Kerkbode

April 2020

GEMEENTEBERICHTEN DE VUURSCHE
Kerkenraad
Predikant:
Ds. G.H. Kruijmer, Hoge Vuurseweg 2
3749 AB Lage Vuursche, tel. 035 – 6668227
E-mail: gb.kruijmer@solcon.nl
Ouderling – Scriba:
Dhr. R. Oelderik
Bovenkruier 3
3738WB Maartensdijk tel.  0346 211702
Email: kerkenraadlv@gmail.com
Coördinator AVG wetgeving
Tevens het adres om preekbandjes te bestellen.
Adres van de kerkenraad:
Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk.
Ouderling-kerkrentmeester:
Dhr. H. Kuus, Vuurseweg 1
3723 MD Bilthoven. Tel.nr. 035 – 6668201

Website van de gemeente:  www.destulpkerk.nl
Twitter: www.twitter.com/destulpkerk
Facebook: www.facebook.com/destulpkerk

Diaconie:
NL69 INGB 0000 7089 15 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Vuursche te Maartensdijk

Kerkrentmeesters:
NL62 INGB 0000 2353 90 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche
NL48 RABO 0304 7124 69 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche

Ned. Hervormde begraafplaats De Vuursche:
Postadres: Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk
NL76 INGB 0005 3060 07

Uit de gemeente
Op dit moment ondergaat dhr. W.J. Hoksbergen,  onderzoeken in het ziekenhuis. We hopen dat de medische zorg zal worden gezegend en dat hij nieuwe kracht uit Gods hand zal ontvangen. Verder denken we aan onze broeder Jochem van Zijtveld, die een behandeling ondergaat. We hopen dat ook hij weer zal herstellen.

‘Ik heb de HEERE lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden. Want Hij neigt Zijn oor tot mij, daarom zal ik Hem al mijn dagen aanroepen’. Psalm 116:1

Heengegaan
Op 27 februari is heengegaan mevr. Jannetje van Oostrum-van der Grift. Op de kaart schrijven haar dochters dat zij is heengegaan in alle rust en stilte. We condoleren hen met het verlies van hun moeder, oma en overgrootmoeder. Het was Gods tijd voor haar. Lang is zij in ons midden geweest. Ze zal gemist worden op het Maertensplein, bij haar buren, in onze kerkelijke gemeente en ook bij de dagopvang ‘Onvergetelijk leven’. De laatste maanden werd haar conditie minder. Het werd moeilijker om dingen te volgen, al wist ze de dingen van vroeger nog heel goed. Ze was een sterke vrouw met een sterke persoonlijkheid. Lange tijd kwam ze in de kerkdiensten en ze had altijd de hoop weer te kunnen komen. Zelf heb ik haar leren kennen als iemand die wilde leven bij het Woord van God. Vaak lazen we na een ontmoeting uit de Psalmen. Toen ze in 2010 een hartoperatie moest ondergaan in Nieuwegein hebben we gelezen uit Psalm 138: ‘Als ik omringd door tegenspoed, bezwijken moet, schenkt Gij mij leven’. Maar ook: ‘Verlaat niet wat Uw hand begon, o Levensbron, wil bijstand zenden’. Ze kwam er toen tot haar eigen verwondering doorheen. In de afscheidsdienst stonden inhoudsvolle woorden uit Psalm 139 centraal. ‘HEERE, U doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten’. We wensen dit aan de familie die achterblijft van harte toe.

Gemeenteleven
Alle gemeenteactiviteiten tot 1 juni zijn geannuleerd, zoals de zondagsschool, catechese, Bijbelkring, de Paasgemeentemiddag. We kregen van ds. A.D. Goijert bericht dat hij begin maart nog naar Rwanda is gegaan en een recordaantal van 4240 Bijbels heeft uitgedeeld. Ze moesten eerder terugkeren dan gepland door de corona-crisis, maar dit bericht kan toch worden doorgegeven.

Kerkdiensten
De kerkenraad hoopt iedere zondag om 10.00 uur en 18.30 uur een internetdienst te kunnen houden. Daarbij is alleen de predikant, een kerkenraadslid en organist aanwezig. We hopen dat Gods Woord ons in deze tijd zal troosten, vermanen en bemoedigen.

Pastoraat
In deze tijd vragen wij u om bijzonderheden uit de gemeente bij de kerkenraad te melden. Het is belangrijk om met elkaar mee te leven. De diaconie is ook altijd bereid om concrete hulp te bieden als mensen door de omstandigheden in financiële problemen zijn geraakt. Neem dan contact op met dhr. H. Kuus of met ds. Kruijmer.

