Kerkbode

September 2021

GEMEENTEBERICHTEN DE VUURSCHE
Kerkenraad
Predikant:
Ds. G.H. Kruijmer, Hoge Vuurseweg 2
3749 AB Lage Vuursche, tel. 035 – 6668227
E-mail: gb.kruijmer@solcon.nl
Ouderling – Scriba:
Dhr. R. Oelderik
Bovenkruier 3
3738WB Maartensdijk tel.  0346 211702
Email: kerkenraadlv@gmail.com
Coördinator AVG wetgeving
Tevens het adres om preekbandjes te bestellen.
Adres van de kerkenraad:
Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk.
Ouderling-kerkrentmeester:
Dhr. H. Kuus, Vuurseweg 1
3723 MD Bilthoven. Tel.nr. 035 – 6668201

Website van de gemeente:  www.destulpkerk.nl
Twitter: www.twitter.com/destulpkerk
Facebook: www.facebook.com/destulpkerk

Diaconie:
NL69 INGB 0000 7089 15 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Vuursche te Maartensdijk

Kerkrentmeesters:
NL62 INGB 0000 2353 90 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche
NL48 RABO 0304 7124 69 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche

Ned. Hervormde begraafplaats De Vuursche:
Postadres: Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk
NL76 INGB 0005 3060 07

Uit de gemeente
We denken aan mevr. J. Houtman-Veenman, die in ‘de Beukenhof’ in Loosdrecht wordt verzorgd. We hopen dat de zorg voor haar tot zegen is en zij zich door Gods genade gedragen mag weten. Het staat in Jesaja 41: ‘Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God’.

Het adres van mevr. J. Houtman-Veenman is: ‘De Beukenhof’ afdeling ‘de Ster’, Nieuw-Loosdrechtsedijk 24, 1231 KX Loosdrecht.

Heengegaan
Op 10 juli is overleden dhr. Walter Ernst Rudolf Karl Braun, ’t Loo 4. Er ging een tijd van zorg en afnemende krachten aan vooraf. In het ziekenhuis mocht hij nog zijn 86e verjaardag vieren. Steeds ging het tussen hoop en vrees. De artsen hebben alles gedaan wat ze konden, maar duidelijk werd dat de grens van zijn aardse leven naderde. We hebben afscheid genomen met de woorden uit Psalm 23: ‘de HEERE is mijn Herder’. Hij had dit eerder al aangegeven als tekst die hem lief was. Met deze woorden is ook het belangrijkste gezegd. Het gaat over God en over ons mensen. Hij is de grote Herder, de goede Herder van verloren schapen. Dhr. Walter Braun was niet iemand van veel woorden. Hij was optimistisch, ook in de afgelopen periode. Trouw heeft zijn vrouw hem in deze periode verzorgd en bijgestaan. De lege plaats zal groot zijn na een huwelijk van 33 jaar. We zullen hem ook als gemeentelid missen. Hij was trouw, altijd was hij er. Op de Bijbelkring was hij een vaste bezoeker. Hij stelde vragen en dacht mee. Daarbij merkte je geregeld iets van zijn Duitse wortels. Hij had de gemeente lief. Jarenlang was hij lid van de zendingscommissie en regelde bij activiteiten allerlei zaken. Verder beheerde hij kerktelefoonkastjes en bij problemen zocht hij net zo lang tot hij een oplossing gevonden had. We wensen zijn vrouw van harte Gods nabijheid toe in dit verlies, dat ze zich aan de Herder mag toevertrouwen. We denken aan allen die om haar heenstaan, de kinderen en kleinkinderen in Duitsland. We wensen hen Gods troostende nabijheid toe.

 

