Kerkbode

April 2021

GEMEENTEBERICHTEN DE VUURSCHE
Kerkenraad
Predikant:
Ds. G.H. Kruijmer, Hoge Vuurseweg 2
3749 AB Lage Vuursche, tel. 035 – 6668227
E-mail: gb.kruijmer@solcon.nl
Ouderling – Scriba:
Dhr. R. Oelderik
Bovenkruier 3
3738WB Maartensdijk tel.  0346 211702
Email: kerkenraadlv@gmail.com
Coördinator AVG wetgeving
Tevens het adres om preekbandjes te bestellen.
Adres van de kerkenraad:
Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk.
Ouderling-kerkrentmeester:
Dhr. H. Kuus, Vuurseweg 1
3723 MD Bilthoven. Tel.nr. 035 – 6668201

Website van de gemeente:  www.destulpkerk.nl
Twitter: www.twitter.com/destulpkerk
Facebook: www.facebook.com/destulpkerk

Diaconie:
NL69 INGB 0000 7089 15 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Vuursche te Maartensdijk

Kerkrentmeesters:
NL62 INGB 0000 2353 90 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche
NL48 RABO 0304 7124 69 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche

Ned. Hervormde begraafplaats De Vuursche:
Postadres: Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk
NL76 INGB 0005 3060 07

Uit gemeente
Na verschillende onderzoek kreeg dhr. W. Braun het hoopvolle bericht dat de artsen een hersteloperatie willen gaan uitvoeren. Het staat gepland voor de tweede helft van april. We hopen en bidden dat het onder Gods zegen zal leiden tot verdergaand herstel. ‘Werp al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u’. 1 Petrus 5:7

Huwelijk
Op D.V. 14 april gaan Matthias van den Brink en Maaike Steenbeek trouwen. Het is Gods hand die jullie leven leidt. Hij bracht jullie samen en in dat besef mag je als man en vrouw nu samen de weg verder gaan. Een weg onder Zijn zegen, als we dicht bij Zijn Woord leven. Het is daarom een belangrijk moment als je samen voor in de kerk knielt om de zegen van de Heere te ontvangen. Daarin ligt de basis voor heel jullie verdere leven.

We bewaren goede herinneringen aan de jaren waarin Maaike trouw de catechese bezocht en we ook Matthias leerden kennen. Ze gaan wonen in de buurt van Langbroek waar ze huisbewaarder worden op landgoed Leeuwenburg en kerkelijk meeleven in de hervormde gemeente te Nederlangbroek. We wensen hen daar een gezegende tijd toe. Door de omstandigheden kan een beperkt aantal mensen aanwezig zijn op deze dag. De kerkdienst die om 15.00 uur begint is via een livestream met beeld te volgen op www.wipesoft.nl/livestream. We wensen Matthias en Maaike een vreugdevolle en gezegende trouwdag toe met hun ouders en grootouders, familie en vrienden.

Huwelijksjubileum
Op D.V. 2 april is het de 40-jarige trouwdag van de fam. C. Zeldenrijk-Manten. Een dag die ze in dankbaarheid mogen vieren. Het is een grote zegen dat de Heere hen al zo lang voor elkaar heeft gespaard. De omstandigheden brengen beperkingen met zich mee, maar anderzijds geeft het ook de gelegenheid om stil te worden. Hoe heeft de Heere ons leven geleid en mogen we vandaag Zijn hand opmerken? We zijn heel dankbaar dat Kees en Wilma hun plaats in onze gemeente hebben gevonden. We feliciteren hen en hun dochter Laura van harte en wensen hen samen een mooie en gezegende dag toe. Voor de toekomst Zijn alles overtreffende genade en Zijn altijd dragende trouw toegewenst.

Huwelijksjubileum
Op D.V. 12 april is het de 30-jarige trouwdag van fam. C. van Dam-van Keulen,  Het is een mijlpaal en een moment om terug te kijken op de jaren die geweest zijn. Er waren zegeningen en ook momenten van verdriet en gemis. In tijden van zorg heeft God Zijn hulp gegeven. De afgelopen tijd was er voor Sophia een operatie, waarvan ze nu mag herstellen. We zijn als gemeente dankbaar dat Cok opnieuw in de kerkenraad mocht worden bevestigd. Van harte gefeliciteerd met deze dag, samen met Carola, Christel en Esther. Voor de toekomst Zijn genadige en liefdevolle leiding toegewenst van stap tot stap.