Ontvangen
Uit de nalatenschap van mevr. J. Hoogendoorn-Boshuis heeft onze kerkelijke gemeente een aanzienlijk legaat ontvangen. We hopen en bidden dat het kan worden ingezet voor de voortgang van de erediensten in de Vuursche. Trouw nam ze zelf haar plaats in onder het Woord. We denken aan Psalm 42:5: ‘Maar de Heere zal uitkomst geven’. We danken mevr. Metje Bitter-Boshuis voor de zorgvuldige afhandeling vanuit de familie.

Tenslotte
We zullen elkaar de komende maanden als gemeente niet ontmoeten in de erediensten. We zullen dat ongetwijfeld missen, zoals vele christenen het op dit moment wereldwijd ervaren. Het is een zegen van God dat er ook digitale middelen zijn. Juist in deze tijd merken we dat we als kerkelijke gemeente een geestelijke familie zijn. Weet dat onze tijden in Gods hand zijn! We zien uit naar het moment dat we als gemeente weer op kunnen gaan naar Gods huis!

Een hartelijke groet uit de pastorie,
Ds. G.H. Kruijmer

Belangstelling en medeleven
In verpleeghuis Elisabeth Park, Kloosterlaan 37, 3749 AJ  Lage Vuursche

Mevr. D.J. van Manen
Mevr. H.M. Gunther-de Jong
Mevr. J. van Lambalgen – van Schaik

Dhr. W. van Schaik, Merel hof  BO-18

Dhr. A.W. Pijlman, Kloosterlaan 37b 3749 A.J. Lage Vuursche

Mevr. A. P. van den Bos-Bierens, Kloosterlaan 37c 3749 A.J. Lage Vuursche

In verpleeghuis De Wijngaard Dennenweg 2, 3735 MR  Bosch en Duin.

Dhr. F. van Wijde Afdeling  Merel  Kamer 2

Schoonoord, Tromplaan 8 Baarn,

Dhr. G. Vervat

Collecte kerkrentmeesters
In de periode van 18 februari t/m 23 maart 2020 zijn de collecte opbrengsten als volgt:

Instandhouding eredienst                                          €     722,80
Onderhoudsfonds                                                        €      127,64
Bidstond Gave                                                              €  1.340,00

Verantwoording giften:
Via dhr. J. Kuijt voor de kerk                                   €   20,-
13- 03-2020 via de Bank en gift voor de kerk      € 100,-
20-03-2020 via de Bank en gift voor de kerk       € 150,-

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.
De kerkrentmeesters

Diaconie collecten
01-03-2020 Diaconie                                                   €  114,55
01-03-2020 G.Z.B. voorjaarszendingscollecte        € 266,25
08-03-2020 Eleos                                                         € 138,40

Verantwoording giften:
Via dhr. H. van Dam voor de diaconie                    €  20,-

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.

De diaconie

Organiseer een inzamelingsactie
Elk jaar weer worden in veel gemeenten postzegels en ansicht- en geboortekaarten verzameld voor het werk van Kerk in Actie en de GZB.
In 2019 was de opbrengst hiervan maar liefst € 23.482. Hartelijk dank!
Vrijwilligers sorteren de postzegels en ansichtkaarten met veel zorg, kennis en aandacht.
Vervolgens verhandelen ze dit via verkoopadressen in Nederland en nationale en internationale beurzen.
De ansicht- en geboortekaarten verkopen ze aan verzamelaars op beurzen en bieden ze te koop aan via websites als Marktplaats.

Verzameld u ook mee?
De diaconie.

Blijf bij ons, Heer, wanneer het avond wordt
Heer, blijf bij ons, want het is avond,
en de nacht zal komen.

Blijf bij ons en bij Uw ganse kerk,
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.

Blijf bij ons met Uw genade en goedheid,
met Uw troost en zegen,
met Uw Woord en sacrament.

Blijf bij ons
wanneer over ons komt,
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.

Blijf bij ons,
in leven en sterven,
in tijd en eeuwigheid. Amen.

Maarten Luther

Gelezen
Ja, er is angst.
Ja, er is isolatie.
Ja, er wordt gehamsterd.
Ja, er is ziekte.
Ja, er is zelfs dood

Maar,
Ze zeggen dat je in Wuhan na zoveel jaren van lawaai,
de vogels weer kan horen zingen.
Ze zeggen dat na slechts een paar weken van rust,
de lucht niet langer stijf staat van de smog,
maar blauw en grijs en helder is.

