Kerkbode

BERICHT  VOOR  EEMNES  EN  LAGE VUURSCHE

ZATERDAGAVONDZANG  in de Oude Kerk van Huizen –  2 Maart

Hierbij nodigen wij u uit voor de Zangdienst op DV zaterdagavond 2 Maart in de Hervormde Oude Kerk van Huizen. Deze samenzangdienst met uw geliefde liederen wordt georganiseerd door de Evangelisatiecommissie van de Oude Kerk in samenwerking met organist Jan Gooijer en trompettist Jakob Bout.

Aanvang van de dienst is om 20:00 uur, het adres van de kerk is Kerkstraat 1. De toegang is gratis.

Aan het einde van de avond zal er een collecte worden gehouden voor het evangelisatiewerk van Marieke Ebbers te Mamelodi/Pretoria in Zuid-Afrika t.b.v. Aids Hope Centre Meetse a Bophelo. Opening en sluiting van de samenzang door ds. P.M. van ’t Hof. Na afloop is er koffie/thee/fris drinken in de kerk.

ALLEN hartelijk welkom!

SAMENZANG met uw geliefde liederen

Zaterdag 30 maart          20:00 uur             Stulpkerk            Lage Vuursche

DV zaterdagavond 30 maart om 20:00 is er wederom een samenzangdienst met uw geliefde liederen in de historische, pittoreske Stulpkerk van Lage Vuursche. Het programma zal worden samengesteld uit door u opgegeven liederen. U kunt uw voorkeursliederen kenbaar maken tot 16 februari via email stulpkerkzang@hotmail.com of bellen naar 035 5264342. De dienst zal muzikaal begeleid worden door trompettist Jakob Bout en organist Jan Gooijer. Opening en sluiting door ds. G.H. Kruijmer. Toegang is gratis. Koffie en thee na afloop.

ALLEN hartelijk welkom!

GEMEENTEBERICHTEN DE VUURSCHE

Kerkenraad
Predikant:
Ds. G.H. Kruijmer, Hoge Vuurseweg 2
3749 AB Lage Vuursche, tel. 035 – 6668227
E-mail: gb.kruijmer@solcon.nl

Ouderling – Scriba:
Dhr. R. Oelderik
Bovenkruier 3
3738WB Maartensdijk tel.  0346 211702
Email: kerkenraadlv@gmail.com
Coördinator AVG wetgeving
Tevens het adres om preekbandjes te bestellen.
Adres van de kerkenraad:
Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk.

Ouderling-kerkrentmeester:
Dhr. H. Kuus, Vuurseweg 1
3723 MD Bilthoven. Tel.nr. 035 – 6668201

Website van de gemeente:  www.destulpkerk.nl
Twitter: www.twitter.com/destulpkerk  
Facebook: www.facebook.com/destulpkerk

Diaconie:
NL69 INGB 0000 7089 15 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Vuursche te Maartensdijk
Kerkrentmeesters:
NL62 INGB 0000 2353 90 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche
NL48 RABO 0304 7124 69 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche

Zendingscommissie Herv. Gem. De Vuursche:
Penningmeester:
Mw. J. Kuus, Vuurseweg 1,
3723 MD Bilthoven
NL69 INGB 0000 7113 40

Ned. Hervormde begraafplaats De Vuursche:
Postadres: Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk
NL76 INGB 0005 3060 07

 

Uit de gemeente
We leven mee met onze gemeenteleden die in zorgcentra worden verzorgd of verpleegd. Er zijn ook mensen die thuis extra zorg nodig hebben. We hopen en bidden dat ze Gods nabijheid zullen ervaren. Hij hoort ons gebed in alle omstandigheden, maar zeker in tijden van zorg: ‘Ik riep uit mijn benauwdheid tot de HEERE en Hij antwoordde mij’. Jona 2:3

Zondagsschool
De afgelopen keer hebben we een bouwplaat gemaakt van de synagoge in Kapernaüm. Het is de plaats waar in de tijd van de Heere Jezus de Thora-rollen werden gelezen en waar gebeden werden opgezonden. Zo mogen wij nu samenkomen in de kerk. We hopen elkaar nu weer te zien op D.V. zondag 10 februari om 14.30 uur in de pastorie.

Koffiedrinken
Er is gelegenheid tot koffiedrinken na de morgendienst van D.V. 17 februari. We hopen op een goede dienst en ontmoeting na afloop.

