Kerkbode

Mei 2022

GEMEENTEBERICHTEN DE VUURSCHE
Kerkenraad
Predikant:
Ds. G.H. Kruijmer, Hoge Vuurseweg 2
3749 AB Lage Vuursche, tel. 035 – 6668227
E-mail: gb.kruijmer@solcon.nl
Ouderling – Scriba:
Dhr. R. Oelderik
Bovenkruier 3
3738WB Maartensdijk tel.  0346 211702
Email: kerkenraadlv@gmail.com
Coördinator AVG wetgeving
Tevens het adres om preekbandjes te bestellen.
Adres van de kerkenraad:
Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk.
Ouderling-kerkrentmeester:
Dhr. H. Kuus, Vuurseweg 1
3723 MD Bilthoven. Tel.nr. 035 – 6668201

Website van de gemeente:  www.destulpkerk.nl
Twitter: www.twitter.com/destulpkerk
Facebook: www.facebook.com/destulpkerk

Diaconie:
NL69 INGB 0000 7089 15 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Vuursche te Maartensdijk

Kerkrentmeesters:
NL62 INGB 0000 2353 90 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche
NL48 RABO 0304 7124 69 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche

Ned. Hervormde begraafplaats De Vuursche:
Postadres: Postbus 5, 3738 ZL Maartensdijk
NL76 INGB 0005 3060 07

Uit de gemeente
Begin vorige maand onderging mevr. T. van der Heide-van Oudenaarden, een behandeling. We hopen dat het een goed resultaat zal hebben. Verder onderging dhr. J.G.C. van Zijtveld, een operatie. We hopen ook voor hem op een goed resultaat. ‘De HEERE is goedgezind voor wie Hem vrezen en op Zijn goedertierenheid hopen’. Psalm 147:11

Heengegaan
Op 3 april is dhr. Arnoldus Lambertus Ruiters (Arnold) overleden. Hij was weduwnaar van Tiny Ruiters-Bos en jarenlang een goede bekende in de Vuursche. Ze hadden destijds een kruidenierszaak aan de Dorpsstraat. Op de kaart staat: ‘Net geen 99… maar het is goed zo’. We condoleren Toos, Carin en Cor met het heengaan van hun lieve vader en schoonvader. Ze zijn dankbaar voor de liefde en zorg waarmee hij hen tijdens zijn leven heeft omringd. Door zijn verhuizing naar Baarn was dhr. Ruiters geen lid meer van onze gemeente, maar in het verleden hadden we geregeld contact. We wensen zijn kinderen van harte Gods liefde en zorg toe, nu deze lege plaats in hun leven gekomen is.

Heengaan
Op donderdag 31 maart is dhr. Jacobus Adrianus Schep heengegaan in de leeftijd van 77 jaar. Het bericht kwam voor ieder als een schok, maar het meest voor Marlise en Sander & Janine en Lisanne. De dag ervoor had hij zijn kleindochters nog uit school gehaald en een ijsje met hen gegeten. Hij had een grote plaats bij hen, op de boerderij, in de Vuursche. Het hoorde er helemaal bij als hij met zijn trekker door het dorp reed. Onze tijden zijn in Gods hand en Hij bepaalt onze levenstijd. Zo was het voor broeder Jaap Schep, hij werd zomaar uit het leven weggeroepen.

Na het overlijden van zijn vrouw Jannie veranderde er het nodige. Hij ging wonen in een klein huisje, een zorgwoning, achter de boerderij. Het werk op de boerderij werd meer en meer overgedragen, hoewel hij toch ook volop betrokken bleef. Een echte boer kan de boerderij eigenlijk niet loslaten. Hij deed nog zoveel, gaven Marlise en Sander aan. Alles zat in zijn hoofd: het maaien van het gras, de opslag, welk gras geschikt was om te voeren aan welke dieren. Veel mensen kwamen op de boerderij en dat blijft natuurlijk ook.

We zijn dankbaar voor zijn jarenlange inzet voor onze kerkelijke gemeente. Hij was sinds 14 oktober 1987 lid van de kerkvoogdij. Hij was penningmeester en ook een periode secretaris van het college. Opvallend genoeg had hij recent een aantal zaken overgedragen en geregeld. Tegelijk was hij niet iemand die zich snel in zijn hart liet kijken. In de coronatijd wilde hij thuis met de kerkdiensten meekijken en Marlise hielp hem daarbij.

