uit de gemeente
We zijn dankbaar dat mevr. H. Mulder-van Bruggen, weer thuis mocht komen na een revalidatietraject in Utrecht. We wensen haar een verder, volledig herstel toe uit Gods hand. ‘Het is God Die mij met kracht omgordt; Hij heeft mijn weg volkomen gemaakt’. Psalm 18:33

Verhuisd
We ontvingen bericht dat mevr. F.A. Kramer-Kant is verhuisd van haar woning aan de Kievitlaan naar Gregoriuslaan 35/601, 3723 KS te Bilthoven. We wensen haar Gods onmisbare zegen toe en hopen dat ze een goede tijd mag ontvangen.

jubileum
Op donderdag 23 juni was het de 40-jarige trouwdag van de fam. J. Steenbeek-van Es,  Al deze jaren mochten ze uit Gods hand ontvangen. We feliciteren Hans en Marian van harte met dit jubileum, samen met hun kinderen en kleinkinderen en hun ouders. Er waren ook dagen van zorg, maar steeds was Gods nabijheid er die hen gedragen heeft. We wensen hen toe dat ze zullen weten: ‘Dag aan dag draagt Hij ons, die God is onze zaligheid’.

Jubileum
Op 19 juli hoopt de fam. H. van Dam-Hoogendoorn te vieren dat ze 60 jaar getrouwd zijn. Een lange reeks van jaren die God aan hen gegeven heeft. Iedere dag spreekt van Zijn trouwe genadige zorg over ons leven. Op zo’n moment sta je er bij stil. We kijken terug en ook vooruit, maar bovenal omhoog. Wij zien op God die leeft. Bij Hem ligt ons leven, bij Hem ligt onze toekomst. We wensen Henk en Greet van Dam, samen met allen die hen lief zijn, een vreugdevolle dag toe. Vertrouw op Zijn genade voor iedere dag die komt.

Huwelijk
Op D.V. 25 augustus gaan Albert en Anja trouwen. Ze vragen Gods zegen over hun huwelijk in een kerkdienst in de Stulpkerk om 16.30 uur die geleid zal worden door ds. G.H. Kruijmer. We wensen hen een onvergetelijke en vreugdevolle dag toe. Een leven waarin ze elkaar uit Gods hand mogen ontvangen. Een leven dat iedere dag wordt gedragen door Zijn goedheid.

Zomermarkt
De zomermarkt komt dichterbij. We hopen deze dag te houden op D.V. zaterdag 20 augustus van 10.00-16.00 uur op het kerkterrein. Op de eerste zaterdagen van juli en augustus is er gelegenheid om spullen in te leveren bij de garage van de pastorie. Verder zijn DE-bonnen en Stoepjeszegels welkom. We hopen op een mooie, goede, gezegende dag.

Weeksluitingen Elisabeth Park
In de vacatureperiode zal ds. A.D. Goijert uit Nijkerk de weeksluitingen in Elisabeth Park verzorgen. De eerstvolgende keer is op D.V. vrijdag 26 augustus om 16.00 uur in de huiskamer (begane grond) van de Merelhof. Bij vragen kunt u contact opnemen met dhr. J. Kuijt. We hopen op een gezegend samenzijn.

Vakantieperiode
De zomervakantie nadert. We hopen rust te kunnen nemen en nieuwe kracht te ontvangen. Neem bij vragen rond pastoraat altijd contact op met de kerkenraad (035-6668201).

Afscheid
Deze dagen staan in het teken van afscheid nemen. Steeds realiseer je je dat dingen voor het laatst zijn geweest. We denken met dankbaarheid terug aan de laatste avondmaalsviering. Daarin stond Psalm 84 centraal, die ook bij de eerste bediening in 2006 gesproken heeft. De Psalm die spreekt over het verlangen naar Gods huis, naar God Zelf. Een Psalm om mee verder te gaan.

Afscheid nemen vervult je met een bepaalde weemoed. Wat heeft de Vuursche een overweldigende schoonheid. Wat kan het ongekend stil zijn. Wat hebben we hier een geweldige tijd gehad. Dank aan de kerkenraad voor de wijze waarop zij het afscheid hebben georganiseerd. Dank aan ieder die een afscheidsgroet heeft gestuurd of persoonlijk is langs gekomen. We zullen het niet vergeten.

Intrededienst
Op D.V. 10 juli hoop ik te worden bevestigd in Wapenveld. De gemeente van Lage Vuursche is van harte uitgenodigd om daarbij te zijn. De diensten zijn om 9.30 uur en 14.30 uur. Ieder die wil komen kan zich opgeven via kerkrentmeesters@hervormdwapenveld.nl. We hebben al gemerkt dat er ook via de digitale weg wordt meegeleefd en meegekeken, dat geeft ook verbondenheid aan.