Heengegaan
Op 13 augustus is overleden dhr. Paulus Wouter van Rooijen in de leeftijd van 92 jaar. Hij woonde sinds enkele maanden in een aanleunwoning bij ‘de Amandelboom’ in Bilthoven en daarvoor aan de Dorpsweg 192. Hij kwam die week op dinsdag ten val en bleek ernstig ziek te zijn. Sneller dan iedereen had verwacht, kwam het einde van zijn aardse leven. Het was nu Gods tijd voor hem. We kunnen zeggen dat het ook op Gods wijze is gegaan. Hij kwam in 1939 in Maartensdijk wonen, na het overlijden van zijn vader, door het tweede huwelijk van zijn moeder. Het heeft zijn leven gestempeld. Orgelspelen was zijn lust en zijn leven. Het heeft hem door het leven heen gedragen, ook na het overlijden van zijn vrouw. In onze kerkelijke gemeente zullen we zijn trouw en inzet niet vergeten. Ruim zestig jaar heeft hij de gemeentezang met grote toewijding begeleid. Toen ik hem vorige jaar bezocht in ‘de Biltse Hof’ verwees hij naar Gezang 200 uit de Hervormde Bundel. Hij was echt een man van de Psalmen, maar dit gezang gaf hem ook troost. ‘Is de nood zo hoog gerezen, dat gij nergens uitkomst ziet, nog hebt gij geen kwaad te vrezen; is de nood zo hoog gerezen: God, uw God vergeet u niet’. Hetzelfde besef spreekt in de woorden die hij aangaf uit Psalm 25:6: ‘Wie heeft lust den HEER’ te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed, God zal Zelf Zijn Leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet’. Vrezen betekent ten diepste liefhebben. Met ontzag, dat zeker, maar vanuit de liefde. We wensen zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen toe dat de woorden van deze Psalm hen zullen troosten en ook aan hen de goede richting zullen wijzen.

Nieuw ingekomen
Vanuit de Johanneskerk in Soest, die helaas wordt opgeheven, hebben de volgende gemeenteleden aangeven dat zij lid willen worden in Lage Vuursche.

  • J.W. Christiaanse, huize Nieuwoord, Maarsbergseweg 22, Woudenberg
  • C. van der Linden-van Duuren, Sloothaak 81
  • H. van der Horst, Eigendomweg 153
  • C.J. Schuitemaker, Lijsterbeslaan 2

We heten hen welkom in onze kerkelijke gemeente. We hopen samen met een goede en gezegende tijd te ontvangen. Daarbij is mevr. Van der Linden na zoveel jaren terug in de Vuursche. We denken aan de tijd dat haar man, ds. M. van der Linden, onze gemeente heeft gediend als predikant. Er zijn goede herinneringen aan de periode, dat ze met hun zoon Rien de pastorie bewoonden. God is Dezelfde gebleven en Zijn Woord gaat verder. Daar stellen we onze hoop op.

In verpleeghuis Elisabeth Park kwam vanuit Soest mevr. P.M. Gerritsma-Hogeweg wonen. Ze was al aanwezig bij de weeksluiting die we eind juli hebben gehouden. We wensen ook haar een goede tijd toe onder Gods zegen.

Heilig Avondmaal
We hopen het Heilig Avondmaal te vieren op zondag 12 september. Het is de Heere Jezus Die nodigt tot Zijn tafel. Onlangs zagen we vanuit H.C. zondag 28 wat het Heilig Avondmaal ons zegt:

  1. Het bevel van Christus
  2. De belofte van Christus
  3. Het aannemen van Christus
  4. De vereniging met Christus

Indien er vragen zijn, in het kader van censura morum, wilt u dan contact opnemen met ds. Kruijmer? We hopen op een gezegende avondmaalszondag.

Huisbezoeken
De kerkenraad hoopt deze maand te starten met een nieuwe ronde huisbezoeken. Het voornemen was er al langere tijd, maar door de corona moest het worden uitgesteld. Er zal vooraf contact worden opgenomen met de vraag of een afspraak door u op prijs wordt gesteld. We hopen dat het tot zegen en opbouw van de gemeente zal zijn.

Zomermarkt
We kijken met dankbaarheid terug op zaterdag 21 augustus. Lange tijd was het onzeker of de zomermarkt kon doorgaan. Toen de gemeente Baarn in juli toestemming gaf, heeft de zomermarktcommissie gekozen voor een mini-zomermarkt op het kerkplein. Het is boven verwachting goed verlopen. Door het mooie weer was er de hele dag belangstelling. Ieder die heeft meegeholpen of bijgedragen, willen we daarvoor hartelijk danken. In het bijzonder de leden van de zomermarktcommissie die veel tijd en energie in de organisatie van deze dag hebben gestoken. De zomermarkt heeft netto opgebracht € 2.022,89. Hartelijk dank!

Gemeentebarbecue
Door omstandigheden kon de gemeentebarbecue niet doorgegaan. Er is voorgesteld om deze alsnog te houden op D.V. vrijdagmiddag 17 september. We beginnen om 17.30 uur in de tuin van de pastorie. Aansluitend is er om 20.00 uur in de kerk een presentatie van Jaap en Marieke den Butter. Zij worden al jarenlang uitgezonden door onze buurgemeente ‘de Ark’ te Bilthoven. Het is een voorrecht om iets van het zendingswerk, van Góds werk te mogen horen. Wilt u zich voor de barbecue vooraf aanmelden via Wim en Corrie van Keulen?

