Kerkbode

GEMEENTEBERICHTEN DE VUURSCHE

Kerkenraad
Predikant:
Ds. G.H. Kruijmer, Hoge Vuurseweg 2
3749 AB Lage Vuursche, tel. 035 – 6668227
E-mail: gb.kruijmer@solcon.nl
Ouderling – Scriba:
Dhr. R. Oelderik
Bovenkruier 3
3738WB Maartensdijk tel.  0346 211702
Email: kerkenraadlv@gmail.com
Coördinator AVG wetgeving
Tevens het adres om preekbandjes te bestellen.
Adres van de kerkenraad:
Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk.
Ouderling-kerkrentmeester:
Dhr. H. Kuus, Vuurseweg 1
3723 MD Bilthoven. Tel.nr. 035 – 6668201

Website van de gemeente:  www.destulpkerk.nl
Twitter: www.twitter.com/destulpkerk
Facebook: www.facebook.com/destulpkerk

Diaconie:
NL69 INGB 0000 7089 15 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Vuursche te Maartensdijk

Kerkrentmeesters:
NL62 INGB 0000 2353 90 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche
NL48 RABO 0304 7124 69 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche

Ned. Hervormde begraafplaats De Vuursche:
Postadres: Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk
NL76 INGB 0005 3060 07

Uit de gemeente

Uit de gemeente
Mevr.Rijkse-van Dijk verblijft in Domstate te Utrecht voor een hersteltraject. We denken aan mevr. J. Sterk-van Beek die in Gooizicht verblijft, in afwachting van een meer definitieve plaats waar ze de zorg kan ontvangen die ze nodig heeft. In ‘de Biltse Hof’ is dhr. G. Vervat opgenomen voor een proces van revalidatie. We wensen hen Gods nabijheid toe en alles wat nodig is om met zorgvolle omstandigheden om te gaan. We horen wat daarvoor nodig is in Jesaja 40:1: ‘Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen’.

Kerkenraadsverkiezing
Aan de gemeente wordt gevraagd om namen in te dienen voor de komende vacature van diaken door het afscheid van dhr. H. van Dam. We hopen ook een nieuwe ouderling te kunnen benoemen. Daarom ook de vraag om namen in te dienen voor het ambt van ouderling. We zijn dankbaar dat de kerkenraadsbank momenteel wordt gevuld door vijf broeders, maar versterking is nodig. Tot D.V. vrijdag 11 oktober kunt u schriftelijk namen indienen bij de scriba van de kerkenraad, dhr. R. Oelderik, Bovenkruier 3, 3738 VB Maartensdijk.

Kinderoppas
Op zondagmorgen is er kinderoppas in de pastorie. De coördinatie daarvan ligt bij mevr. J. Kuus.

Zondagsschool
We komen deze maand weer samen op D.V. 6 oktober om 14.30 uur in de pastorie. Het is fijn om elkaar weer te zien na een aantal maanden van vakantie. Kinderen die belangstelling hebben om (een keer) te komen, zijn welkom!!

Verjaardagskaart
Dit jaar willen we vanuit de zondagsschool weer een verjaardagskaartje sturen naar de gemeenteleden dit op prijs stellen. Ieder die een kaartje op prijs stelt kan zijn/haar naam met volledige adresgegevens op de lijst noteren!!

Gemeentemiddag
Op D.V. donderdag 10 oktober hopen we weer een gezellige gemeentemiddag te houden, zoals we gewend zijn samen met verpleeghuis ‘Elisabeth Park’. Dhr. V.W. van Poortvliet uit Bennekom zal ons een serie oude schoolplaten laten zien, die u zich nog wel herinnert van de lagere school. Langs de wand hingen bijvoorbeeld ‘De overwintering op Nova Zembla’, of ‘Het gevangen nemen van Graaf Floris V’. Zo kunnen we onze schooltijd nog terug beleven met behulp van de dia’s. We hopen op een goede opkomst, en iedereen is welkom. Aanvang half drie in ‘De Furs’.

Hopelijk tot ziens, de Kerk-Contact-Commissie.