Ons nieuwe adres:
Kerkstraat 2, 8191 LV, Wapenveld

Tenslotte

Voor het laatst een hartelijke groet uit de pastorie aan de Hoge Vuurseweg!

Gijsbert en Barbara & Bartine, Neline, Henrieke Kruijmer

Dank
Hierbij wil ik iedereen bedanken, die de afgelopen maanden zo meeleefde met me. Zowel per post, telefoontjes als bezoek! Dat heeft me/ons erg goed gedaan!

Truus van der Heide-Oudenaarden

Bijbels voor Rwanda
In maart 2020 konden we nog net het laatste vliegtuig uit Rwanda nemen, op de vlucht voor corona. Sindsdien hebben we alleen maar gewacht. De omstandigheden waren moeilijk daar en hier. Telkens uitstel. Gelukkig geen afstel D.V. In die ruim 2 jaar hebben we wel regelmatig geld opgestuurd voor voedselhulp en ook voor Bijbels. Dat deden we via zendeling Rik Mager die in Rwanda werkt, in een van de armste gebieden. Het totaal aantal uitgedeelde Bijbel, studiebijbels en kinderbijbels is nu vanaf 2010: 31.507!!! Zoveel mensen gezegend met het Woord van God.

Jammergenoeg zijn de prijzen in Rwanda ook enorm gestegen. Betaalden we jarenlang 5 euro voor een Bijbeltje, nu kosten ze 7,50 euro. Daar mag de vaak straatarme bevolking niet de dupe van worden. We sparen gewoon harder. Ik heb het programma klaar voor een volgende reis. Samen met Johan van Velden uit ’s Gravenzande hopen we van 29 augustus tot en met 10 september weer naar dat prachtige, bergachtige Rwanda te gaan. Helaas ook bij velen bekend als het land van de genocide in 1994. Met alle gevolgen van dien, bijvoorbeeld dat ik te horen krijg: u preekt voor moordenaars! Het wordt mijn 14e reis, van Johan de 6e. We hopen dat de KLM meewerkt. Onze vaste chauffeur Alphonse is weer beschikbaar, op de Bible Society van Rwanda in hoofdstad kijken ze naar onze komst uit, begeleiders en vertalers zijn gereed. We hopen wel een 30 gemeenten aan te doen, door heel het land heen. Anglicanen, Presbyterianen Methodisten  en Baptisten gaan we bezoeken. Sommige mensen hier vragen ons of we nog geld kunnen gebruiken. Zeker wel. Het kan weer worden overgemaakt naar de Diakonie van de Hervormde Gemeente van Eemnes, NL42 RABO 0315 9015 27. Of Ds.A.D.Goijert, NL67 INGB 0001 7422 92.

Graag vermelden: Bijbels voor Rwanda.

Namens christenen in Rwanda hartelijk dank voor uw bijdrage en uw gebeden.

Tijdens de reis kunt u ons volgen op: Facebook@Bijbels voor Rwanda.

Ds. Goijert, Tijgervlinder 44, 3863GP, Nijkerk.

Tel 033-8446241. a.goijert3@upcmail.nl

Belangstelling en medeleven
In verpleeghuis Elisabeth Park, Kloosterlaan 37, 3749 AJ, Lage Vuursche verblijven de volgende gemeenteleden:

  • Mevr. P.M. Gerritsma – Hogeweg
  • Mevr. N. de Jong – van der- Flier
  • Mevr. D.J. van Manen
  • Mevr. G. Mouw
  • Dhr. W. van Schaik
  • Dhr. R. Seubring

In Oranje Nassau’s Oord, afd. Het Broek, Kortenburg 4, 6704 AV Wageningen:

  • Dhr. J. W. Christiaanse

Collecte Kerkrentmeesters
In de periode van 17 mei  t/m  21 juni 2022
Zijn de collecte opbrengsten als volgt:

Instandhouding eredienst                                          € 790,20
Onderhoudsfonds                                                         € 151,90

Verantwoording giften:

Via Ouderling H. Kuus  € 11,- voor de kerk
Via dhr. J. Kuijt  € 70,- voor de kerk
Via dhr. J. Kuijt  € 20,- voor de kerk
Via dhr. H. van Dam  € 10,- voor de kerk
Via de bank € 20,- voor de Barbecue

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.
De kerkrentmeesters

Collecte Diaconie
26-05-2022  Lijdende kerk Open Doors                 € 143,30
05-06-2022  Diaconie                                                    €   89,10
05-06-2022  Pinksterzendingscollecten  GZB      € 346,50
19-06-2022  Werelddiaconaat Project 1027        € 167,60
18-06-2022  Busje van de  Barbecue                       € 365,00

Verantwoording giften:
Via dhr. H. van Dam  € 10,- voor de diaconie
Via de bank  € 50,- voor de diaconie
Giften via de bank voor de diaconie tot en met 30-05-2022

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.
De diaconie