Bijbels voor Rwanda
Mijn 13e reis naar Rwanda (9-21 maart 2020), samen met vriend Johan van Velden uit ’s Gravenzande, hij gaat voor de 5e keer mee, is heel anders verlopen dan de bedoeling was.

Dit vanwege het coronavirus. De eerste zes dagen verliepen volgens onze planning. Toen op zaterdag 14 maart 3 mannen uit India in hoofdstad Kigali besmet bleken te zijn, werden alle kerkelijke activiteiten vanaf zondag verboden, met alle gevolgen voor ons van dien.

Maar laat ik eerst positief beginnen. Het is een reis geworden van records! Nog nooit hadden we zoveel geld beschikbaar voor Bijbels in de Rwandese taal en Studiebijbels: 21.600 euro. Daardoor konden we ook nog nooit zoveel Bijbels kopen als nu: 4200 Bijbels en 40 Studiebijbels. Nog nooit hebben we tijdens een reis zoveel gemeenten bezocht: 33. Als je samen bent kun je meer doen.

We vertellen nog maar eens dat al die Bijbels te koop zijn bij het Rwandese Bijbelgenootschap in Kigali en dat ze gedrukt worden in Zuid-Korea en verscheept naar Mombasa in Kenya en daar worden opgehaald met een truck. Een Bijbel kost 5 euro (5000 Rwandese francs) en een Studiebijbel 15 euro. Helaas waren er ook nu, ondanks de toezegging, geen kinderbijbels beschikbaar. Elk jaar horen we: volgend jaar zijn ze er. Nee dus.

Liefst 105 dozen met 40 Bijbels elk kwamen uit het magazijn. Een deel namen we in onze eigen auto, weer bestuurd door onze gids Alphonse Kamana, mee en verder hebben we ze verdeeld over 2 taxi’s. Een ging vast vooruit naar het noorden, naar Musanze, het gebied van vulkanen en berggorilla’s, naar de pastorie van pastor Michael en een andere ging naar Kamembe, zuid-west, naar hotel Peace, aan het Kivumeer. Ondanks de improvisatie de tweede week zijn we alle Boeken op een goede manier kwijtgeraakt. We hebben heel veel mensen blij en dankbaar kunnen maken. We hebben jong en oud zien huppelen van zielevreugd.

Zondag zou ik in 2 gemeenten preken. Dat ging dus niet. Lege kerken, zoals bij ons.

We hebben toen de Bijbels bij de plaatselijke pastors gebracht met het verzoek ze later zelf uit te delen aan hun gemeenteleden. Die gang van zaken was wel onder protest van Alphonse en onze vaste begeleider pastor Eraste Rukera. Met Bijbels over straat rijden vonden zij ook een kerkelijke activiteit. Als je de regering ongehoorzaam bent, kun je in de gevangenis terecht komen, hielden ze ons voor. Er heerst echt een angstcultuur. Je ziet ook steeds meer politie en militairen onderweg. We hebben het toch maar gedaan en ook de volgende dagen. Als troost kreeg Eraste mijn zwarte, nu ongebruikte, preekpak met toebehoren. We hadden van tevoren de pastors gevraagd een lijst van 110 gemeenteleden op te stellen, die het meest in aanmerking kwamen voor een Bijbel. Dat was ook nu meestal niet genoeg, de gemeenten zijn veel groter. De verantwoording leggen we dus bij de pastors. Soms kregen gemeenteleden ook het stempel van de plaatselijke kerk in hun Bijbel en ze moesten hun naam er in schrijven. Ditmaal bezochten we 15 Presbyteriaanse gemeenten, 8 Anglicaanse, 6 Free Methodist, 3 Baptist en 1 Pentecostal kerk. We trokken een flink deel van het land door, alle gemeenten waren voor ons nieuw, de meeste waren verweg kerken. We troffen het niet met het weer, bijna alle dagen regen en soms onweer, sommige dagen hebben we de zon niet gezien. De temperatuur was meestal wel een graad of 25. Door al die regen, in februari ook reeds, waren sommige wegen bijna onbegaanbaar. Toch gingen we. Over hoogten (3000 meter) en diepten. Op een dag kregen we te maken met veel pech. We reden in de auto van zendeling Rik Mager. We hebben veel waardering trouwens voor de missie die de Magers hier uitvoeren.

