Kerkbode

GEMEENTEBERICHTEN DE VUURSCHE

Kerkenraad
Predikant:
Ds. G.H. Kruijmer, Hoge Vuurseweg 2
3749 AB Lage Vuursche, tel. 035 – 6668227
E-mail: gb.kruijmer@solcon.nl
Ouderling – Scriba:
Dhr. R. Oelderik
Bovenkruier 3
3738WB Maartensdijk tel.  0346 211702
Email: kerkenraadlv@gmail.com
Coördinator AVG wetgeving
Tevens het adres om preekbandjes te bestellen.
Adres van de kerkenraad:
Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk.
Ouderling-kerkrentmeester:
Dhr. H. Kuus, Vuurseweg 1
3723 MD Bilthoven. Tel.nr. 035 – 6668201

Website van de gemeente:  www.destulpkerk.nl
Twitter: www.twitter.com/destulpkerk
Facebook: www.facebook.com/destulpkerk

Diaconie:
NL69 INGB 0000 7089 15 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Vuursche te Maartensdijk

Kerkrentmeesters:
NL62 INGB 0000 2353 90 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche
NL48 RABO 0304 7124 69 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche

Ned. Hervormde begraafplaats De Vuursche:
Postadres: Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk
NL76 INGB 0005 3060 07

Uit de gemeente
De afgelopen weken waren er nieuwe zorgen over de gezondheid van dhr. W. Braun, Hij moest worden opgenomen in het Tergooiziekenhuis te Blaricum. We hopen dat hij herstel van krachten zal ontvangen. Eind november onderging mevr. G. van Dam-Hoogendoorn, een operatie. We wensen haar een voorspoedig herstel toe. Eveneens eind vorige maand onderging mevr. S. van Dam-van Keulen een medische ingreep. We wensen haar ook een voorspoedig herstel toe. Verder wacht dhr. G. Vervat, op een meer definitieve zorgplek in Baarn. Het betekent dat we hem uit de Vuursche zien vertrekken. Het is voor hem een hele verandering en wij zullen deze Vuurschenaar zeker missen. We hopen dat hij door Gods genade zal ontvangen wat nodig is in de zorgvolle omstandigheden. Verder ontvingen we een bericht van verhuizing van mevr. J. Sterk-van Beek. Zij woont in verzorgingshuis St. Jozef, Minckelerstraat 81 te Hilversum. We wensen haar een goede en gezegende tijd toe op dit nieuwe adres.

In alle omstandigheden geldt wat de Psalmdichter zegt: ‘Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God’. Psalm 146:5

Heengegaan in 2019
We denken terug aan degenen die in het aflopen jaar overleden. De maand december zal voor de nabestaanden vol herinneringen zijn.

  • Op 3 maart is heengegaan mevr. Yvonne Otten, Karnemelkseweg 1 te Lage Vuursche in de leeftijd van 49 jaar
  • Op 14 april is heengegaan dhr. Willem Overeem, Vuurscheweg 232 in de leeftijd van 92 jaar
  • Op 17 april is heengegaan mevr. Jacoba Hoogendoorn-Boshuis, Pr. Julianalaan 88 te Maartensdijk in de leeftijd van 85 jaar
  • Op 10 juli is heengegaan dhr. Reijer van Reenen, Nieuw Loosdrechtsedijk 71 te Nieuw Loosdrecht in de leeftijd van 91 jaar

In de dienst van Oudejaarsavond zullen we hun namen noemen. We denken ook met dankbaarheid terug aan het goede dat God in hen gegeven heeft. We wensen de families in alles Gods nabijheid toe. We beseffen dat God alleen hen werkelijk kan troosten. Deze troost wensen we ook toe aan gemeenteleden die te maken kregen met een lege plaats.

Zondagsschool
We komen deze maand op zondagsschool bij elkaar op D.V. 8 december om 14.30 uur. Kom je ook? We gaan deze keer nadenken over de profeet Micha. Het is de periode van Advent en we bereiden ons voor op de viering van het Kerstfeest. De Heere Jezus kwam als een klein kindje om onze Zaligmaker te zijn!

Catechese 12+
De jongeren vanaf 12 jaar komen deze maand bij elkaar op D.V. donderdag 5 en 12 december. De jongeren van 18 jaar en ouder hebben catechese op D.V. maandag 2 en 9 december. Daarna is er enkele weken geen catechese in verband met de Kerstvakantie. Hopelijk tot ziens!