Zondagsschool
We hopen elkaar deze maand te zien op D.V. 18 april om 14.30 uur in de pastorie. De afgelopen keer ging het over ‘Ik ben het Brood des levens’. Samen hebben we een broodplankje gemaakt met daarop dit woord van de Heere Jezus. Deze keer gaan we verder met de woorden die Jezus over Zichzelf heeft gesproken. We hopen samen op een fijne en gezegende middag.

Catechese
In de week van Pasen is er geen catechisatie. De volgende keer en daarmee de afsluiting van het seizoen is op D.V. 15 april om 19.00 uur. Wat fijn dat jullie zo trouw aanwezig zijn geweest en betrokken waren bij de lessen. Na de zomerperiode hopen we verder te gaan als catechesegroep. Hopelijk dan allemaal weer tot ziens.

Bijbelkring
De laatste Bijbelkringavond van het seizoen is op D.V. 6 april om 19.00 uur, vroeger dan normaal in verband met de avondklok. We besluiten de bespreking van het leven van Jozef en mogen terugzien op goede en leerzame avonden.

Pastoraat
Door de lockdown heeft het pastoraat de afgelopen tijd opnieuw stilgelegen. Het contact vanuit de kerkenraad verliep via een kaart of per telefoon. We hopen dat er nu wat meer ruimte komt voor het pastoraat. Wilt u graag bezoek, geef dat rustig aan. Maar ook als u het (nog) niet op prijs stelt. Laten we ook onze dankbaarheid uitspreken dat de Heere onze gemeente steeds heeft gedragen!

Pastorietuin
De afgelopen weken heeft de tuin van de pastorie een opknapbeurt gekregen. Dode bomen zijn verwijderd. Via fa. De Ridder konden tegen gereduceerd tarief struiken worden geregeld en ook zijn er enkele nieuwe bomen aangeplant. Je denkt onwillekeurig aan Luther, die zelfs nog een appelboom zou planten als hij wist dat de volgende dag de wederkomst zou zijn. Het geeft iets aan van hoop voor de toekomst van de gemeente. Veel dank voor alle inspanningen.

Zomermarkt
Het is nog onduidelijk wat er straks mogelijk is, maar achter de schermen wordt er zeker doorgewerkt. Via de Jumbo in Baarn konden we boodschappenkratten bestellen tegen een gereduceerd tarief. Daarvoor dank aan dhr. Floor-André van den Berg, die het voor onze gemeente heeft geregeld. De boeken en het speelgoed zijn daarmee verder gesorteerd. Spullen kunnen worden gebracht, neem contact op met fam. W. van Keulen of andere leden van de zomermarktcommissie.

Tenslotte
De stille Vuursche heeft zijn eigen bekoring. Overdag hoor je in deze tijd van het jaar de spechten en ’s avonds komen de bosuilen tot leven. Het is door de avondklok nog stiller dan anders en je hoort hun doordringende roep in het donker. In de Bijbel worden uilen tot de onreine dieren gerekend en wordt verboden om nachtuilen (en vleermuizen!) te eten. Verder kom je de uilen in de Bijbel tegen als onheilspellende dieren bij profeten als Zefanja. Dieren die hun woongebied vinden op plaatsen die door mensen verlaten zijn. In die zin heeft de natuur ons ook vandaag iets te zeggen. Het is soms alsof de dierenwereld reageert op de maatregelen die mensen moeten nemen. De grote Schepper heeft alles wonderlijk gemaakt.

Een hartelijke groet uit de pastorie,
Ds. G.H. Kruijmer

Belangstelling en medeleven
In verpleeghuis Elisabeth Park, Kloosterlaan 37, 3749 AJ, Lage Vuursche

  • Mevr. D.J. van Manen
  • Mevr. H.M. Gunther-de Jong
  • Mevr. A. Reijmerink-Verhoeven
  • Dhr. W. van Schaik

In verpleeghuis De Wijngaard Dennenweg 2, 3735 MR,  Bosch en Duin.

