Kerkbode

GEMEENTEBERICHTEN DE VUURSCHE      okt. 2018

Kerkenraad
Predikant:
Ds. G.H. Kruijmer, Hoge Vuurseweg 2
3749 AB Lage Vuursche, tel. 035 – 6668227
E-mail: gb.kruijmer@solcon.nl
Ouderling – Scriba:
Dhr. R. Oelderik
Bovenkruier 3  3738 WB Maartensdijk
Coördinator AVG wetgeving
Tevens het adres om preekbandjes te bestellen.
Adres van de kerkenraad:
Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk.
Ouderling-kerkrentmeester:
Dhr. H. Kuus, Vuurseweg 1
3723 MD Bilthoven. Tel.nr. 035 – 6668201

Website van de gemeente:  www.destulpkerk.nl
Twitter: www.twitter.com/destulpkerk
Facebook: www.facebook.com/destulpkerk

Diaconie:
NL69 INGB 0000 7089 15 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Vuursche te Maartensdijk

Kerkrentmeesters:
NL62 INGB 0000 2353 90 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche
NL48 RABO 0304 7124 69 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche

Zendingscommissie Herv. Gem. De Vuursche:
Penningmeester:
Mw. J. Kuus, Vuurseweg 1,
3723 MD Bilthoven
NL69 INGB 0000 7113 40

Ned. Hervormde begraafplaats De Vuursche:
Postadres: Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk
NL76 INGB 0005 3060 07

 

Uit de gemeente
Op dit moment verblijft mevr. J. Hoogendoorn-Boshuis in Amersfoort. We hopen dat zij in de zorgelijke omstandigheden Gods kracht en nabijheid zal ervaren. Haar adres: Birkhoven, afd. Leilinde, kamer 538, Amersfoort. ‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige’. Psalm 91:1

Verhuisd
Op 18 september is dhr. Wim van Schaik verhuisd naar Elisabeth Park, Merelhof B0-18, 3749 AJ, Lage Vuursche. Daarmee heeft hij een meer definitieve woonruimte gekregen. We wensen hem een goede en gezegende tijd toe in zijn nieuwe appartement.

Heilige Doop
Op D.V. 7 oktober zal de Heilige Doop worden bediend aan Jesse Nonhof. Een teken van Gods trouw over zijn jonge leven. Hij verbindt Zijn Naam met de naam van Jesse en roept hem om voor altijd bij Hem te behoren. Het is voor onze gemeente een teken dat de Heere doorgaat met Zijn werk. We wensen Ruben en Sytske met hun kinderen een gezegende dienst toe. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om hen en elkaar te ontmoeten in het dorpshuis.

Zondagsschool
De zondagsschool is weer begonnen. Het was fijn om elkaar weer te zien. We hoorden een verhaal over het volgen en liefhebben van de Heere Jezus. De volgende keer is op D.V. 28 oktober om 14.30 uur in de pastorie.

Catechese
We zijn ook weer gestart met de catechese. Het is op maandagavond om 19.00 uur in de Ontmoetingskerk te Maartensdijk. Er is deze maand geen catechese op 22 oktober in verband met de herfstvakantie.

Bijbelkring
We komen samen als Bijbelkring op D.V. dinsdag 9 oktober om 20.00 uur in de pastorie. De volgende data zijn: 30 oktober, 20 november, 11 december. Allen weer hartelijk welkom.

Kerkenraadsverkiezing
Er zijn enkele vacatures in de kerkenraad, mede door het afscheid van oud. J. Kuijt. De kerkenraad roept de gemeente op om namen in te dienen voor de vacatures van ouderling en diaken. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 12 oktober bij de scriba van de kerkenraad, dhr. R. Oelderik. We hopen en bidden weer nieuwe ambtsdragers te mogen ontvangen.

Elisabeth Park
Afgelopen maand werd ‘Elisabeth Park’ in gebruik genomen. De officiële opening komt nog, maar we feliciteren alvast alle bewoners met hun nieuwe woonruimte. Ook het personeel betrekken we daarin, waarbij we beseffen dat het voor hen een hele verandering betekent. Van harte hopen we dat de bewoners een goede tijd zullen ontvangen, onder Gods zegen.

Het oude St. Elisabeth behoort tot het verleden, er zijn veel goede herinneringen aan verbonden. Herinneringen aan zoveel mensen, die er lang hebben gewerkt of gewoond, die vrijwilligerswerk hebben gedaan. We denken hierbij in het bijzonder aan zuster Dorothea. Het oude verpleeghuis had een bepaalde sfeer over zich. Zo zijn er veel herinneringen.

Nu staan er mooie nieuwe gebouwen. Ook de kippen hebben een nieuw onderkomen gekregen, zij zullen het er goed hebben, onder het toezicht van onze oud-scriba. De zorg die aan het geheel is besteed, geeft aan dat het gaat om de zorg voor mensen, om welzijn in de brede zin van het woord. We wensen een ieder die erbij betrokken is van harte een goede tijd toe.