Jongerenavond
Na de avonddienst van D.V. 20 oktober zijn de jongeren welkom in de pastorie. We beginnen met enkele vragen over de preek die we gehoord hebben. Daarna is er ruimte voor ontspanning en gezelligheid. We hopen op deze manier een vervolg te kunnen geven aan de zondagsschool.

Catechese jongeren
Vanaf 24 september is er op dinsdagavond om 19.00 uur catechese voor jongeren vanaf 12 jaar in de Johanneskerk te Soest. We gaan aan de slag met het boekje ‘Wat gebeurt er in de kerkdienst?’ uit de methode Reflector. Op deze groep komen Judith en Willem Nonhof en Bartine Kruijmer. Verder hopen we ook jongeren uit Soest te ontmoeten.

Catechese vanaf 16 jaar
Op D.V. maandag 7 oktober komt de catechesegroep vanaf 16 jaar weer bijeen in de Ontmoetingskerk te Maartensdijk. We zijn dankbaar dat verschillende jongeren hebben aangegeven weer te willen komen. We gaan dit seizoen nadenken over ‘Discipel voor het leven’ uit de methode Reflector. Uiteraard is een boekje een hulpmiddel. Het gaat vooral om de gesprekken die we samen kunnen hebben over thema’s die ons bezighouden. We hopen op een goed nieuw seizoen.

Vrouwengesprekskring
We komen weer bijeen op D.V. 8 oktober om 10.00 uur. We gaan verder met de behandeling van het Onze Vader. Dit keer is het bij Marian Steenbeek, Otto Doornenbalweg 5 in Maartensdijk. Ieder die ( een keer) belangstelling heeft is hartelijk welkom!!

 Elisabeth Park
Op D.V. 25 oktober is er om 16.00 uur een weeksluiting op Elisabeth Park in de Merelhof. We hopen op een gezegende ontmoeting. Allen weer hartelijk welkom!

Bijbelkring
Op D.V. 29 oktober komt de Bijbelkring weer samen om 20.00 uur in de pastorie. De eerste keer willen we overleggen over het thema. We kunnen verder gaan met het boekje over Korinthe, maar een nieuw thema is ook bespreekbaar. Allen weer hartelijk welkom.

Kledinginzameling
Ook dit jaar willen wij meewerken met de inzameling in Baarn voor mensen in nood. De datum is 12 en 13 november. Nader bericht volgt in het Kerkblad van November.

Tenslotte
Een hartelijke groet uit de pastorie,

Ds. G.H. Kruijmer

SOLIDARITEITSKAS
In november hopen we weer de bekende bijdrage te innen van de bovengenoemde kas. Deze is in het verleden door de synode in het leven geroepen om steun te verlenen aan kleine gemeenten die aan bepaalde verplichtingen niet kunnen voldoen of opdrachten niet meer kunnen bekostigen.

Het is voor hen primair bedoeld als overbruggingsbijdrage. Wij worden gevraagd een bedrag van 10 euro per lidmaat en volwassen dooplid te innen. Ongeacht de opbrengst, voor onze gemeente een vaste afdracht, maar wel mag de eigen gemeente een gedeelte voor eigen gebruik houden voor haar werkzaamheden.   De Kerkrentmeesters rekenen op uw medewerking.

ACTIE SCHOENENDOOS
De folders van de schoenendoos actie zijn weer binnen gekomen. Wij vinden het fijn als u als gemeente weer mee doet om de dozen te vullen. Binnen kort krijgt u de folder weer uitgedeeld, als u zegt het is te veel werk willen wij u graag helpen. De dozen gaan dit jaar naar Malawi, Sierra Leone , Togo

Moldavië, Roemenië en vluchtelingen kampen op de Griekse eilanden. Zaterdag 9 november kunnen ze worden ingeleverd tussen 10.00 uur en 12.00 uur in het portaal voor in de kerk. Wij hopen op veel blijde kindergezichtjes. Doet u mee ?

De zendingscommissie.