  • Dhr. F. van Wijde, afdeling Merel kamer 2

Collecte kerkrentmeesters
In de periode van 23 februari  t/m  22 maart 2021
Zijn de collecte opbrengsten als volgt:

Instandhouding eredienst                              €  444,40
Giften via de bank voor de eredienst           €    80,-
Onderhoudsfonds                                            €     23,35
Bidstond gave voor gewas en arbeid            € 1421,40

Verantwoording giften:

Via ouderling C. Zeldenrijk € 40,- voor Biddag voor gewas en arbeid
Via Dhr. J. Kuijt  € 10,- voor de kerk
Via Dhr. J. Kuijt  € 5,-   voor de kerk
Via Dhr. H. van Dam € 30,- voor de kerk
Via Dhr. H. van Dam € 10,- voor de kerkbode

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.
De kerkrentmeesters

Collecte diaconie
07-03-2021 Diaconie                                                    €   57,05
07-03-2021 Voorjaarszendingscollecte G.Z.B.        € 186,05
14-03-2021 Diaconaat Project 1027  G.Z.B.             € 104,50

Verantwoording giften:

Via Dhr. H. van Dam 10,- voor de diaconie
Via Dhr. H. van Dam 20,- voor de diaconie

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.
De diaconie

Actie Kerkbalans
Nu de meeste reacties binnen zijn is de tussen stand van de actie kerkbalans 2021
Het mooie bedrag van  € 19053,00 heeft opgeleverd.
Verwacht wordt dat we in mei a.s. over een volledig beeld beschikken.
Een ieder die heeft bijgedragen hartelijk bedankt.

Een lied om het vol te houden.
‘God, hoe graag zou ik weer zingen
Juist nu ik niet zingen mag!
Waar, waar zijn nu al die dingen
Die ik liefhad, zo graag zag.
Bidden, danken in Uw huis,
Aan Uw tafel, rond het kruis
Zwijgen, spreken, lachen, huilen
Bij U rusten, bij U schuilen.

 

Woord en Daadwinkel Soest gaat van start!
Al enige tijd bestond de wens om ook in Soest te starten met een kringloopwinkel van Woord en Daad. Het bestuur van Woord en Daadwinkel Soest is heel dankbaar dat inmiddels een prachtige nieuwbouwlocatie is gevonden. Door alle coronamaatregelen gaat dit helaas langer duren dan gepland. Omdat al zoveel enthousiaste vrijwilligers klaar staan, hebben wij besloten om alvast een begin te maken op een tijdelijke locatie.

Onze pop-up store bevindt zich op Van Weedestraat 14. Op deze centrale plek in het winkelhart van Soest maken wij alvast een kleinschalig begin met onze kringloopwinkel. Voor (vintage) kleding, boeken, spellen, curiosa en andere kleine artikelen kunt u hier bij ons terecht. De Woord en Daadwinkels staan voor duurzaamheid door het hergebruik van spullen. De hele opbrengst van de winkel is voor het project Werk en Opleiding in Burkina Faso. In samenwerking met lokale partners werkt Woord en Daad daar aan een gerichte vakopleiding voor jongeren. Sinds de start van het project in 2018 vonden al 17.000 jongeren een baan, waardoor zij weer toekomstperspectief en hoop hebben. Hier zetten wij ons samen met u graag voor in!

Op 31 maart om 14.30 uur zal de feestelijke opening plaatsvinden door wethouder Harrie Dijkhuizen. Onze winkel is voorlopig nog geopend op afspraak. Hiervoor kunt u zelf een tijdslot reserveren op www.woordendaadwinkels/soest. Wij werken met een grote groep vrijwilligers vanuit de brede omgeving. In onze winkel is altijd wat te doen. Wilt u zich ook inzetten voor duurzame verandering? Doe dan met ons mee en meld u aan via ons mailadres woordendaadwinkelsoest@gmail.com, bel/app naar 06-18972796 of maak eens een afspraak in onze winkel!

Woord en Daadwinkel Soest: samen in actie voor onze naaste in Burkina Faso!