Kerkbode

Januari 2021

GEMEENTEBERICHTEN DE VUURSCHE
Kerkenraad
Predikant:
Ds. G.H. Kruijmer, Hoge Vuurseweg 2
3749 AB Lage Vuursche, tel. 035 – 6668227
E-mail: gb.kruijmer@solcon.nl
Ouderling – Scriba:
Dhr. R. Oelderik
Bovenkruier 3
3738WB Maartensdijk tel.  0346 211702
Email: kerkenraadlv@gmail.com
Coördinator AVG wetgeving
Tevens het adres om preekbandjes te bestellen.
Adres van de kerkenraad:
Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk.
Ouderling-kerkrentmeester:
Dhr. H. Kuus, Vuurseweg 1
3723 MD Bilthoven. Tel.nr. 035 – 6668201

Website van de gemeente:  www.destulpkerk.nl
Twitter: www.twitter.com/destulpkerk
Facebook: www.facebook.com/destulpkerk

Diaconie:
NL69 INGB 0000 7089 15 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Vuursche te Maartensdijk

Kerkrentmeesters:
NL62 INGB 0000 2353 90 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche
NL48 RABO 0304 7124 69 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche

Ned. Hervormde begraafplaats De Vuursche:
Postadres: Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk
NL76 INGB 0005 3060 07

Uit de gemeente
De afgelopen weken verbleef dhr. W. Braun in Weltevreden voor revalidatie. We hopen dat hij nu thuis verder zal kunnen herstellen en met zijn vrouw Gods kracht zal ontvangen in deze omstandigheden. Verder hoorden we dat Bert v.d. Zeep, Eikenlaan in het ziekenhuis moest worden opgenomen. We hopen en bidden dat hij zal herstellen van corona. ‘Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord, en mij gered uit al wat ik vrees’. Psalm 34:5

Zondagsschool
Er is deze maand zondagsschool op D.V. 17 januari om 14.30 uur in de pastorie. We hopen op een fijne en gezegende middag.

Catechese
Deze maand is er weer catechese op D.V. donderdag 14 januari en 28 januari. We komen deze maand samen in de kerk. We hopen op goede ontmoetingen rond de geopende Bijbel.

Bijbelkring
Bij nader inzien wil ik de Bijbelkring van januari laten vervallen, in navolging van de richtlijnen van de landelijke kerk rond het coronabeleid. Voor de komende tijd zijn wel enkele data vastgesteld. D.V. 2 februari en 2 maart.

Ontvangen
Wij ontvingen een gift van € 10,- voor de zondagsschool en een gift van € 10,- voor de kerk. Hartelijk dank daarvoor, ook namens de kinderen van de zondagsschool.

Tenslotte
Op 21 december is Barbara’s broer Adriaan heengaan in de leeftijd van 47 jaar. Hij is een aantal jaren ernstig ziek geweest en heeft deze ziekte altijd op bewonderenswaardige wijze gedragen. We bidden om Gods nabijheid voor zijn vrouw en kinderen en onze (schoon)moeder. We danken u als gemeente voor het meeleven dat er de jaren door is geweest.

Een hartelijke groet uit de pastorie.
Ds. G.H. Kruijmer

Belangstelling en medeleven
In verpleeghuis Elisabeth Park, Kloosterlaan 37, 3749 AJ, Lage Vuursche

  • Mevr. A. P. van den Bos-Bierens
  • Mevr. D.J. van Manen
  • Mevr. H.M. Gunther-de Jong
  • Mevr. A. Reijmerink-Verhoeven
  • Dhr. W. van Schaik

In verpleeghuis De Wijngaard Dennenweg 2, 3735 MR,  Bosch en Duin.

  • Dhr. F. van Wijde, afdeling Merel kamer 2

Collecten kerkrentmeesters

 In de periode van 24 november t/m 21 december 2020
Zijn de collecte opbrengsten als volgt:

Instandhouding eredienst                                                          € 535,55
Via de bank is overgemaakt                                                       €   61,00
Onderhoudsfonds                                                                         €   18,00
Collecte kerkbode van  06-12-2020                                          €   92,70
Via de bank voor de kerkbode                                                   €   30,00

Verantwoording giften:
Via ouderling H. Kuus   €20,-  voor de kerk.
Via dhr. J. Kuijt               €10,-  voor de kerk.

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.
De kerkrentmeesters.

Collecte Diaconie
29-11-2020  I.Z.B.                                                                           €   43,00
06-12-2020  Diaconie                                                                    € 110,65

Verantwoording giften:
Via dhr. H. van Dam  € 225,- voor de Kerstdozen
Via dhr. H. van Dam  € 75,-   voor de kerkradio

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.

De Diaconie.

Actie kerkbalans
De landelijke actie kerkbalans wordt dit jaar gehouden van 16 januari tot en met 1 februari. Het thema van 2021: Geef vandaag voor de kerk van morgen.

Dus gaan de vrijwilligers weer op pad om u uw toezegging voor kerkbalans 2021 te vragen. Eerst om de bekende kerkbalans enveloppe bij u te posten of af te geven, en ongeveer twee weken daarna opnieuw om uw (hopelijk positieve) antwoord weer op te halen.
In de kerkbalans enveloppe vindt u een informatiefolder over het werk en de begroting van onze gemeente, en de bestedingen van de beoogde inkomsten.
Voor een nadere toelichting op deze cijfers kunt u een inzage krijgen in het financieel verslag van 2019 en de begroting van 2021.

Op de bijgesloten antwoordstrook kunt u aangeven hoeveel u dit jaar denkt te kunnen bijdragen aan het plaatselijk kerkenwerk. U kunt deze strook in de eveneens bijgesloten
antwoordenveloppe doen, liefst al voordat de kerkbalans vrijwilliger weer bij u aanbelt. Daarmee help u de vrijwilliger bij het werk dat hij, ondanks de coronacrisis en de Lock down Periode, belangeloos voor onze gemeente uitvoert. Legt u de enveloppe met de antwoordstrook klaar?  Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Namens het college van kerkrentmeesters.