Bijbelkring
Op D.V. 10 december is er Bijbelkring in de pastorie om 20.00 uur. We zijn gestart met een boekje over het leven van Jozef. Het heeft als titel: ‘Dienen in Gods opdracht’. Hij werd onderkoning van Egypte om een groot volk in het leven te behouden. Ook vandaag kunnen we er veel uit leren, we hopen op een goed vervolg van de Bijbelkring. We beginnen met een nieuw onderwerp, daarom zijn nieuwe belangstellenden ook van harte welkom!

Koffiedrinken
Op D.V. 1 december is er na morgendienst weer gelegenheid om koffie te drinken in de pastorie. Voorganger deze morgen is drs. G.A. van Ginkel. We hopen op een gezegende dienst en goede ontmoeting na afloop.

Kerstgemeentemiddag
Op woensdag 18 december in ‘de Furs’ vanaf 14.30 uur wordt de kerstgemeentemiddag gehouden. We proberen een goede invulling voor deze middag te vinden. We denken dat we naast de Kerstliturgie en de broodmaaltijd nog iets gevonden hebben in het vertonen van beelden uit verpleeghuis ‘Elisabeth Park’. Zowel van binnen als van buiten het gebouw, met de maandsluiting die naar overleg met Kees Maasland door ds. Kruijmer wordt gehouden. Iedereen welkom en er kunnen er altijd nog meer belangstellenden bij. Opgeven voor de broodmaaltijd bij diaken H. van Dam (0346-212797). Tot ziens namens de KCC.

Jongerenbijeenkomst
We komen met de jongeren van onze gemeente weer samen op D.V. 29 december na de avonddienst. Eerst bespreken we enkele vragen over de preek die we hebben gehoord. Daarna is er een informeel gedeelte. We hopen op een fijne bijeenkomst.

Ambtsdragersbevestiging
Op D.V. 5 januari worden er twee nieuwe ambtsdragers bevestigd, dhr. R. Nonhof tot diaken en dhr. K. Zeldenrijk tot ouderling. We wensen hen alvast een gezegende dienst en hopen dat ze hun ambtelijk werk tot opbouw van de gemeente mogen doen. Het kan alleen in navolging van de grote Ambtsdrager, de Heere Jezus Christus. Hij roept ons en gaat voor in alles. Het betekent ook dat we afscheid zullen nemen van dhr. H. van Dam. Hij heeft aangegeven een aantal taken te willen blijven doen, met name het rondbrengen van bloemen aan de jarigen. Het is een mooie taak, die hij al een aantal jaren verricht. We wensen hem en zijn vrouw in alles Gods zegen toe.

Kerstperiode
Op zondag 1 december begint de  Adventsperiode. In de verkondiging horen wij over de komst van Christus op aarde. Er zijn – Deo Volente – een aantal activiteiten die we onder uw aandacht brengen.

  • Op woensdag 18 december is de Kerstgemeentemiddag met een Kerstliturgie en een overdenking. Dhr. Kuijt zal een presentatie verzorgen.
  • Op donderdag 19 december is de jaarlijkse Kerstzangdienst met medewerking van het christelijk gemengd koor Excelsior uit Kockengen onder leiding van dirigent Wim de Penning en muzikale begeleiding van organist Bert Elbertsen. Aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis, wel wordt er een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.
  • Op zaterdag 21 december is er een Kerstviering voor de bewoners van Elisabeth Park. We zingen samen mooie liederen en lezen het Evangelie. Aanvang 14.30 uur in ‘de Furs’.
  • Er is op vrijdag 20 en zaterdag 21 december een Kerstmarkt in het dorp. De kerk is deze dagen geopend voor bezichtiging.
  • Op 6 februari 2020 is er een Gemeentemiddag samen met het Elisabeth Park.