Langs de grens met Burundi reden we. Gelukkig is hij een ervaren chauffeur. We deden 6 gemeenten op 1 dag. Eerst bleven we in de modder steken. Kort daarna konden we niet verder: een machine was de aardverschuivingen aan het opruimen, maar zat zonder benzine. Zoiets duurt altijd maar 5 minuten, zeggen ze. In de duisternis kregen we een lekke band en de krik deed het niet. Wat doe je dan? Bidden! En werken, na een half uur kwam er een truck aan. Wat had die hier te zoeken in de nacht? Op de auto stond :”Maranatha”. Drie mannen stapten uit, met krik. Hun beloning was een Bijbel. We konden verder, nog bijna 3 uur rijden naar het hotel. Onderweg eten besteld: spaghetti bolognese. Dat aten we om half 11. Wat een dag!

We houden altijd wat Bijbels achter de hand. Die raak je wel kwijt. Een pastor kwam in ons hotel Bijbels ophalen met een fietstaxi. Twee dozen op de bagagedrager en de mannen lopend er naast. Het was onmogelijk om met de auto bij zijn kerkje te komen!

Bijbels voor evangelisatiewerk, voor Congolese vrouwen uit het kamp in Kigeme, voor bedienden, een toiletjuffrouw, een schoenenpoetser en de laatste 5 voor de kinderen van Alphonse.

Het geplande bezoek aan een gevangenis kon nu niet doorgaan en ook de studenten van de theologische school, de derde cursus al, waren naar huis gestuurd.  Zestien studiebijbels wachten nu op hun terugkeer.

Twee koffers met gebruikte kleding gaven we af aan diakenen en ook een laptop, een camera voor de zusters, enkele gebruikte kostuums lieten we achter. Alles komt van pas. Van de regering mag je eigenlijk geen gebruikte spullen meer geven. Op kleine schaal kan dat wel. Ervaren we, tot nu toe.

Maandag 16 maart vertelde de manager van ons hotel dat het vliegveld van Kigali op slot ging. Ons vliegtuig, van Brussels Airlines, van vrijdagavond, stond nog gewoon op de site vermeld. Toch gingen we alle moeite doen om extra tickets te kopen voor woensdag. Die kregen we pas dinsdagavond. Wij blij en het thuisfront niet minder. Het was voorlopig het laatste vliegtuig. Na de gezondheidscontrole, net als op de heenweg, mochten we mee.

Hebben jullie nog iets bijzonders beleefd? O ja, genoeg. Om maar eens wat te noemen: we kregen een bekeuring van de politie. In plaats van 40 reden we 41. Liefst 35 euro moesten we afdragen bij een bank. Meer dan een maandloon! Er waren veel verzoeken om te bidden. Voor het huis van een pastor, wij maakten er het huisgezin van. Voor de ernstig zieke vader van pastor Michael, die in hun huis verbleef, in september bad hij nog voor ons. Voor verzoening, vergeving en vrede voor land en volk. Voor een gebed voor president Kagame krijg je de handen op elkaar! Voor christenen in Nederland, voor onze sponsors, voor de slachtoffers van corona enz. Uitval van elektriciteit en water in toilet en douche is al gewoon geworden.

Enkele kerken waren nog in aanbouw of verbouw, maar omdat er muzungu (blanken) kwamen, met het Woord van God, werden samenkomsten gedoogd. Vier kerken waren op een heuvel gebouwd. Dat betekende klauteren over modderpaden, de auto kon er niet komen. Op onze vraag hoe invaliden in de kerk kunnen komen, kwam geen passend antwoord. We zagen in elk geval geen lift  of kerktelefoon. Invaliden hebben het helemaal moeilijk en albino’s en mensen zonder geld. Zeker nu de rijken alles opkopen in deze moeilijke tijd.

Tenslotte iets moois: de zustergemeenschap in Kigeme bestaat 5 jaar. Zij doen, op verzoek van de Anglicaanse kerk, veel goed werk. Zuster Anysie begon alleen vanuit Rubengera en nu zijn ze met 8 zusters. De gemiddelde leeftijd ligt laag. Er was een feestje met eten en drinken, zelfs taart, met toespraken, zang en dans. En wij waren juist daar.

Hoeveel Bijbels hebben we nu in 10 jaar tijd uitgedeeld? 29.401!!! Dat is toch wel ter waarde van anderhalve ton. Bijeengebracht door vrienden, bekenden, gemeenteleden, zakenmensen, collecten, diaconieën. Heel veel dank, namens zovelen. Honderdduizenden hebben nog geen Bijbel. Kom terug, zeggen ze. If God will.

Ds. A.D.Goijert en Johan van Velden.