Dank
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, cadeaus en felicitaties met de geboorte van Jesse. Het heeft ons goed gedaan dat er vanuit de gemeente zo is meegeleefd!

Hartelijke groet, Ruben, Sytske, Judith, Willem, Elise en Jesse Nonhof

Gemeentemiddag
We nodigen iedereen uit op 11 oktober om half drie in het dorpshuis te komen. We krijgen de laatste diaserie van Louis Fraanje te zien met als titel ‘Zwervend langs het wildspoor’. Je ziet bij wijze van spreken de wilde zwijnen over je terras lopen. Iedereen die het leuk zou vinden kan mee komen kijken en luisteren. Gewoonte getrouw zijn hier ook bewoners van Elisabeth bij uitgenodigd. Welkom namens de Kerk-Contact-Commissie.

 Tenslotte
Een hartelijke groet uit de pastorie,

Fam. G.H. Kruijmer

Moeder en Kind weekend (stichting Gave)
Stichting Gave probeert vanuit Bijbelse visie vluchtelingen te helpen. Op 26 oktober organiseert deze stichting een moeder en kind weekend voor vluchtelingenmoeders. Ze zijn dan welkom in het Koos Vorrink-huis in Lage Vuursche. De bedoeling is om deze moeders een weekend ontspanning en rust te geven vanuit Bijbels perspectief. Gave is een interkerkelijke instelling die probeert de verhouding tussen kerk en vluchteling te verbeteren. Aan ons is gevraagd door meewerkende familie of we mensen bereid zouden kunnen vinden op de startdatum 26 oktober tussen half elf en elf uur ongeveer 60 bedden op te willen maken. De moeders en kinderen slapen op een kamer. De vrijwilligers zorgen voor hun eigen bed.

Als iemand daar gevolg aan wil geven, meld dat even bij Jan en Marie Kuijt (035-6015185)

 Weeksluiting Dijckstate
Er is weer een weeksluiting in Dijckstate op D.V. 19 oktober om 19.30 uur. Voorganger is ds. G.H. Kruijmer. Na afloop is er gelegenheid tot koffiedrinken. Hartelijk welkom.

Afsluiting winterwerk 2018
Vrijdag 11 mei werd met de jeugd van de kerk het winterwerk afgesloten. De reis was naar Utrecht, waar we naar Prison Island gingen. Prison Island is een real life game die bestaat uit een gevangenis met cellen, waarin je samen codes kraakt, raadsels oplost en fysieke uitdagingen aangaat. Soms moet je slim zijn, soms sterk, soms vingervlug. Maar er is altijd maar één manier om te ontsnappen: samen.

Daar aangekomen werden we verdeeld in twee groepen van vier en moesten we binnen een uur zo veel mogelijk cellen uit te spelen. Dit bleek lastiger dan gedacht, want de opdrachten werden pas duidelijk wanneer je al in cel was en de tijd dus al liep. Het was dus hard werken en goed nadenken geblazen. In de ene cel moesten we basketballen en in de andere cel moesten we met cijfercodes werken. Soms was het wat ingewikkelder dan gedacht maar uiteindelijk hebben we samen toch heel wat cellen uitgespeeld. De een wat sneller dan de ander, maar al met al was het een geslaagde avond!

Actie schoenendoos

De folders van de schoenendoos zijn weer binnen gekomen
We vinden het fijn als u als gemeente weer mee doet om de schoenen dozen te vullen
Binnen kort krijgt u de folders weer uitgedeeld als u zegt het is te veel werk willen wij u graag helpen
De schoenen dozen van deze actie gaan naar Zambia, Sierra Leone, Togo, Moldavië, Roemenië, Oekraine en naar de vluchtelingen kampen op Lesbos.

Zaterdag 10 november kunnen ze worden ingeleverd tussen 10.00 uur en 12.00 uur in het voor portaal van de kerk

We hopen weer op veel blijde kindergezichtjes doet u mee ?

De zendingscommissie.

Solidariteitskas
In november hopen we weer de bekende bijdrage te innen van de bovengenoemde kas.

Deze is in het verleden door de synode in het leven geroepen om steun te verlenen aan kleine gemeenten die aan bepaalde verplichtingen niet kunnen voldoen of opdrachten niet meer kunnen bekostigen.

Het is voor hen primair bedoeld als overbruggingsbijdrage. Wij worden gevraagd een bedrag van 10 euro per lidmaat en volwassen dooplid te innen.

Ongeacht de opbrengst, voor onze gemeente een vaste afdracht, maar wel mag de eigen gemeente een gedeelte voor eigen gebruik houden voor haar werkzaamheden.

De Kerkrentmeesters rekenen op uw medewerking.