 Weeksluiting Dijckstate
Er is weer een weeksluiting in Dijckstate op D.V. 18 oktober april om 19.30 uur. Voorganger is ds. G.H. Kruijmer. Na afloop is er gelegenheid tot koffiedrinken. Hartelijk welkom.

Reformatieherdenking
Het nieuwe seizoen van IRS Gooi & Sticht vangt aan met een Reformatieherdenking in de Stulpkerk van Lage Vuursche op vrijdagavond 1 november, aanvang: 19.45 u. De voorzitter, drs. G.A. van Ginkel verzorgt de opening, en prof.dr. M.J.Kater predikant en hoogleraar in de Christelijk Gereformeerde Kerken spreekt over een nader te bepalen thema.

Thema-avonden Maartensdijk
In Maartensdijk wordt door het regionale comité sinds 1999 ieder seizoen een aantal thema-avonden belegd. Het doel van deze avonden is onderwijs te ontvangen vanuit de Bijbel tot verdieping en verrijking van het geestelijk leven. Na de lezing is er gelegenheid vragen in te dienen, die na de pauze door de inleider behandeld worden. Van iedere lezing wordt een samenvatting uitgereikt.

Het programma voor het winterseizoen 2019-2020 bestaat uit drie avonden met de volgende sprekers en thema’s:

Dinsdag 19 november 2019
Thema:  500 jaar Reformatie in Zwitserland
Spreker: Ds. M. Van Kooten

Dinsdag 21 januari 2020
Thema: Geloofstwijfel en geloofszekerheid
Spreker: Ds. J. Belder

Dinsdag 17 maart 2020
Thema: volgt
Spreker: Ds. J.C. de Groot

Voor alle data geldt: Deo Volente.

Locatie: Ontmoetingskerk,
Julianalaan 26 te Maartensdijk.
Aanvang : 19.45 uur. Sluiting: 21.45 uur
Entree: € 3,- (kostendekkend)

Koffie/ thee: € 1,-

Naast de entree wordt een collecte gehouden voor het werk van stichting IRS.

Meer informatie over IRS: www.irs.nu en bij de voorzitter van het comité: drs. G.A. van Ginkel, tel. 0346-213445

Belangstelling en meeleven
In verpleeghuis Elisabeth Park, Kloosterlaan 37,
3749 AJ  Lage Vuursche

Mevr. D.J. van Manen

Mevr. H.M. Gunther-de Jong

Dhr. W. van Schaik

Merel hof  BO-18

Dhr. A.W. Pijlman

Kloosterlaan 37b 3749 A.J. Lage Vuursche

Mevr. A. P. van den Bos-Bierens

Kloosterlaan 37c 3749 A.J. Lage Vuursche

In verpleeghuis De Wijngaard Dennenweg 2,
3735 MR  Bosch en Duin.

Dhr. F. van Wijde

Afdeling  Merel  Kamer 2

Agenda
Alle data D.V.
10-10-2019 Gemeentemiddag samen met het Elisabeth Park.
18-12-2019 Kerstgemeentemiddag.
06-02-2020 Gemeentemiddag samen met het Elisabeth Park.

COLLECTE KERKRENTMEESTERS
In de periode van 20 augustus t/m 16 september 2019
Zijn de collecte opbrengen als volgt:

Instandhouding eredienst:                                                        € 492,50

Onderhoudsfonds:                                                                       € 130,40

Verantwoording giften:
Via de bank een gift op  12-09-2019 van                              € 100,00
Via Dhr. J. Kuijt een gift voor het kerkbode                        €   20,00
Via Dhr. J. Kuijt een gift voor de kerk                                   €     5,00

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.

De kerkrentmeesters.

DIACONIE COLLECTEN
11-08-2019 Werelddiaconaat Project 1027                          € 102,25
25-08-2019 G.Z.B. Zomerzendingscollecte                          € 309,40
01-09-2019 Diaconie                                                                 € 102,50
01-09-2019 I.Z.B.                                                                       € 104,85
15-09-2019 Eleos                                                                        €   75,50

Verantwoording giften:
Via diaken H. van Dam voor de diaconie                              €  20,00
Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.

De diaconie.