Catechese
We hopen elkaar deze maand weer een aantal keren te ontmoeten. Iedere maandag om 19.00 uur in de Ontmoetingskerk te Maartensdijk. Op 25 februari is er geen catechese vanwege de voorjaarsvakantie.

Bijbelkring
Er is weer Bijbelkring op D.V. 12 februari om 20.00 uur in de pastorie. Deze keer een wat andere invulling dan gebruikelijk, want we gaan een documentaire bekijken over wetenschappelijk onderzoek naar buitenaards leven. Het heeft meer met het christelijk geloof te maken dan je zou denken. Ieder die belangstelling heeft is hartelijk welkom.

Gemeentemiddag
Op D.V. donderdag 14 februari is er in ‘De Furs’ weer een gezamenlijke gemeentemiddag. Samen met de bewoners van Elisabeth Park, gemeenteleden en inwoners van het dorp hopen we te gaan kijken naar een reis via Oslo naar Lapland met schitterend natuurschoon en veel bijzondere vergezichten, o.a. de middernachtzon. De aanvang is om 14.30 uur en de sluiting om ongeveer 16.00 uur. Er is natuurlijk koffie, thee of iets anders. Iedereen welkom, namens de Kerk-Contact-Commissie.

Ingekomen
Van mevr. A. K.-B.,  ontvingen we het verzoek om te worden overgeschreven naar Lage Vuursche. Al geruime tijd bezoekt ze de kerkdiensten en is geen onbekende voor ons. We hopen dat ze onder Gods zegen een goede tijd zal ontvangen.

Adreswijzing
We kregen een adreswijziging van dhr. G. van de B. Hij is verhuisd naar Soesterberg. We wensen hem een goede en gezegende tijd toe op dit nieuwe adres. Hij blijft gelukkig ook van enige afstand, samen met Wijmpje, betrokken bij onze gemeente.

Adreswijzing
De fam. R. N. is verhuisd naar Soest. We wensen hen op hun nieuwe adres een goede tijd toe onder Gods zegen.

Gelezen
De rustdag is Gods herscheppingsdag. In het Oude Verbond was het: eerst arbeiden, dan rusten. In het Nieuwe Verbond is het: eerst rusten, dan arbeiden. Wat een zegen: eerst de rust, dan de arbeid! (Ds. G. Boer over H.C. zondag 38)

Tenslotte
Een hartelijke groet, ook van Barbara en de kinderen,

Ds. G.H. Kruijmer

Belangstelling en meeleven
In verpleeghuis Elisabeth Park, Kloosterlaan 37, 3749 AJ Lage Vuursche

Mevr. D.J. van Manen
Mevr. H.M. Gunther-de Jong
Dhr. W. van Schaik

Wim van Schaik:
Elisabeth Park
Merelhof BO-18
Kloosterlaan 37
3749 AJ  Lage Vuursche

In verpleeghuis ‘De Wijngaard’, afdeling Merel, kamer 2,
Dennenweg 2, 3735 MR Bosch en Duin:

dhr. F. van Wijde

Weeksluiting Dijckstate
Er is weer een weeksluiting in Dijckstate op D.V. 15 februari om 19.30 uur. Voorganger is ds. M. van der Zwan. Na afloop is er gelegenheid tot koffiedrinken. Hartelijk welkom.

Agenda
D.V. 17 april – Paasgemeentemiddag in ‘de Furs’

Collecten kerkrentmeesters
In de periode van 19 december t/m 21 januari 2019
Zijn de collecte opbrengsten als volgt:

Instandhouding eredienst:                                                        € 1.058,90
Onderhoudsfonds:                                                                       €       93,90
Collecte kerkbode:         06-01-2019                                        €       94,40

Verantwoording giften:
Via de heer J. Kuijt  € 10,- voor de kerk.
Via de bank op 12-12-2018  € 50,- voor de kerk.
Via de bank op 20-12-2018  € 51,- voor de kerk.

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.

De kerkrentmeesters

Diaconie collecten
23-12-2018  Woord en Daad                                      €  111,15
25 en 26-12-2018 Kinderen in de knel                    €  417,90
31-12-2018 Leerstoelfonds                                        €    80,75
06-01-2019 Diaconie                                                      €  106,00

Verantwoording giften:
Via de heer J. Kuijt  € 50,- voor de Fruitmand met kerst.

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.

De diaconie