Kerkbode

GEMEENTEBERICHTEN DE VUURSCHE      Juli/Aug. 2018

Kerkenraad
Predikant:
Ds. G.H. Kruijmer, Hoge Vuurseweg 2
3749 AB Lage Vuursche, tel. 035 – 6668227
E-mail: gb.kruijmer@solcon.nl
Ouderling – Scriba:
Dhr. R. Oelderik
Bovenkruier 3  3738 WB Maartensdijk
Coördinator AVG wetgeving
Tevens het adres om preekbandjes te bestellen.
Adres van de kerkenraad:
Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk.
Ouderling-kerkrentmeester:
Dhr. H. Kuus, Vuurseweg 1
3723 MD Bilthoven. Tel.nr. 035 – 6668201

Website van de gemeente:  www.destulpkerk.nl
Twitter: www.twitter.com/destulpkerk
Facebook: www.facebook.com/destulpkerk

Diaconie:
NL69 INGB 0000 7089 15 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Vuursche te Maartensdijk

Kerkrentmeesters:
NL62 INGB 0000 2353 90 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche
NL48 RABO 0304 7124 69 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche

Zendingscommissie Herv. Gem. De Vuursche:
Penningmeester:
Mw. J. Kuus, Vuurseweg 1,
3723 MD Bilthoven
NL69 INGB 0000 7113 40

Ned. Hervormde begraafplaats De Vuursche:
Postadres: Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk
NL76 INGB 0005 3060 07

 

Uit de gemeente
In ‘de Biltse Hof’ verblijft mevr. J. Hoogendoorn-Boshuis, voor revalidatie. We hopen op herstel van krachten en bovenal Gods voortdurende nabijheid. We denken aan dhr. W. van Schaik, die in ‘de Hoogstraat’ in Utrecht revalideert. Er is vooruitgang merkbaar, maar tegelijk heeft hij nog een lange weg te gaan. We wensen hem daarbij Gods kracht en genade toe. We denken ook aan diegenen die een traject van medische behandelingen moeten ondergaan.  We bidden met de Psalmdichter: ‘Laat Uw goede Geest mij leiden in een geëffend land’. Psalm 143:10b

Heengegaan
Op 7 juni is heengegaan mevr. M. Nokkert-van Eijk, in de leeftijd van 91 jaar. We condoleren Corry, Robbie en Wilco met het verlies van hun lieve moeder en oma. Ruim een jaar geleden kwam openbaar dat ze ernstig ziek was. Eerder waren er ook al zorgen over haar. Zo werd de weg nog moeilijker. Ze onderging een behandeling en heeft toch nog een goede tijd gehad. Daarbij werd ze enorm geholpen door Corry en Wilco. Ze kon thuis blijven en ook naar de dagopvang gaan, wat ze graag deed. Begin juni werd duidelijk dat het einde ging naderen. Er was een bepaalde strijd om dat te aanvaarden. Op de dinsdag voor haar overlijden, gaf ze aan zich te kunnen overgeven. Ze gaf aan na te denken over het leven na dit leven. Het is eeuwig juichen, zo zei ze. Ook citeerde ze de Psalm: ‘Maar de HEER’ zal uitkomst geven’. Inderdaad heeft Hij uitkomst gegeven, toen het Zijn tijd was voor haar.

We denken met dankbaarheid terug aan mevr. Marijke Nokkert. Ze was een verenigingsmens. Ze was lid van ‘de Woudzang’ en hielp bij de zomermarkt. Een van de herinneringen aan haar is haar bijdrage aan gemeentemiddagen. Ze las graag een gedicht of een verhaal voor. Met haar zachte stem had ze daarvoor zeker ook een gave. We wensen degenen die om haar heen stonden, van harte Gods nabijheid en genade toe. Na een afscheidsdienst in de aula is ze begraven bij haar man op ‘Brandenburg’ in Bilthoven.

Terugblik skelterrace
Op zaterdag 16 juni hebben we onze jaarlijkse skelterrace gehouden. We hadden gelukkig mooi weer, geen regen en een lekkere temperatuur. Het was fijn dat we de skelters ook dit jaar van ‘De Speelgaarden’ mochten lenen, daarvoor onze dank!

We luisterden eerst met elkaar naar een verhaal uit de Bijbel en wel uit Psalm 1:3 van de boom die geplant is aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd.  De vraag werd gesteld hoe wij zelf vrucht kunnen dragen, bijvoorbeeld door ons gedrag. Er werden boomblaadjes ingevuld door de kinderen met hoe zij vinden dat we vrucht kunnen dragen. Deze blaadjes werden aan de boom geplakt. Na wat gezongen te hebben was het tijd voor de skelterrace zelf. Zoals elk jaar werd er fanatiek gereden, want er moet gewonnen worden. Na de uitreiking van de medaille aan de poulewinnaars konden alle kinderen een prijsje uitzoeken. En daarna was het tijd voor patat met een frikandel of kroket met drinken en aansluitend de gemeentebarbecue.

De opbrengst van de ontvangen giften was het bedrag van €235,- waarvoor hartelijk dank. We zijn de Heere dankbaar voor deze dag die wij als gemeente mochten ontvangen.