In de afscheidsdienst stonden woorden uit Psalm 103 centraal. De Psalm die al vaker heeft gesproken in de familie, bij hoogten en diepten: ‘Gelijk het gras is ons kortstondig leven’. Beeld van ons menselijk bestaan. Het groene gras dat opkomt en bloeit, maar ook wordt afgemaaid of verdroogt in de zon. Wij zijn stervelingen, mensen die het leven op deze aarde ontvangen. We zijn als een bloem op het veld. Het leven heeft zoveel mooie en goede dagen, maar is tegelijk eindig. Daartegenover staat de goedheid van God en dat alleen is bepalend voor onze verhouding tot Hem. Alleen door genade worden wij gered. De goedheid van God is zonder begin en zonder einde en Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen. Voor de kinderen en kleinkinderen, voor Janine en Lisanne, de kleindochters van Jaap en Jannie Schep-van Oosterom. We wensen hen toe dat zij zich door Hem gedragen weten, om het verlies te kunnen verwerken en verder te gaan.

Huwelijksjubileum
Op D.V. 7 mei is het de 40-jarige trouwdag van Wim en Corrie van Keulen-Drooger,. We feliciteren hen alvast van harte met deze dag, samen met hun kinderen en kleinkinderen, en wensen hen nog veel gelukkige jaren toe. Een dag om te gedenken, om te vieren in dankbaarheid aan God die jullie samengebracht. Hij was er bij in tijden van zorg. Hij gaat ook verder mee de toekomst in. Vertrouwen wij alles van ons leven aan Hem toe? We

zijn dankbaar voor alles wat Wim en Corrie alweer zoveel jaren voor onze gemeente mogen betekenen als koster en in verschillende commissies. We hopen dat ze daarvoor nog lang de kracht en de gezondheid zullen ontvangen.

Beroep aangenomenOp dinsdag 29 maart heb ik het beroep aangenomen dat de hervormde gemeente te Wapenveld op mij uitbracht. Op de zondag ervoor was het mij duidelijk dat ik deze beslissing mocht en moest gaan nemen. Wat mij betreft was tegelijk de sterke band duidelijk merkbaar die er na zoveel jaren is gegroeid. Het betekent dat wij Lage Vuursche moeten gaan loslaten.

Graag wil ik ieder danken die in de afgelopen weken heeft gereageerd. Veel reacties die mij dankbaar stemmen, waarin ook werd verwezen naar de prediking van het Woord. Er zijn zoveel herinneringen aan de tijd die wij samen hebben ontvangen. Herinneringen aan gemeenteleden die ons zijn voorgegaan in Gods heerlijkheid.

De gemeente is veilig in Gods handen. Van harte hoop ik dat de predikantsplaats van 50% in ieder geval kan worden gecontinueerd. Het is nu verder aan de kerkenraad en ik twijfel er niet aan dat ze het goede voor de gemeente zullen zoeken. Het is verheugend dat er een kerkenraad is met zowel ervaren als nieuwe ambtsdragers. Sinds 1657 heeft de Vuursche een predikant gehad. Wij beseffen ook dat alles genade is en wij nergens recht op hebben, maar tegelijk mogen wij vertrouwen dat de HEERE trouw is en blijft aan Zijn Woord.

De komende tijd zal in het teken staan van afscheid nemen. We zijn ervan overtuigd dat de goede contacten die gegroeid zijn zeker zullen blijven.

Een hartelijke groet, ook van Barbara & Bartine, Neline, Henrieke.
G.H. Kruijmer

Vacacturetijd
Over de komende vacaturetijd kunnen we melden dat ds. G.C. Klok uit Putten bereid is om consulent te worden. Een bericht dat tot dankbaarheid stemt, want hij kent onze gemeente al jarenlang als gastpredikant. Verdere mededelingen zullen volgen, neem bij vragen contact op met de scriba van de kerkernaad, dhr. R. Oelderik.

Koffiedrinken
We hopen weer te gaan starten met koffiedrinken na de morgendienst op de eerste zondag van de maand in de pastorie. Ieder van harte welkom op D.V. 1 mei.

Bijbelkring
De laatste keer Bijbelkring van dit seizoen is op D.V. 17 mei om 20.00 uur in de pastorie. Allen hartelijk welkom.

Gemeentedag
Het is de bedoeling om op D.V. 18 juni een gemeentedag te houden. We gaan ’s morgens met de bus naar het Openluchtmuseum. Jong en oud zijn van harte welkom om mee te gaan! Vooraf opgeven bij dhr. R. Nonhof: 035-7370662 of ruben@rubensfijnhout.nl. Daarna is er een barbecue in de tuin van de pastorie, de organisatie daarvan hopen Wim en Corrie van Keulen als vanouds op zich te nemen. Ook voor de barbecue graag vooraf opgave: 0346 – 213765 of wimencorrievankeulen@casema.nl. We ontvangen aanmeldingen graag uiterlijk 7 mei.