Opening winterwerk
Het is een vast moment in het kerkelijk leven. ‘Startzondag’ of ‘opening van het winterwerk’. Na de zomermaanden beginnen de catechese, Bijbelkring en andere vormen van het gemeentewerk weer. Op D.V. zondag 26 september hopen we daar bij stil te staan. In de komende maanden hoop ik in de prediking het Bijbelboek Jozua te gaan behandelen. We zien in alle opzichten Gods trouw over ontrouwe mensen. Wij leven in een andere tijd en in andere omstandigheden, maar hebben wij dat vandaag ook niet nodig? In de volgende kerkbode volgt verdere informatie over catechese en Bijbelkring. We hopen een goed en gezegend winterseizoen te ontvangen.

Ontvangen
Via ds. Kruijmer werd ontvangen € 50,- waarvan € 25,- kerktelefoon en € 25,- diaconie.

Tenslotte
Een hartelijke groet uit de pastorie.
Ds. G.H. Kruijmer


Collecte Kerkrentmeesters

In de periode van 22 juni t/m 9 augustus 2021
Zijn de collecte opbrengsten als volgt:

Instandhouding eredienst                              € 1200,65
Giften via de bank voor de eredienst           €   725,00
Onderhoudsfonds                                            €   134,60
Collecte kerkbode  04-07-2021                     €   114,50
Collecte kerkbode  01-08-2021                     €     80,30

Verantwoording giften:

Via Dhr. H. van Dam  € 10,-   voor de Kerk
Via Dhr. H. van Dam  € 10,-   voor de Kerkbode

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.

De kerkrentmeesters

Collecte Diaconie

04-07-2021  Diaconie                                                €   85,00
18-07-2021  H.G.J.B.                                                 € 101,00
01-08-2021  Diaconie                                                €   72,55
Zendingsbusje 25-06-2020 t/m 09-08-2021       € 160,60

 

Verantwoording giften:
Via Dhr. H. van Dam  € 10,-  voor de diaconie
Gift via de bank           € 91,-  voor de diaconie
Via Dhr. H. van Dam  € 40,- voor de kerktelefoon
Gift via de bank           € 30,- voor de kerktelefoon

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.
De diaconie

Gift voor Hervormde Gemeente De Vuursche

H.K.H. Prinses Beatrix heeft een schenking gedaan voor
het algemene onderhoud van de begraafplaats.
Onze hartelijke dank.

Namens de beheerder van de begraafplaats

Komt u meehelpen bij Woord en Daadwinkel Soest?
Op 31 maart 2021 is de kringloopwinkel van Woord en Daad in Soest van start gegaan in een tijdelijke locatie op de Van Weedestraat. Hier is alvast met veel enthousiasme begonnen met het hergebruik van goede spullen ten bate van het project Werk en Opleiding in Burkina Faso. Meer dan 50 vrijwilligers uit o.a. verschillende kerken in Soest, Baarn en omgeving zetten zich hier gezamenlijk voor in. In een mooie samenwerking met Stichting Balans en Buro Vrijwilligerswerk Soest vinden mensen uit diverse achtergronden een plek om nuttig te zijn, contacten te leggen, werkervaring op te doen of de Nederlandse taal beter te spreken.

Dit najaar hoopt onze winkel te verhuizen naar een grote en mooie nieuwbouwlocatie op de Oostergracht! Meer ruimte betekent meer mogelijkheden. En daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste en betrokken vrijwilligers. We zoeken verkopers, kassamedewerkers, sorteerders, chauffeurs, klussers, techneuten, koffieschenkers en nog veel meer. Voor een vast dagdeel (3 uur)  of minimaal 1x per maand, alles is bespreekbaar. Bent u op zoek naar een zinvolle tijdsbesteding, vindt u duurzaamheid belangrijk en zet u zich graag in voor onze naaste, dichtbij en ver weg? Dan komen wij graag met u in contact.

Stuur een mail naar woordendaadwinkelsoest@gmail.com of kom eerst eens gezellig rondkijken  in onze winkel. Zolang de coronamaatregelen het toelaten staat de koffie klaar en onze vrijwilligers vertellen u graag meer!