Zomermarkt
De zomermarktcommissie is weer aanwezig op D.V. zaterdagmorgen 7 juli en 4 augustus om spullen voor de zomermarkt in ontvangst te nemen. Er kunnen ook nog DE-punten en zegels van ‘het Stoepje’ worden ingeleverd. Dan gaan we alweer richting de dag van de zomermarkt, zaterdag 25 augustus. De opbrengst is voor de kerk natuurlijk een doel voor deze dag, maar het gaat ook om de dag zelf. Het samen bezig zijn en ook de onderlinge contacten, tot opbouw van de gemeente. We hopen op een goede en gezegende dag.

Oproep voor de bazar
Zijn er mensen die eenpersoons lakens over hebben ten behoeve van de bazar?
Het gaat om het afdekken van de diverse tafels.
Neemt u even contact op met Corry O. 0346 211702 of met Corry v. K. 0346 213765.

Vakantieperiode
De komende maand heb ik vakantie van D.V. 21 juli-11 augustus. Indien nodig is drs. G.A. van Ginkel bereid te vervangen. Daarvoor hartelijk dank. Neem bij vragen contact op met de kerkenraad.

Pastorie
In de afgelopen weken hebben we een interne verhuizing achter de rug. De voormalige oppaskamer is studeerkamer geworden. Voor de kinderen is er op de bovenverdieping een extra slaapkamer gekomen. Het heeft na bijna twaalf jaar iets van een nieuwe start. Heel veel dank aan dhr. H. Kuus en dhr. H. van Dam die daarbij hebben geholpen, en ook aan de kerkrentmeesters.

Ter overweging
Enkele uitspraken over de kerk:

  • De kerk is een schepping van het Evangelie (Luther)
  • Naar de kerk gaan is een bewuste daad van  verzet tegen de secularisatie
  • De kerk is een brandend braambos; het brandt, maar verteert niet
  • Twee keer op een zondag naar de kerk gaan is als bidden en danken
  • Op een studiedag van ‘Open Doors’ hoorde ik het volgende zeggen: ‘Als je ooit een heilige kerk tegenkomt, ga er niet naar binnen, want als jij er binnen bent, is hij niet heilig meer’

Tenslotte
Een hartelijke groet uit de pastorie van ons vijven.
Ds. G.H. Kruijmer

Belangrijke datums
11 oktober – gemeentemiddag in ‘De Furs’

 Belangstelling en meeleven
In verpleeghuis St. Elisabeth, Kloosterlaan 29
3749 AK Lage Vuursche:

Mevr. D.J. van Manen

Mevr H.M. Gunther-de Jong  Kloosterlaan 29

In verpleeghuis ‘de Wijngaard’, afdeling Merel, kamer 2,
Dennenweg 2, 3735 MR Bosch en Duin:

Dhr. F. van Wijde.

Collecten kerkrentmeesters
In de periode van 23 mei t/m 18 juni 2018 zijn de
Collecte opbrengsten als volgt:

Instandhouding eredienst:         € 458,60
Onderhoudsfonds:                        €   83,00
Verantwoording giften:
Via diaken H. van Dam  €  10,- voor de kerk
Via diaken H. van Dam  €  10,- voor de kerkbode

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.

De kerkrentmeesters.

Diaconie collecten
03-09-2018 Diaconie                                      € 182,25
10-06-2018 Werelddiaconaat                     €   90,35
17-06-2018 Eleos                                             €   88,65
19-12-2017  t/m  18-06-2018
Zending Busje                                                  € 167,10

Verantwoording giften:
Via diaken H. van Dam  €  10,-  voor de diaconie.|
Via diaken H. van Dam  €  52,-  voor de kerk telefoon.

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.

De diaconie.

Fietstocht Woord en Daad op D.V. 18 juli a.s.

De fietstocht is ongeveer 45 km lang. Een mooie route door bossen en dorpen, met diverse stops (voor koffie/thee of een versnapering) en mogelijkheden voor een lunch en bezichtiging. Er kan tussen 10.00 en 11.00 uur gestart worden bij fam. Van Wiggen op het terrein van Houthandel J. van der Krol, Maartensdijkseweg 10 in Bilthoven. Tussen 16.00 en 17.00 uur zult u daar ook weer ‘finishen’. U kunt vanaf 9.30 uur inschrijven. Na afloop van de fietstocht wordt er van 17.00 tot 18.30 uur een drie-gangen diner geserveerd in de tuin van de fam. Van Wiggen. ’s Avonds is er in de Stulpkerk van Lage Vuursche een muzikale afsluiting van de dag, waarin samenzang en instrumentale intermezzo’s op het programma staan. De muzikale afsluiting begint om 19.30 uur. De toegang is vrij. Bij de uitgang is er een collecte. De kosten van de fietsdag (excl. lunch en diner) bedragen € 8,50 p.p. en € 5,00 p.k. t/m 12 jaar. De prijs van de lunch bedraagt € 7,50 p.p. en van het diner € 19,50 p.p. De huurprijs van een fiets is € 8, 50 en van een E-bike € 19,50. Fietsen reserveren kan tot uiterlijk maandagavond 16 juli 21.00 uur. U betaalt contant bij inschrijving. Wilt u alleen meefietsen, dan is aanmelden niet noodzakelijk. Overige aanmelding via onze website www.woordendaadsoest.nl of telefonisch bij Marieke van Wiggen, 06-652589191. Als u zich aanmeldt via de website, ontvangt u een bevestiging per e-mail. Mocht dat onverhoopt niet gebeuren, dan vernemen we dat graag van u via wendsoest@gmail.com.