Privacy wetgeving  (AVG)
Naar aanleiding van de nieuwe privacy wetgeving, (AVG) heeft de kerkenraad uw toestemming nodig om uw persoonsgegevens, ook van uw eventuele kinderen denk aan jubilea, verjaardagen en foto’s te gebruiken voor kerkelijk aangelegen zaken.

Wij willen een brief hier over toevoegen bij de solidariteitskas.

Namens de kerkenraad.

Belangrijke datums
11 oktober – gemeentemiddag in ‘De Furs’
19 december – Kerstgemeentemiddag

Belangstelling en meeleven
In verpleeghuis Elisabeth Park.
Kloosterlaan 37  3749 AJ Lage Vuursche

Mevr. D. J. van Manen
Mevr. H.M. Gunther-de Jong
Dhr. W. van Schaik

Wim van Schaik

Elisabeth Park
Merelhof BO-18
Kloosterlaan 37
3749 AJ  Lage Vuursche

In verpleeghuis ‘de Wijngaard’, afdeling Merel, kamer 2,
Dennenweg 2, 3735 MR Bosch en Duin:

Dhr. F. van Wijde.

Collecten kerkrentmeesters
In de periode van 21 augustus t/m 17 september 2018 zijn de
Collecte opbrengsten als volgt:

Instandhouding eredienst:                                                        € 491,75
Onderhoudsfonds:                                                                      € 102,50
Collecte kerkbode:  02-09-2018                                               € 133,65

Verantwoording giften:

Via dominee G.H. Kruijmer   € 50,- voor de kerk.
Via diaken H. van Dam           € 10,- voor de kerk.
Via diaken H. van Dam           € 10,- voor de kerkbode.
Via diaken H. van Dam           € 10,- voor de kerkbode.

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.

De kerkrentmeesters.

Diaconie collecten
02-09-2018  Diaconie                                    € 108,75
09-09-2018  Stichting de Herberg              €   99,45
16-09-2018  Vredeswerk                               €   91,85

Verantwoording giften:

Via diaken H. van Dam                  € 10,- voor de diaconie.
Via diaken H. van Dam                  € 82,- voor de kerktelefoon
Busje van de Bijbelkring                € 32,95 voor Wycliffe (Bijbelvertalers)

22-09-2018 De collecte van de samenzang uw geliefde liederen heeft het
mooie bedrag van € 329,20 opgebracht.

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.

De diaconie.

Fietstocht van Woord en Daad op 18 juli 2018
De collecte van de muzikale afsluiting van de dag in de Stulpkerk.          €    454,27
De totale opbrengt van de fietsdag is € 3800,00

Bron van informatie is Marieke van Wiggen.

Kledinginzameling
We doen ook dit jaar weer mee met de actie voor mensen in nood die in Lage Vuursche gehouden wordt op maandag 5 november van 18.00 tot 20.00 uur en dinsdag 6 november van 14.00 tot 17.00 uur. Kleding wordt ingezameld in het portaal van de Stulpkerk. Kleding , gordijnen, dekens, handdoeken, enz, enz. Ook schoenen zijn welkom,maar graag apart verpakt in goed dicht geknoopte plastic zakken. De opbrengst gaat naar de Centraal Afrikaanse Republiek voor scholenopbouw. Met steun van het Ministerie van Onderwijs proberen ze er voor 10000 kinderen van 6 tot 14 jaar onderwijs te realiseren. Daarom zien we graag uw betrokkenheid en hulp.

IRS-activiteiten
Het winterseizoen van het IRS comité Gooi en Sticht start DV op vrijdagavond 26 oktober met de Reformatieherdenking. Dit is een gezamenlijke bijeenkomst van de Hersteld Hervormde en de PKN gemeente in de Dorpskerk te Groenekan. Het mannenkoor ‘Con Forza’ verleent muzikale medewerking en de meditatie hoopt drs. G.A. van Ginkel te verzorgen. Aanvang: Half acht.

Er staan verder 3 lezingen op het programma:

  • Dinsdag 20 november 2018 komt mr. drs. J.P. de Man iets vertellen over ‘Bruggen bouwen in Brabant’. Persoonlijke ervaringen bij het pogen de rooms katholieke naaste in contact te brengen met het gedachtegoed van de reformatie en de reformatorische naaste met dat van Rome).
  • Dinsdag 22 januari 2019 is het de beurt van ds. M. van Kooten. Zijn onderwerp is ‘Bijbelse visie op vasten’.
  • Op dinsdag 19 maart 2019 is de spreker ds. M. Goudriaan.  Zijn onderwerp wordt later bekendgemaakt.

Locatie: Ontmoetingskerk, Koningin Julianalaan 26, Maartensdijk. Aanvang: 19.45 uur. Entree: € 3. Voor informatie: 0346213445 (G.A. van Ginkel)