Zomermarkt
Op D.V. 20 augustus hopen we onze jaarlijkse zomermarkt te houden. De zomermarktcommissie heeft inmiddels vergaderd en het is ook mogelijk om spullen te brengen in de schuur van de pastorie. Er is gelegenheid op iedere eerste zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur. Verder kunnen er weer DE-zegels en Stoepjes-zegels worden ingeleverd. Neem bij vragen contact op met Corrie van Keulen of Corrie Oelderik.

Tenslotte
Een hartelijke groet uit de pastorie.
G.H. Kruijmer

Dankbetuiging
Afgelopen week ontving ik voor mijn 92ste verjaardag een prachtige bos rozen namens de Gemeente. Wat een verrassing! U allen hartelijk bedankt!

Met vriendelijke groet
Ds. en mw. Meijndert
Soesterberg

Groet uit Thailand
Rond het Koningsdagconcert hadden we per mail even contact met familie Den Butter. Ze schrijven een groet aan onze gemeente:

We zijn erg dankbaar voor het contact dat tussen ons als zendelingen en jullie als gemeente van Lage Vuursche in de afgelopen jaren is ontstaan. We kijken terug op een gezegende en bemoedigende avond afgelopen oktober. En we hopen en bidden dat de getuigenissen vanaf het zendingsveld ook een bemoediging zullen zijn voor jullie als gemeente, tot eer en glorie van onze Hemelse Koning. Hartelijke groeten van Jaap en Marieke en de kinderen.

Ontvangen legaten
Met dankbaarheid mogen wij vermelden dat onze hervormde gemeente een legaat heeft ontvangen uit de nalatenschap van mevr. A. de Greef-van Zijtveld. Verder ontvingen we met dankbaarheid een legaat uit de nalatenschap van dhr. W.J. Hoksbergen.

Het is een bijzondere gedachte dat beide gemeenteleden tijdens hun leven aan dit moment hebben gedacht en dat daarin onze kerk een grote plaats voor hen had. We hopen en bidden dat hun nagedachtenis tot zegen zal zijn.

Belangstelling en medeleven
In verpleeghuis Elisabeth Park, Kloosterlaan 37, 3749 AJ, Lage Vuursche verblijven de volgende gemeenteleden:

  • Mevr. P.M. Gerritsma – Hogeweg
  • Mevr. N. de Jong – van der- Flier
  • Mevr. D.J. van Manen
  • Mevr. G. Mouw
  • Dhr. W. van Schaik
  • Dhr. R. Seubring

In Oranje Nassau’s Oord, afd. Het Broek, Kortenburg 4, 6704 AV Wageningen:

  • Dhr. J. W. Christiaanse

Weeksluiting
Op D.V. 20 mei is er om 19.30 uur een weeksluiting in Dijckstate waarin ds. G.H. Kruijmer hoopt voor te gaan. Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken.

Collecte Kerkrentmeesters
In de periode van 22  maart  t/m  20 april   2022

Zijn de collecte opbrengsten als volgt:

Instandhouding eredienst                                €    676,35
Giften via de bank voor de eredienst             €    104,00
Onderhoudsfonds                                              €      48,35
Collecte kerkbode  03-04-2022                      €    106,55
Passie Pasen Concert  09-04-2022                €      57,25

Verantwoording giften:

Via dhr. H. van Dam  € 10, voor de kerk
Via dhr. H. van Dam  €  5,- voor de kerkbode

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.
De kerkrentmeesters

Collecte Diaconie
03-04-2022  Diaconie                                                   € 111,95
17-04-2022  Kom over en Help voor de Oekraïne  € 476,50
18-04-2022  Voor de  I.Z.B.                                         €   21,90

Verantwoording giften:
Via dhr. H. van Dam  € 25,- voor de Kerkradio
Via dhr. H. van Dam  € 10,- voor de Diaconie
Via Ouderling H. Kuus  € 50,- voor de Oekraïne
Via de bank  € 107,- voor de diaconie

Giften via de bank voor de diaconie tot en met 31-03-2022

Voor al uw gaven en giften weer onze hartelijke dank.
De diaconie

Actie Kerkbalans

Nadat we in februari t/m mei de meeste reacties hebben mogen ophalen op de actie kerkbalans 2022 kunnen we u melden dat het totaal aan toezeggingen, het mooie bedrag van  € 25.765,00 heeft opgeleverd.

Dankbaar voor deze opbrengt in deze tijd waar iedereen het moeilijk heeft maar als we in gebed blijven, GOD zorgt voor ons!

Ook willen we de vrijwilligers bedanken, die zich belangeloos hebben inzetten voor onze gemeente.  Een ieder hartelijke bedankt.