Belangstelling en meeleven
In verpleeghuis Elisabeth Park, Kloosterlaan 37,
3749 AJ  Lage Vuursche

Mevr. D.J. van Manen
Mevr. H.M. Gunther-de Jong
Dhr. W. van Schaik Merel hof  BO-18
Dhr. A.W. Pijlman Kloosterlaan 37b 3749 A.J. Lage Vuursche
Mevr. A. P. van den Bos-Bierens Kloosterlaan 37c 3749 A.J. Lage Vuursche

In verpleeghuis De Wijngaard Dennenweg 2, 3735 MR  Bosch en Duin.
Dhr. F. van Wijde Afdeling  Merel  Kamer 2

Tenslotte
We zijn de laatste maand van het jaar 2019 ingegaan. De donkere dagen voor het Kerstfeest. Een lied zingt van ’s werelds duistere wolken, waaruit het Licht der lichten is opgegaan. Een mooie aanduiding voor het wonder van het Kerstfeest! Wij ontsteken lichtjes, klein en groot. Alleen de Zaligmaker is hét Licht van de wereld. Het Licht dat alles overtreft en alle duisternis verdrijft. We hopen op gezegende kerkdiensten in de periode van Advent en Kerst.

Een hartelijke groet uit de pastorie,

Ds. G.H. Kruijmer

Kledinginzameling
We merken dat de kleding inzamelingsactie steeds meer begint te leven. Het resultaat was een stampvolle aanhanger die we naar het verzameladres konden brengen, terwijl ook nog een gedeelte in de auto moest worden geladen. Hartelijk bedankt voor ieders medewerking. Deze actie is zo praktisch doordat ze niets kost dan alleen wat zoek en opruimwerk. De mensen voor wie het is, zitten om de opbrengst te springen. Hopelijk tot volgend jaar.

Actie Schoenendoos
Het was goed om te doen en spannend hoeveel dozen we op zouden halen. En we hebben 119 dozen gekregen Jong en Oud heeft meegedaan uit de Gemeente en de jeugd van het Rode Kruis allen die meegedaan hebben heel hartelijke dank voor zoveel blijde Kindergezichtjes.

Want daar doen we het voor.

De Zendingscommissie.

Collecte kerkrentmeesters
In de periode van 22 oktober t/m 18 november 2019

Zijn de collecte opbrengsten als volgt:

Instandhouding eredienst                                                          €    416,10
Onderhoudsfonds                                                                         €      66,90
Collecte kerkbode  17-11-2019                                                  €    124,65
Dankstond collecte                                                                        €  1488,85

Verantwoording giften:
Via diaken H. van Dam  € 20,- voor de kerk
Via diaken H. van Dam  € 20,- voor de kerkbode
Via diaken H. van Dam  € 10,- voor de kerkbode
Via dhr. J. Kuijt een gift voor de kerk                                   €   10,-
Via de bank op 14-11-2019 gift voor de kerk                     €  125,-
Via de bank op 16-11-2019 gift voor de dankstond          €  250,-

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.

De kerkrentmeesters

 Diaconie collecten
03-11-2019 Diaconie                                                  € 108,45
03-11-2019 Najaar zending collecte G.Z.B.           € 209,05
10-11-2019 Werelddiaconaat                                    € 101,35

Verantwoording giften:
Via diaken H. van Dam
Voor de diaconie             €  10,-
Voor de kerktelefoon     €  75,-
Voor de kerktelefoon     €  50,-

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.

De diaconie

 Kerstgroet van alle eeuwen

Houdt hieraan terdege vast
dat God de Vader God de Zoon heeft voortgebracht
vóór de tijd
en dat Hij Hem heeft doen voortkomen uit de Maagd
ín de tijd.

Die eerste geboorte overstijgt de tijden,
die laatste geboorte verlicht de tijden.
Beide zijn niettemin wonderlijk:
de eerste zonder moeder,
de laatste zonder vader.

Toen God zijn Zoon voortbracht
heeft Hij Hem zelf voortgebracht,
zonder medewerking van een moeder:
toen de moeder een Zoon voortbracht,
zonder medewerking van een man.

Uit de Vader is Christus geboren
zonder begin:
uit de moeder is Hij vandaag geboren
met een vaststaand begin.

Uit de Vader geboren
heeft Hij ons geschapen:
uit de moeder geboren
heeft Hij ons herschapen.

Aan de geboorte uit de Vader
danken wij dat wij bestaan:
aan de geboorte uit de moeder
danken wij dat wij niet vergaan.

Augustinus

Uit Sermo 140, Kerstdag 427-428